Thursday, December 25, 2008

ခရစ္စမတ္ အထူး လက္ေဆာင္

" GOD IS LOVE "


" ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မႉ၏ "

( ခရစ္စမတ္ဆိုသည္မွာ ေပးဆပ္ျခင္း၏ ပုံသက္ေသ ဟူ၍လည္းယူဆ၍ ရနိုင္ပါသည္ )

ဤကမာၻေျမေပၚ ရွိ သက္ရွိ သတၱ၀ါ တိုင္းသည္ အသက္ရွင္သန္ေနနိုင္ရန္အတြက္ နီးစပ္ရာ ဆက္
စပ္ရာ သို ့မဟုတ္ မိရွိးဖလာ အလိုက္ အစား အစာတခုခုကို စားသံုးႀကရသလို အဆင္ ့အျမင့္ဆံုး
သတၱ၀ါျဖစ္သည္ ့လူသားမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္ရွင္သန္ေနယံုသာမကပဲ ၀ိညာဥ္ ေရးရာဆက္လက္
ရွင္သန္ေနနိုင္ရန္အတြက္ ဘာသာတရားတခုခုကို မိရိုးဖလာအလိုက္ျဖစ္ေစ ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္
၍ ျဖစ္ေစ ကိုးကြယ္ဆီးကပ္ပူေဇာ္ပသ တပ္ႀကေလ ့ရွိသည္ ။

ထိုသို ့ကိုးကြယ္ႀကရာတြင္ ကယ္တင္ေသာအရွင္ မစေသာအရွင္ သို ့မဟုတ္ လမ္းျပေသာအရွင္
စသည္ ့ႀကီးျမတ္ေသာ ထူးျခားေသာ ပုဂိၢဳလ္ တို ့ကိုတို ့ကို ပူေဇာ္ဆီးကပ္ကိုးကြယ္ႀကေလ ့ရွိရာ
အဘယ္အရာသည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသနည္း အဘယ္ေႀကာင္ ့ထိုသူကို ကိုးကြယ္ဆီးကပ္ႀကရ
ပါနည္း ၊ ထိုကိုးကြယ္သင္ ့ေသာပုဂိၢဳလ္သည္ အျခားေသာသူမ်ားထက္ အဘယ္သို ့ထူးျခားေန
သင္ ့ပါသနည္း စသည္ ့ေမးခြန္းမ်ားကို မိမိကိုယ္မိမိ ေမးျမန္းရန္ လူအမ်ားစုတို ့သည္ ေမ့ေလွ်ာ
ေနတပ္ႀကေပရာ ရႉေဒါင္ ့တခုမွေန၍ အခ်ိဳ ့က်မ္းခ်က္မ်ားကို ကိုးကား၍ေ၀ငွ လိုက္ပါသည္ ။
" Whoever does not love does not know God, because God is Love "
( 1 John
4:8 )
တြင္ " ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမရွိေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ကိုမသိ ၊ အေႀကာင္းမူကား ဘုရားသခင္
သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏ ။ " ( ဓမၼသစ္က်မ္းပုိင္း စာမ်က္နွာ ၃၁၇ ၊ ရွင္ေယာဟန္ႀသ၀ါဒစာ
အခန္းႀကီး ၄ ၊ အခန္းငယ္ ၈ )
တြင္ ဆိုထားေပသည္
ထိုအခါ ေမတၱာဆိုသည္ ကိုက်မ္းစာက အဘယ္သို ့ဆက္လက္ဖြင္ ့ဆိုထားပါသနည္း ဟု
ေလ ့လာႀကည္ ့ေသာ္ " Love is patient, Love is kind. It does not envy, it does not boast,
it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no
record of wrongs. ( 1 Corin 13:4-5 ) " ငါ ့၌ ေမတၱာမရွိလွ်င္အက်ိဳးမရွိ ၊ ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္
တပ္၏ ၊ ေက်းဇူးျပဳတပ္၏ ၊ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ျပိဳင္ျခင္းမရွိ ၊ ၀ါႀကြားျခင္းမရွိ ၊ မာန္မာနမရွိ ၊ မေလ်ွာက္
ပတ္စြာမက်င္တပ္ ၊ ကိုယ္အက်ိဳးကိုမရွာတပ္ ၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တပ္ ၊ အျပစ္ရွိသည္ဟုမထင္တပ္
မတရားေသာအမႉ၌ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတပ္ ၊ သမၼာတရား၌ ၀မ္းေျမာက္တပ္၏ ခပ္သိမ္းေသာအရာ
တို ့ကိုဖံုးအုပ္တပ္၏။ " ဟုဆိုထားေပသည္ ။
ခရစ္ေတာ္ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း လူသားျခင္းေမတၱာျပကူညီႀကရန္ ဤသို ့
မိန္ ့မွာခဲ ့ဘူးပါသည္ ။ " A new command I give you: Love one another . As I have Loved
you, so you must love one another." ( John 13:34 ) " သင္တို ့သည္ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္
ကို တေယာက္ ခ်စ္ႀကေလာ ့။ ငါသည္ သင္တို ့ကိုခ်စ္သည္ ့နည္းတူ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ႀကေလာ ့ဟုပ
ညတ္သစ္ကိုငါေပး၏ " ဘုရားသခင္သည္ လူအမ်ားတို ့ကိုအဘယ္ကဲ ့သို ့ခ်စ္ႀကခဲ ့ပါသနည္း ၊ ခ်စ္
ရန္တိုက္တြန္းမိန္မွာခဲ ့ပါသနည္း ဟု က်မ္းစာမ်ား၌ေေလ ့လာႀကည္ ့ျပန္ေသာ္ ..
( ၁ ) စြန္ ့ႀကဲ ေပးကမ္းကူညီျခင္း
( ၂ ) စြန္ ့လြတ္အနစ္နာခံကူညီျခင္း
( ၃ ) စြန္ ့စား ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း
စသည္ ့ စြန္ ့ ၃ စြန္ ့ကို အဓိကထားကူညီလမ္းျပ သြားေႀကာင္း ႀကမ္းစားမ်ားတေလွ်ာက္ေတြ ့ရွိရ
ပါသည္ ။
လူသားအခ်င္းခ်င္း လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း မိမိေရာက္ရွိရာ ေနထိုင္ရာ ေမြးဖြားရာ ပတ္၀န္းက်င္
တြင္မိမိတပ္နိုင္သည္ ့ဖက္မ်ားမွ ကူညီႀကရာတြင္
( ၁ ) အခ်ိန္ေပးကူညီျခင္း
( ၂ ) ေငြေပးကူညီျခင္း
( ၃ ) အႀကံ ေပးကူညီျခင္း
( ၄ ) သတိေပးကူညီျခင္း
( ၅ ) လုပ္အားေပးကူညီျခင္း
( ၆ ) ဆုေတာင္း ကူ ညီျခင္း
စသည္ ျဖင္ ့မိမိတပ္နိုင္သည္ ့ဖက္မ်ားမွ တပ္နိုင္သေလာက္ အနစ္နာခံကူညီႀကျခင္းသည္ မဂၤလာ
ရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေႀကာင္း ဘာသာတရားတိုင္းက လက္ခံထားႀကေပသည္ ။ လူတိုင္းသည္
မျပည္ ့စံု ျခင္း အလွ်င္းရွိသည္ ့အေလွ်ာက္ တပ္နိုင္သေလာက္ အေကာင္းျမင္၀ါဒ ျဖင္ ့သာ သေဘာ
ထားႀကီး ေမတၱာျပ သေဘာထားႀကီး ကူညီ အနစ္နာခံႀကရန္ ႀကိဳးစားသင္ ့ေပသည္ ။
ယေန ့ကမာၻေပၚတြင္ လူသားအမ်ားစုကေလးစားႀကရေသာ နိဳဘယ္ဆုရွင္ပုဂိုလ္ႀကီးမ်ား
ကမာၻေက်ာ္ပုဂိုလ္ႀကီးမ်ားကိုအနည္းစပ္ဆံုးေလ ့လာႀကည္ ့ႀကမည္ ဆိုလွ်င္ သူတို ့၏ ပညာျမင္ ့မား
တပ္ေျမာက္ျခင္း ၊ ခ်မ္းသာႀကြယ္၀ႀကျခင္း ၊ ႀသဇာအာဏာျမင္ ့မား ျခင္းတို ့ေႀကာင္ ့မဟုတ္ႀကပဲ
ထိုသူနွင္ ့ဆက္ဆိုင္ေသာ လူအမ်ားစုအတြက္ အဘယ္မွ် အနစ္နာခံ ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့စြန္ ့စားလုပ္
ေဆာင္ခဲ ့ႀကသည္ ဆိုသည္ ျဖင္ ့သာအမ်ားသေဘာတူတိုင္းတာ ေလးစားႀကေလ ့ရွိ ့ေႀကာင္း
ေတြ ့ျမင္ႀကရပါသည္ ။ အျခားအရည္အခ်င္းမ်ားေႀကာင္ ့အထင္ႀကီးခ်င္ႀကီး ႀကပါလိပ္မည္ ၊ ေႀကာက္
ရြံ ့ခ်င္ေႀကာက္ရြံ ့ႀကပါလိမ္ ့မည္ သို ့ေသာ္ ေနာက္ကြယ္တြင္ မေလးစားတပ္ႀကပါ ။ လူအမ်ား၏
စစ္မွန္ေသာအေလးစားခံရတပ္မႉသည္ အဘယ္မွ်အနစ္နာခံခဲ့ျခင္းျဖင္ ့သာ တိုက္ရွိက္အခ်ိဳးႀက
လ်ွက္ရွိေႀကာင္းရိုးရွင္းစြာ ေတြရေပသည္ ။
သို ့ေသာ္ထိုသူအမ်ားစုတို ့သည္ အေလးစားခံျခင္၍ အနစ္နာခံျပႀကျခင္းမဟုတ္ႀက
ပဲ မိမိတို ့၏ ၀ါသနာ ၊ ေစတနာ ၊ အနစ္နာ တို ့နွင္ ့မခံျခင္စိတ္ တို ့၏တြန္းအားမ်ားေႀကာင္ ့သာ
တေျဖးေျဖး ၀င္ေရာက္ ပတ္သက္လာႀကရေႀကာင္း ေတြ ့ရတပ္ေပသည္ ။ ထိုအနစ္နာခံ ဦး
ေဆာင္လိုစိတ္အမ်ားစုတို ့သည္ ျပည္သူ အမ်ားစုအေပၚ ေမတၱာ၊ ေစတနာ ထားမႉမ်ားမေပါက္
ဖြားလာတပ္ေပရာ ေမတၱာသည္သာ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေႀကာင္းေတြ ့ရေပသည္ ။
" Whoever does not love does not know God, because God is Love " ( 1 John
4:8 )
တြင္ " ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမရွိေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ကိုမသိ ၊ အေႀကာင္းမူကား ဘုရားသခင္
သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏ ။ " ဟုသာေဖၚျပလိုပါသည္
ယေန ့ကမ ၻာႀကီးေပၚတြင္ ဘာသာတရားတိုင္း၌ အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားရွိတပ္ႀက
သလို။ အ ေကာင္းအဆိုး အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္ နွင္ ့လူအမ်ိဳးစံု တို ့ကို ဒြန္တြဲ၍ဘာသာတိုင္း၌
ေတြ ့ရွိနိုင္ႀကေပရာဘာသာတရားအားလံုး၏ ဘံု ေလးစား ထိုက္ေသာ တူညီေသာ အျမင္ ့ျမတ္ဆံုး
ေသာ အရာသည္ ကား Love ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေႀကာင္း ရိုးသားနိမ္ ့ခ်စြာ ေ၀ငွလိုက္ရပါသည္ ။

" Qualities of a Leader "

" Patience, Vigilance and industry, Liberality , compassion and hope-these are the qualities
of a leader; these the qualities that should be wished for by the righteous. "

နာယကဂုဏ္ ၆ ပါး

" ထႀကြ နိုးႀကား သနား သည္းခံ ေ၀ဖန္ ေထာက္ရႉ ဤေျခာက္ခု ႀကီးသူ က်င္ ့၀တ္သာ ။ "
Thursday, December 18, 2008

စိတၱဇကြန္ျခာထဲမွာ

စိတၱဇကြန္ျခာထဲမွာ

အနည္းနွင္ ့အမ်ား
အမွားနွင္ ့အမွန္
သဏၭာန္တူကြာျခားခ်က္
အဖက္ဖက္ရႉ ့ေဒါင္ ့မ်ားနဲ ့
အနားမညီ ဗဟုဂံကတစ္ခု ။

အတုအပ အျပိဳင္အဆိုင္
စတိုင္ဟန္ထုတ္
သရုပ္ေဆာင္မွူပီျပင္
ရံုမတင္ေသာ ကပြဲမ်ား ။

ျခစားဖံုတက္
ရင္က်က္ေဟာင္းႏြမ္း
လေရာင္လမ္းမွ
ေမ်ွာ္မွန္းအိမ္မက္
အေတြးနက္မည္ ့
စာအုပ္ေတြ ။

အျပံဳးအမဲ ့နဲ ့
ကဲ ့ရဲ ့ရွုတ္ခ်ရင္း
အတၱျမင္းစီး
အေမွာင္ခရီးနွင္
မပီျပင္ေသာ
ခရီးသြားကတခ်ိဳ ့။

ေကာင္းကင္ေျမထက္
ေနထြက္လ၀င္
အသြင္သဏၭာန္ေျပာင္း
လေဟာင္းနွစ္ထပ္
လည္ပတ္ေနမည္ ့ ကမာၻေျမ ။ ။
Type the rest of your post here.

Sunday, December 14, 2008

' C '

* c ၊ ပ ၊ ဂ နွင့္ ၁ *

မင္းမမွားပါ
ငါလည္း မွန္တယ္
အလည္ မွာ င
ဘက္စံု မွ ျကည္ ့
ရွိသည္ ့သန္တန္ မတူျပန္ဘူး
သူ ငယ္ ခ်င္း ။


Friday, November 28, 2008

VOICE FROM THE DARK EARTH

VOICE FROM THE DARK EARTH


The world is rounding
on his pole…..

But some parts were
dark forever….

They are trying to dawn..

If you love human rights…

If you like rightness….

If you have sympathy
for the oppressed ….

If you have compassion….
for these humans in darkness.

Give a voice to
freedom from fear….Friday, November 21, 2008

အမွန္တရားကိုရွာေဖြျခင္း

အမွန္တရားကိုရွာေဖြျခင္း

အဆန္းဆံုးဆိုတာေတြဟာ
ရိုးသြားျပီးတဲ ့ေနာက္
အဆိုးဆံုးလူတေယာက္
အေကာင္းဖက္ျပန္ေရာက္တဲ ့အခါမွာ
အမွန္တရားဟာ အမွားတရံလားတဲ့
ေလာကရဲ ့ဒႆနအသစ္
အခ်စ္ရဲ ့အဆံုး အမုန္း
အျပံဳးရဲ ့တဖက္ အမဲ ့
ကဲ ့ရဲ ့ျခင္းဆိုတာ
အခါခါမခ်ီးမြမ္းနိုင္ေတာ ့လို ့ပါ
ရိုးသားမႉေတြဟာ
ရိုးသြားခဲ ့ရ
ဘ၀ရဲ ့အစြန္းနွစ္ဖက္
ေရာက္ခဲ ့ျပီးတဲ ့အခါ
ကမာၻႀကီးဟာလည္ေနေႀကာင္း
ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္
နားလည္ခဲ ့ရပါျပီေလ....။ ။


( ခ်ီးမြမ္းခုနွစ္ရက္ ၊ ကဲ့ရဲ ့ခုနွစ္ရက္အား ဖြဲ ့ဆိုပါသည္ )


Type the rest of your post here.

Saturday, November 15, 2008

ဒီမို ဘာလဲ ဘယ္လဲ

ဒီမို ဘာလဲ ဘယ္လဲ

၈ မွဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးႀကီးစျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပရွိျမန္ ့မာျပည္သူေတြႀကားထဲမွာ အဓီကအုပ္စု
သံုးစုေပၚေပါက္ခဲ ့ပါတယ္။
( ၁ ) ျပည္သူမွစစ္မွန္စြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ျမန္မာျပည္အတြက္ေပၚေပါက္သင္ ့ျပီဟု
ယူဆေသာ ျပည္သူမ်ား ။
( ၂ ) ဘယ္သူေတြကမိမိကိုဘယ္လိုစံနစ္နဲ ့အုပ္ခ်ဳပ္သည္ျဖစ္ေစ မခံစားတပ္၊မခံစားလို
မေတြးေတာခ်င္၊မိမိနွင့္ဆိုင္သည္ဟုမထင္ေသာသေဗသတၱာကံမသကာျပည္သူမ်ား ။
( ၃ ) မွားသည္မွန္သည္ကိုသိေသာ္လည္းတိုက္ရိုက္ေသာ္၄င္း၊သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္၄င္းပတ္
သက္ဆက္စပ္အက်ိဳးခံစားေနရ၍ မ်က္ေစ ့မိွတ္က်ားကန္ေထာက္ခံေနႀကရေသာျပည္သူမ်ား၊အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ၊ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင္ ့အာဏာကို ဆက္လက္ဆုတ္ကိုင္ထားရန္လိုအပ္ေနေသးေသာသူမ်ား
ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္ ၊
ျမန္မာနိုင္ငံမွာေမြး ျမန္မာနိုင္ငံမွာႀကီးျပင္းခဲ ့ႀကေသာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း
တဦးနွင္ ့တဦးနားလည္ခန္ ့မွန္းသံုးသပ္ရန္ မခဲရင္းလွပါ ။

( ၁ ) ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ(၀ါ)စစ္မွန္ေသာျပည္သူ ့အစိုးရကိုလိုလားေသာျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ နံပါတ္တစ္အမ်ား
ဆံုးေသာအုပ္စုျဖစ္သည္ဟုရဲ၀န္ ့စြာ၀ံခံရပါမည္။
ဘ၀ပ်က္အသက္အေသခံအနစ္နာခံရဲ ့၀န္ ့စြာျပင္းထန္စြာတြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားမွအစေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာစြာဆႏၵေဖၚထုတ္ႀကသည္ ့
ျပည္သူမ်ားအလည္ ေနာက္ကြယ္မွ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ေထာက္ခံအားေပးေနသူမ်ားအဆံုးအားလံုးပါ၀င္ပါသည္ ။

ထိုသူတို ့သည္ ဒီမိုကေရစီရသြားလွ်င္၊ စစ္အစိုးရျပဳတ္က်သြားလွ်င္ျမန္မာနိုင္ငံႀကီးေန ့တြင္းညတြင္းျခင္း
ခ်မ္းသာလာေတာ ့မည္ ျပည္သူတို ့ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ သန့္ရွင္း
ျမင္ ့ျမတ္စဥ္က်ယ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားခ်က္ျခင္းရလာလိမ္မည္ဟုေမွ်ာ္လင္ ့မထားႀကပါ။
စစ္အစိုးရလုပ္သမွ်တစ္ခုမွမေကာင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အားလုံးရက္စက္ရုတ္မာ
သည္ဟုက်ြန္ေတာ္တို ့မဆိုလိုပါ။
ဒီမိုကေရစီအေျခခိုင္ခန္ ့ေနပါျပီဆိုေသာ ကမာၻ ့နိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ အစိုးရထဲမွခ်စားမႉမ်ား
မတရားမႉမ်ားရွိေနတယ္ပါေသးသည္ ေသနပ္ေျပာင္း၀ မွအာဏာကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းဖက္
တြယ္ထားေသာ ျပည္သူ ့အာဏာကိုမေလးစားေသာ အာဏာရွင္နိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အတုယူ
စရာမ်ားရွိတပ္ပါသည္။ လူဟာဘယ္စံနစ္မွာမဆိုအနည္း
နဲ ့အမ်ားေဖါက္ျပန္တယ္ပါတယ္ ေဖါက္ျပန္ေနမွာပါပဲ ရာထူးအႀကီးအေသးအလိုက္ေပါ ့
တိုင္းျပည္တခုဟာလြတ္လပ္ျခင္းနဲ ့တရားမွ်တျခင္းကို ဘယ္ေလာက္ထိမ္းထားနိုင္ သလဲဆိုတဲ ့အခ်က္က
ထိုတိုင္းျပည္နဲ ့ထိုျပည္သူေတြအတြက္ အေျခခံက်ပါတယ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဘာလုပ္လုပ္ မ်က္ေစ ့မိတ္ျပီးမေကာင္း
ထိုင္ေျပာေနမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးဟာေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္ပါဘူး သူတို ့လုပ္မွေအာင္ျမင္မယ္ ၊ ငါတို ့လုပ္မွ
ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုတဲ ့ငါစိတ္ လြန္ကဲျခင္းဟာလည္း ထြက္ေပါက္မရွာနိုင္ေသာ ျပည္သူအမ်ားစုနွင္ ့မ်က္နွာငယ္
ေနေသာတိုင္းျပည္ နစ္နာရံုမတပါးအျခားေကာင္းက်ိဳးမရွိနိုင္ပါ ။ ျမန္မာျပည္သားတိုင္းအျဖစ္မွန္ကို ရိုးသား
စြာျမင္တပ္ဖို ့လက္ခံတပ္ဖို ့အေရးႀကီးပါသည္ ။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား တဦးခ်င္းစီရဲ ့ လြတ္လပ္ျခင္း ၊ တရားမွ်တျခင္း နဲ ့အေျခခံလူ ့
အခြင္ ့အေရးေတြကို ဘယ္သူေတြက ဘယ္အခ်ိန္မွာ အာမခံခ်က္ေပးနိုင္မွာလဲ ဆိုတဲ ့ေမးခြန္းကို မိမိဖာသာ စိတ္ေအးေအးထားျပီးတဦးခ်င္းစီအေနနဲ ့ေျဖ
ႀကည္ ့ႀကရေအာင္ပါ ။ ဒါဟာယေန ့ကမာၻလူမႉအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ တို္င္းနိုင္ငံတိုင္း ျပည္သူတိုင္းအတြက္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြပါ
အဲဒါေတြရွိလာမွတဦးခ်င္းစီရဲ ့က်ိဳးစားမႉေတြဟာညီမ်ွစြာအရာထင္လာျပီး တိုင္းျပည္ တခုလံုး လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလံုး
အဆင္ ့ဆင္ ့တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္ ။
ီဒီမိုကေရစီစံနစ္သည္သာ တစ္ခုတည္းေသာတိုင္းျပည္နွင္ ့လူမ်ိဳးကိုတိုးတက္ေစေသာစံနစ္တခုဟုက်ြန္ေတာ္
တပ္အယ္မေျပာလိုပါ သို ့ေသာ္ သူအလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေနေသာအစိုးရ ( သဘာ၀ေပါက္ပင္အစိုးရ) မ်ိဳးမ်ား
သည္မေနေခာတ္ကမာၻနွင္ ့မကိုက္ညီေတာ့သည္မွာေသခ်ာပါသည္။ ဒါကိုစိတ္ထဲကႀကိတ္၍သေဘာေပါက္နား
လည္ေနေသာစစ္အစိုးရမ်ား၊ တိုင္းျပည္ကိုကယ္တင္လုိက္ရပါသည္ စိတ္မခ်ေသး၍ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းထား
ရပါေသးသည္ဆိုေသာအစိုးရေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားနိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ အကင္းပါးစြာျဖင့္ မသိမသာေျပာင္းလြဲ
လြတ္လပ္မႉမ်ားကို ေလွ်ာေပါ ့ေပးလာရသည္ကို တရုတ္ ၊ ရုရွ ၊ က်ဳးဘား ၊ စသည့္နိုင္ငံမ်ားတြင္ထင္ရွားစြာေတြ
ျမင္နိုင္ေပသည္ ၊ အာဏာရွင္ဆန္ေသာေလသံမ်ားေျဖးညွင္းစြာပေျပာက္ လာသည္ ၊ သို ့ေသာ္ မိမိျပည္သူမ်ား
ကို တပ္နိုင္သမွ် ကမာၻႀကီးနွင္ ့အဆက္အသြယ္ျဖတ္ထားေနဆဲျဖစ္သည္ ။
ထို အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ အစိုးရမ်ားသည္ ေသနတ္ေျပာင္း၀မွအာဏာကို ေျဗာင္မသံုးရဲေတာ ့ပဲ မ်က္ေစ ့ပြင္ ့
ေနေသာျပည္သူမ်ားကို မ်က္ေစ ့မပြင့္ေနေသာျပည္သူမ်ားျဖင္ ့လွဲ ့တိုက္ေပးေသာနည္းဗ်ဴဟာကိုတဖက္လွည္ ့
သံုးစြဲလာခဲ ့သည္ ။ အမွန္တရားကို သူတို ့နားလည္ ၏သို ့ေသာ္ တပ္နိုင္သမွ် ၊ ျဖစ္နိုင္သမွ် ၊ ႀကာနိုင္သမွ် သူ
တို ့ထိမ္းခ်ဳပ္ထားခ်င္ အခ်ိန္ဆြဲထား ႀကဦးမည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ကြယ္မွ ေသနတ္ကိုင္ ျပီးကလိန္ေစ့ညာဏ္ဆင္၍ အာဏာဆုပ္ကိုဖက္တြယ္ထားႀကမည္ ့အစား ျပည္သူ
လူထုစင္ျမင္ ့ေရွ ့ေမွာက္ေပၚသို ့ရဲ၀န္ ့စြာရင္ေကာ ့တက္လာျပီး မဲဆြယ္စီးယံုး ၍ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ထိုက္
တန္စြာရယူ ႀကေစလိုပါသည္ ။
ကမာၻာေပၚရွိထို အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ အစိုးရမ်ားသည္ ေ၀ဖန္တပ္ေသာျပည္သူမ်ားနွင္ ့သတင္းမီဒီယာမ်ားကို
နည္းမ်ိဳးစံုျဖင္ ့ဖိနိပ္ဟန့္တားေလ ့ရွိသည္ မိမိတို ့၏သတင္းမ်ားကိုလည္း အာဏာသံု၍နည္းမ်ိဳးစံုျဖင္ ့ျဖန့္ခ်ီမိုင္း
တိုက္ေလ့ရွိသည္ အဘယ္ေႀကာင္ ့ထိုတိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ ဟုအတင္းအဓမၼခံယူထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အေ၀ဖန္မခံရဲရပါသနည္း မီဒီယာမ်ားကိုပိတ္ဆို ့ထားရပါသနည္း ကမၻာနွင္ ့ျပည္သူကို မ်က္ေခ်ျဖတ္ရပါသနည္း
ဆိုသည္ ့အေျဖကို တိုင္းျပည္ ၏အေျခခံလူတန္းစားမ်ားမွအစ အသိပညာအတပ္ပညာရွင္မ်ားအဆံုး တဦးခ်င္းစီ
လြပ္လပ္စြာေျဖႀကည္ ့ႀကေစခ်င္ပါသည္
ယေန ့ကမၻာနိုင္ငံအမ်ားစု ( အေနာက္နိုင္ငံႀကီးေတြကိုထားပါဦးေတာ ့) သည္ ( ဥပမာ အိမ္ဒိယ ၊ ထိုင္း ၊ စကၤာ
ပူ၊ ဖိလိပီး ) နိုင္ငံအမ်ားစု၏အစိုးရနွင္ ့ျပည္သူဆက္ဆံေရးကိုျပည္တြင္းမွ ျပည္သူမ်ားေလ ့လာရန္ အခြင္ ့အေရး နည္း ပါး သည္ ့ႀကားမွ ေလ ့လာႀကည္ ့ႀကေစလိုပါသည္ ရာနွံုးျပည္ေကာင္းမြန္ေသာစံနစ္ဟုမဆိုလိုပါ အားနည္း
ခ်က္အားသာခ်က္မ်ားစြာ ေရာျပြန္းေနေသးလင္ ့ကစား ျပည္သူတို ့၏လြတ္လပ္ခြင္ ့၊ ကမာၻမွျပည္သူနွင္ ့နိုင္ငံအ
စိုးရကိုေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႉ အေတြးေခၚ ပညာေရးနွင္ ့ကမာၻႀကီးကိုလြတ္လပ္စြာဆက္သြယ္နိုင္ခြင္ ့တို ့သည္
တရုပ္ ၊ေျမာက္ကိုရီးယား ၊ ျမန္မာစသည္ ့နိုင္ငံတို ့နွင္ ့ယွဥ္လွ်င္ လြန္စြာကြာျခားေႀကာင္း သိသာလွပါသည္ ။
ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္သာ ေကာင္းသည္ ့အစိုးရစံနစ္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေႀကာင္းကြ်န္ုပ္ထပ္ခါတလည္း
လည္း သတိေပးလိုပါသည္ သို ့ေသာ္မည္သို ့ဆိုေစ ယေန ့ေခတ္ကမာၻႀကီးတြင္ မိမိမေမြးခင္ကပင္ အလိုအ
ေလွ်ာက္ျဖစ္ေနျပီးျဖစ္ေသာအစိုးရမ်ိဳး ၊ အတင္းအဓမၼျဖစ္ထြန္းလာေသာအစိုးရမ်ိဳး လက္နွက္အားကိုးျဖင့္ေရြး
ခ်ယ္ခံခဲ ့ရေသာအစိုးရမ်ိဳး ၊ ဘုရင္စံနစ္ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ ဆန္ဆန္အစိုးရမ်ိဳးမ်ားသည္ တေျဖးေျဖး ေျပာင္း
လြဲ ပေျပာက္လာႀကသည္ကို ရိုးသားစြာ၀န္ခံႀကပါစို ့။
လူမ်ိဳးခ်င္းအတူတူ ေျမာက္ကိုရီးယားနွင္ ့ေတာင္ကိုရီးယား ဘာေႀကာင္ ့တိုးတက္မႉကြာျခားလာရတာလဲ ဂ်ပန္
နဲ ့တရုပ္ေအာင္ျမင္တာတူရင္ေတာင္ ကမာၻကလက္ခံတာ ျမင္တာဘာေႀကာင့္မတူႀကတာလဲ ၊ ရိုးသားစြာစဥ္း
စားႀကရေအာင္ပါ ၊ ပေဒသရဇ္ ေခတ္ကာလေတြမွာ ဘုရင္ေတြ သားစဥ္ေျမးဆက္ ကံေကာင္းယံုနဲ ့အုပ္ခ်ဳပ္ႀက
တာမ်ိဳး ၊ ကမာၻစစ္ကာလေတြမွာ စစ္တပ္ကနိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ႀကရတာမ်ိဳး မဆန္းေပမဲ ့ ယေန ့ေခတ္ကမာၻႀကီး
မွာ ျမန္မာစစ္တပ္အခန္းကဏၭဘယ္ေနရာမွာရွိသင္ ့ပါသလဲ ၊ ကမာၻက ေလးစားဆက္ဆံအသိအမွတ္ျပဳလာ
ဖို ့ဘာေတြလိုက္နာဖို ့လိုအပ္ပါသလဲ ၊ ကမာၻကလူရာမသြင္းရင္ ေရရွည္ ျပည္သူနဲ ့နိုင္ငံဘာေတြျဖစ္လာမ
လဲ ( ဒီေနရာမွာလူဦးေရမ်ားေနေသာတရုပ္ကိုတုမိုက္၍မရပါ )၊ လူတိုင္းစဥ္းစားနိုင္ပါသည္ ၊ ဒါဆို ယေန ့
စစ္တပ္ လာလုပ္ေနသလဲ ့၊ ဘယ္လမ္းေႀကာင္းေပၚမွာဘယ္လို ဦးတည္ခ်ီလွမ္းေနသလဲ ၊ အတိုက္အခံေတြ
အေပၚတရားမွ်တမႉရွိသေလာ၊ ျပဳစုျပိဳးေထာင္အားေပးမႉရွိသေလာ၊ ဒီအေျဖေတြကို မိမိဖါသာ မိုင္းတိုက္မခံ
ပဲ လြပ္စြာ သဦးခ်င္းစီေျဖႀကည္ ့ႀကပါ ၊ ဒါဆိုရင္ တိုင္းျပည္လူမ်ိဳးအတြက္ဘယ္ဘက္ကရပ္တည္တာမွန္တယ္
ဆိုတာ မိမိသမိုင္းကိုမိမိလိပ္ျပာလံုပါလိမ္ ့မယ္
ယာရီ အရွံုးအနိုင္သည္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရပ္ရပ္ေပၚတြင္ရပ္တည္ေနသျဖင္ ့အဓိကမႀကပါ မိမိ စိတ္
ဓါတ္ ယံုႀကည္ခ်က္ သန္ ့စဥ္မႉသာလွ်င္ သမိုင္းမ်ိဳးဆက္ေတြက မွတ္ေက်ာက္တင္သြားပါလိမ္ ့မည္


ဆက္ေရးပါဦးမည္ ...Saturday, November 8, 2008

အုပ္စုဥပေဒ

အုပ္စုဥပေဒ

ေတာ္လွန္သူဟာ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္တဲ ့...
ညစ္ပတ္တဲ ့ဥပေဒ
ျပည္သူေတြကို စြပ္စြဲ
ေထာင္ထဲကိုသြင္းလို ့
ဒို ့တေတြ ေရွာင္တိမ္းလာတာ
ဒီေနရာမွာျပန္ေတြရ
မ ဆ လ တဲ ့စြပ္စြဲ
အဲဒီလူ ဟာ သူလွ်ိဳ
မလို သူေတြတစု
ျပဳလုပ္တဲ ့ဥပေဒ
ဒီနယ္ေျမမွာ
မရွိပါေစနဲ ့...။ ။


( ၁၉၉၀ ရိုးမ၏ရွိုက္သံမ်ား ကဗ်ာစာအုပ္မွ )


Saturday, November 1, 2008

အတၱ၏သားေကာင္မ်ား

အတၱ၏သားေကာင္မ်ား

သိ၍မဟုတ္
က်ြန္နုပ္သိ၏...။

မႀကား၍မဟုတ္
က်ြန္နုပ္ႀကား၏..။

မျမင္၍မဟုတ္
က်ြန္နုပ္ျမင္၏..။

သိ ႀကား ျမင္လည္း
ရဲရဲမ၀န္ ့
က်ြန္နုပ္အျဖစ္ကား
ဘာမ်ားတပ္နိုင္ဦးမည္ နည္း..။ ။


( စိတ္ေကာင္းရိွေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားသို ့)


Friday, October 24, 2008

သူတို ့ကိုဂုဏ္ျပဳျခင္း

သူတို ့ကိုဂုဏ္ျပဳျခင္း

သူတို ့
ယံုႀကည္ခ်က္မ်က္ခင္းျပင္ေပၚမွာ
ထိုင္ေနရင္း
စိတ္ဓါတ္အဟာရကိုသာ
စားသံုးေနႀကတယ္ ။

ဒါေပမဲ ့
ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
အားအင္ အျပည္ ့နဲ ့အတူ
ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္
၈၈ ရဲ ့သူရဲေကာင္းမ်ားအတြက္
၉ ရက္ အစာငတ္ခံတိုက္ပြဲ
ရဲသလားမေမးနဲ ့။

ကိုးရက္ ကိုး လ ကိုး ဆယ္ ့ကိုး
အစပ်ိဳးတဲ ့တိုက္ ပြဲ
ရင္ထဲကဂုဏ္ျပဳ
ယခုေခတ္ရဲ ့အာဇာနည္မ်ား။ ။

( ကိုးေလးလံုး ေန ့ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္မ်က္ခင္းျပင္ေပၚ မွ
ျငိမ္း ခ်မ္း စြာ အစာငတ္ခံ ထိုင္သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပ
သြားခဲ ့ႀကေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားသို ့အမွတ္တရ )
Monday, October 20, 2008

ကေလးမ်ားအတြက္ ကဗ်ာမ်ား..

ကေလးမ်ားအတြက္ ကဗ်ာမ်ား..

( ၁ ) ေမြးဌာနီ...

နွင္းပြင္ ့ကေလးေတြ ေဖြးရင္ကြယ္
သားေလးခ်မ္းလွတယ္
ေမေမရယ္ ေစာင္ျခံဳေပး
ကေနဒါ ကေအး..။

ေဖေဖခ်စ္တဲ ့ျမန္မာျပည္
သားေလး ေရာက္ခ်င္သည္
ေမြးဌာနီဘာေႀကာင့္မ်ား
ေဖေဖ ျပန္မသြား... ။ ။


( ၂ ) လိမ္မာတဲ ့သားကေလး

ေႀကးစည္ကေလးထုလို ့ရယ္
ဘုရားရွစ္ခိုးမယ္
ဦးခ်ကြယ္သံုးႀကိမ္ေျမာက္
ေရႊနိဗၺန္သို ့ေရာက္..။

လူေတြေႀကာက္တဲ ့ငရဲျပည္
သားတို ့မသြားေပ
ျငိမ္းခ်မ္းပါေစျမန္ျပည္သို ့
ဆုေတာင္းေမတၱာပို ့...။ ။


( ကေနဒါနိုင္ငံ တိုရြန္တိုျမိဳ ထုတ္ ျမန္မာ ့ေစာင္း စာေစာင္မွ )

Saturday, October 11, 2008

နိဂံုး

နိဂံုး

အမွန္တရားသည္
အင္အား.....။

အမ်ားစုေသာ္
ေအာင္ျမင္ျခင္း....။

အရည္အခ်င္းသည္
အေခ်အေန တစ္ရပ္...။

စိတ္ဓါတ္အင္အားသည္
ရဲ ရင္ ့မူွ....။

တခုေသာအတိုင္းအတာသည္သာ
ရိုးသားျခင္းပဲ....။

အေရာင္ကြဲ မ်ားစြာ၏အဆံုးအစြန္ဟာ
အျဖဴလြာ တစ္ခုျဖစ္၏ ။ ။Saturday, October 4, 2008

လမ္းေပ်ာက္သူမ်ားသို

လမ္းေပ်ာက္သူမ်ားသို ့

ဘာလဲ ဘယ္လဲ
ရဲ ရဲေလ်ွာက္
ေပ်ာက္ေသာလမ္း
စမ္းတ၀ါး၀ါးနဲ ့
လမ္းအမွားမွားနဲ ့
လမ္းသလားသူလဲ ရွိရဲ ့
ဘုမသိ ဘမသိေပမဲ ့
ယခုရွိတဲ ့စိတ္ဓါတ္
ျမင့္ျမတ္တဲ ့ေတာ္လွန္ေရးပဲ
ရဲ ရဲ ေလွ်ာက္
သူေနာက္ ငါ ့ေနာက္နဲ ့
ဂေရာက္ဂရက္ေတြတက္
မေျပာက္ပ်က္ေလနဲ ့
ေရာက္တဲ ့ေနရာ မွာ
ဒါ .... ေတာ္လွန္ေရးပဲ...
ရဲ ရဲ ေလွ်ာက္....။ ။


(၁၉၉၃ - ထိုနယ္ေျမ၏ေနာက္ဆံုးေန ့မ်ား ကဗ်ာစုမွ)

( သင္၏ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္ျက့ံခိုင္ေနသ၍
သင္ေရာက္ရွိေနရာေနရာတိုင္းသည္
သင္၏ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသာျဖစ္၏ ။ )


ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္တြင္ အဓိက M ေျခာက္ လံုး လိုအပ္သည္။

( ၁ ) Money ေငြေႀကးအင္အား
( ၂ ) Material ရုပ္၀ထၳဳပစၥည္းမ်ား
( ၃ ) Men power လူအင္အား
( ၄ ) Managements စီမံခန္ ့ခြဲ မႉ
( ၅ ) Movement လုပ္ရွးမႉ
( ၆ ) Mind Power စိတ္ဓါတ္အင္အား

လက္ရွိ အခ်ိဳ ့ကမာၻ ့နိုင္ငံမ်ား၏ လုွပ္ရွားမႉမ်ားတြင္
( ၇ ) Mine ေဖါက္ခြဲေရး ( အခ်ိဳ ့နိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ ့ရသည္ )

အခ်ိဳ ့နိုင္ငံေတာ္လွန္ေရးမ်ားတြင္ Mine ( ေဖါက္ခြဲေရး ) မ်ားကိုပါေတြ ့ရွိရပါသည္ ။ ။Friday, September 26, 2008

စစ္ ျငိမ္း ကိုယ္

စစ္ ျငိမ္း ကိုယ္

( စစ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင္ ့ ကိုယ္ တို ့အေႀကာင္း ေဆာင္းပါးမွ )

အခ်စ္
မင္းကိုငါယံုပါတယ္
ဒါေပမဲ ့ ငါ သူ ့ကို ႀကိဳက္တယ္
သူဟာငါနဲ ့လိုက္ဖက္တဲ ့သူပဲ....
ျပီးေတာ ့
ငါ ့ပန္းတိုင္ကို
ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ ့အခါမွာ
မင္းဟာ
ငါနဲ ့မျဖစ္နိုင္သလိုပါပဲေလ...
အဲ...ဒါေပမဲ ့...
သူနဲ ့ဆိုရင္ေတာ ့
ငါ ေရာက္ေကာင္းေရာက္သြားမယ္ေပါ ့
တကယ္ပါ
ငါဟာမင္းကိုခ်စ္ခဲ ့ေပမဲ ့
ရက္စက္တဲ ့မင္းရဲ ့လက္ေခ်ာင္းကေလးေတြေပၚမွာ
အခါခါ ေႀကြခဲ ့ဘူး
နွင္းဆီ နီဖူးေလးေတြအေႀကာင္းေတြးရင္း
မင္းကို ေမ ့လိုက္ျပီအခ်စ္...။ ။


( ၂၁၊ ၈၊၉၂ ရိုးမရိုက္သံမ်ား ကဗ်ာစာအုပ္မွ )

( ၁၉၉၃ ထိုနယ္ေျမ၏ေနာက္ဆံုးေန ့မ်ား ကဗ်ာစာအုပ္မွ )


စစ္ကိုယံုေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျမတ္နိုးေသာက်ြန္နုပ္တို ့သည္
ျပစ္မွတ္တူ လက္နွက္ကြဲ တိုက္ပြဲမ်ား
လက္နွက္တူေနရာကြဲတိုက္ပြဲမ်ား
ျဖင္ ့အျမဲ လက္တြဲတိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္ဟု...Type the rest of your post here.

Sunday, September 21, 2008

ဂနိုင္ ၈၈

ဂနိုင္ ၈၈

ဘုရင္ေတာက္တဲ ့
တိုင္းခန္းလွည္ ့ေသာ္
ဇီးကြက္ေတြမွာ
ခရီးထြက္ရွာ၏...။

ဗိုလ္မႉးေျမေခြး
အမိန္ ့ေပးခိုက္
ေနာက္လိုက္ဂဏန္း
ေဘးတိုက္လွမ္း၏..။

ယံုကေလးေဖြးေမာင္
နားရြက္ေထာင္လည္း
ေႀကာင္ကေလးလက္သည္း
၀ွက္ထားဆဲ ပါ..။

လိပ္ပညာရွိ
ေဗဒင္ႀကည္ ့၍
တျပည္ ့တစ္တီတူး
မည္သံႀကဴး၏..။

ေပ်ာ္ျမဴးေနထိုင္
ထိုဂနိုင္၀ယ္
ဘယ္သူျပိဳင္ဖက္
ရွိမည္နည္း....။ ။


( ၄ ရက္ ၂ လ ၁၉၉၂ တနလၤာေန ့ နံက္ ၄ နာရီ )
( ထိုနယ္ေျမ၏ေနာက္ဆံုးေန ့မ်ား စာအုပ္မွ ) ( ရဲရဲေတြး၊ရဲရဲေရး၊ရဲရဲေျပး ကဗ်ာစာအုပ္မွ )


Saturday, September 13, 2008

ေရႊနီယာမ

ဦးတည္ခ်က္မဲ ့တဲ ့
ေျခလွမ္းတိုင္းဟာ
အသက္မရွိပါဘူး.....။

ယံုႀကည္ခ်က္မရွိတဲ ့
လုပ္ရပ္တိုင္းဟာ
မေအာင္ျမင္နိုင္ပါဘးူ...။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မရွိတဲ ့
ဘ၀ေတြဟာလည္း
မေရရာပါဘူး...။

ရင္ဆိုင္မႉကင္းမဲ ့တဲ ့
မ်က္လံုးေတြဟာလည္း
မတည္ႀကည္ပါဘူး....။

အနစ္နာခံမႉကင္းမဲ ့တဲ ့
ေတာ္လွန္ေရးဟာလည္း
မေအာင္ျမင္နိုင္ပါဘူး...။

ဒိုလိုပဲ
ရိုးစဥ္းမႉကင္းမဲ ့တဲ ့
ေခါင္းေဆာင္ဟာလည္း
တည္ျမဲမႉမရွည္နိုင္ပါဘူးေလ...။ ။Saturday, September 6, 2008

ပန္းေလွာင္အိမ္

ပန္းေလွာင္အိမ္

စိတ္ကူးယဥ္ကာလ
ဒႆန ဥတုရဲ ့
ယုယမဲ ့အခန္းေလးထဲမွာ
အေမွာင္ကမာၻ တခု
အေတြးစုတို ့ရွင္သန္
အမွန္ အမွားတို ့
မုန္၀ါးခဲ ့ကာလ
ေသြးစ စြန္းထင္း
လြန္ရင္ ့ျခင္းကမာၻမွာ
ေ၀ဒနာတေစၦညနဲ ့အတူ
မန္မာနမ်က္ရည္ဟာ
နံရံလႊာေလးဖက္
ကြဲအက္ေစသတည္း... ။ ။

( အမွန္တရား၏ ပန္းပြင္းမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ေ၀ဆာလွပစြာပြင္ ့ဖူးေစရမည္ )

(မတရားဖမ္းဆီးခံထားႀကရေသာနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
အားလံုး အျမန္လြတ္ေျမာက္ႀကပါေစဟု ,အေမွာင္တိုက္ထဲမွ ဘ၀တူမ်ား မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသို ့
ရည္ဇူး၍ ....)


( အေမွင္တိုက္မွကဗ်ာမ်ား စာအုပ္မွ )

Thursday, September 4, 2008

ဆူး

ဆူး

တဆစ္ဆစ္
နစ္ခဲ ့တဲ ့ဆူး....

မထူးဘ၀အသဲစမွာ
ရက္လရွည္ႀကာ ေ၀ဒနာအျဖစ္
အျမစ္တြယ္ဆဲ မႏုပ္ရဲလို ့
အသဲဆိပ္သင္ ့ေႀကြလြင့္မ်က္ရည္
ႀကိပ္ခံေနဆဲ တေယာက္ထဲငါ
ရင္မွာတမ္းတ ဆူးမွဆူးရယ္
သိပ္ခ်စ္တယ္ေပါ ့.....

ေႀကြေတာ ့ရာသီ နာရီေတြေျပာင္း
ဒဏ္ရာေဟာင္းက ကုမရခ်ိန္
အသဲအိမ္စူးနစ္ တဆစ္စစ္ နဲ ့
နုပ္ျပစ္ဖို ့လည္း ဒို ့မရဲ လို ့
ဒို ့အသဲ လည္း ႀကြမ္းေတာ ့မယ္....

1997 , June , မေဟသီမဂၢဇင္းမွ
Saturday, August 30, 2008

သံသယ ဘီလူး ..

သံသယ ဘီလူး .... ( ကဗ်ာပံုျပင္)


ဟိုး...............
ေရွးေရွးတုန္းက ဒသနျပည္မွာ
တပ္စြစံုလင္ ရွင္ဘုရင္နွင္ ့
လုလင္မင္းသား မူးမတ္မ်ားစံု
သင္းထံု ပညာရွိ ေပါမ်ားဘိ၏...။

တိုင္းသူျပည္သား လူအမ်ားလည္း
တိုးပြားဆန္ေရ ဥစၥာေတြနွင္ ့
ဘုရင္ ့တိုင္းျပည္သာ ရာစည္ခိုက္....။

ယုတ္မာဘီလူး အသားစားက်ဳးဘို ့
ျပည္သို ့၀င္ရန္ သူႀကံေသာ္လည္း
စစ္ကဲတံခါး မ်ားျပားေစာင္ ့ႀကပ္
ျမင့္ျမတ္သည္ ့ဘုန္း စည္းရံုးျမဲ ျမံ
၀န္းကာရံေသာ္ ၀င္ရန္မရ
ယုတ္စြအႀကံ ကလိန္ဉာဏ္ဆင္၍
ရေသ ့ေယာင္ေဆာင္လွ်က္ေနေလ၏..။

မိုးေသာက္နံနက္ ျမိဳ ့ျပင္ထြက္၍
လယ္ထြက္ယာသြား အလုပ္မ်ားေသာ္
မသူေတာ္ရေသ ့ လူေတြေရွ ့မွာ
ဆိတ္စြ ဣေျႏၵ တင္ပ်င္ေခြထိုင္ကာ
ဘာ၀နာတရား ပြားမ်ားေန၏..။

ရြာသူရြာသား ႀကည္ညိဳပြား၍
မ်ားျပားလႉရွာ ၀တ္ျပဳကာပင္
" အရွင္ဘုရား က်ြန္ေတာ္မ်ား၏
တည္ရွိျပည္ရြာ ႀကြျမန္းပါ၍
ေပ်ာ္ေမြ ့သီတင္းသံုးပါ ဖရား"..ဟု
ေလွ်ာက္ႀကားေလေသာ္....။

မသူေတာ္ရေသ ့ အႀကံေစ ့ကာ
" ဒီမွာတကာ... ႀကြလာခ်င္ေပမဲ ့
သင္တို ့ျပည္မွာ လူေယာင္ေဆာင္ထား
ဘီလူးမ်ားရွိလို ့ ႀကြဘို ့မရဲ ဘူး
ဒကာ ႀကီးတို ့..".... တဲ ့.....။

ဤသို ့ဆိုေသာ္ ထိုျပည္ေတာ္တြင္
ျပည္ ့ရွင္ ရြာသား လူအမ်ားတို ့
ေႀကာက္ရြံ ့ထိတ္လန္ ့ သတင္းျပန္ ့ကာ
သူငါႀကည္ ့ႀက သံသယ ျဖင္ ့
စု ႀကတီးတိုး ရြပိုးထိုး ကာ
ေျခာက္ျခားလာ ၏....။

ညဖက္ဆိုလည္း မအိပ္ရဲ ပဲ
မဲ မဲ ျမင္ရာ စိတ္ထင္ကာ ျဖင္ ့
တူရာစု ႀက သံသယမွာ
ဖမ္းဆီးကာပင္ ရြာအျပင္သို ့
သတ္ျပီးပို ့၏....။

ဘုရင္က အစ စႏၵာလအထိ
ႀကည္ ့ႀကျပဴးျပဲ ဘီလူးပဲထင္ရာ
တစ္ခ်ိဳ ့မွာလည္း ကံမြဲသည္ ့ဘုန္း
လူေတြမုန္းလို ့စုဂံုးေခ်ာကာ
သန္ျပန္ပါေရာ.......။

ရြာအျပင္ပို ့ အေလာင္းတို ့ကို
ဆို ့မ်ိဳ ေပ်ာ္ပါး ေအာင္သြားသူ ့အႀကံ
သူထပ္မံလို ့" ဒကာတို ့ျပည္မွာ
ေနာက္ထပ္ရွာဦး လူ ့ဘီးလူး တို ့
က်န္ေသး၏.." .....တဲ ့.....။


သာစြျပည္မွာ ေျခာက္ျခားလာျပီ
မစည္မကား ကုန္သည္မ်ားလည္း
ရဲရဲမလာ၀ံ ့ တခ်ိဳ ့စြန္ ့သြား
မင္းသားပညာရိွ သာသည္ ့တိုင္းျပည္
ေျပာင္းေရြ ့ေလ ျပီ.......။

တိုင္းျပည္မွာလည္း သူ ့မဲ ငါ ့မဲ
တူရာတြဲကာ အစိတ္စိတ္ကြဲျပား
ဂလဲ ့စားတန္ျပန္ မူမမွန္ျဖတ္ထံုး
အမုန္းေနာက္ဆံုးမွာ.....
တိုက္ႀကပါေရာ အခ်င္း ခ်င္း...
သတ္ႀကပါေရာ အခ်င္းခ်င္း....။

အင္း.................
တိုင္းျပည္လည္းပ်က္ က်ိဳးပဲ့ကန္းတည္း
အဆိုးခ်ည္းက်န္မွ သံသယဘီလူး ကုန္သြား၏..။

ထိုအခါမွႀကြယ္၀ပရိယယ္
ဘီလူး တကယ္ မွာ ဟသၤာကိုးေသာင္း
ပ်က္စီေႀကာင္းျဖင္ ့ ျဖားေယာင္းဇတ္ခင္း
သူသိ္မ္းသြင္း၏...။

လူတံုးလူအ က်န္သမွ်လည္း
ရင္ထဲေနာင္တ ခုမွရကား....
" အသားစားဘီလူးသာ ရြာ၀င္ပါလည္း
ရြာထဲ ဒီေလာက္မပ်က္စီးတဲ ့..." ။

သံသယ ဘီလူး ပါ ရြာ၀င္ကာမွ
ယုတ္စြအဆံုး ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း၍
ရြာလံုးက်ြတ္မွ် ေနာင္တရ သည္...
ရိုးမ ပံု ျပင္ပါ တကား....။ ။

( ကဗ်ာပံုျပင္ျပီး၏ 19** )
( အဇၩထ မဂၢဇင္း မွ ...)


Friday, August 22, 2008

မီးခဲပုလႅင္

ညွာတာရမဲ ့
စိတ္ထားတို ့
နိမ္ ့ပါးေနရင္....

ဦးေဆာင္ရမဲ ့
အေတြးအေခၚတို ့
ေဘးေခ်ာ္ေနရင္....

စံျပရမဲ ့
လုပ္ရပ္တို ့
စုတ္ျပတ္ေနရင္...

သင္ကိုယ္သင္သိ
သင္၏ပုလႅင္
ေန၀င္လုဆဲ
မီႀကီးခဲလို
ရဲရဲသင္ ့ကို
၀ါးျမိဳမည္...။ ။

( ၉ ရက္ နို၀င္ဘာလ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရက္တစ္လူငယ္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အစီးအေ၀းမွ )


Monday, August 18, 2008

ေတာ္လွန္ေသြး

ေတာ္လွန္ေသြး

ေသြးႀကြနိုင္ငံေရးမွာ
ေသြးဟာတြန္အား
ေသြးမ်ားေအးစက္
ေျခာက္ကပ္တဲ ့အခါ
ရပ္သြားမွာပဲ.....။

စစ္ေသြးႀကြေတာ္လွန္ေရး
စစ္ေရးမွာမူတည္
စစ္၀ါဒီထြန္းကား
စစ္သားျခင္းစစ္တိုက္
ဆန္းစစ္လုိက္တဲ ့အခါ
စစ္မွာ ေတာ္လွန္တာ
ေပ်ာက္ဆံုးေနတပ္....။

ေတာ္လွန္ေရး
ေသြးနဲ ့စေပမဲ ့
ေအးစက္ဖို ့မလို
ပြက္ဆူဖို ့လို
ေသြးဆိုတာ နီးေစြး
ေႏြးေနရမယ္
ေႏြးေနရမယ္......။ ။


( ရိုးမရင္ခံုသံ ကဗ်ာမ်ားစာအုပ္မွ )

အေျခအေနရဲ ့ေတာင္းဆိုမႉ ့
ႉေႀကင္ ့ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ေပၚေပါက္လာရတာ

ေတာ္လွန္ေရးပံုသန္႑န္ေတြဟာလည္း လိုအပ္သလို
ေတာင္းဆိုမႉအရေျပာင္းလြဲလာရလိပ္မယ္
ေတာ္လွန္ေရးတိုင္းမွာေပးဆပ္မႉရွိတယ္ ဘာမဆိုတရားတယ္ မတရား မႉ ကို မတရားမႉ ့နွင္ ့တုန္ ့ျပန္ရင္ေတာင္မွ တရားတယ္..

ဆူး စူး ၍ ပင္
အပ္ နွင္ ့ထြင္သည္
အသင္ ဘာေျပာခ်င္သနည္း...။ ။


Friday, August 15, 2008

ပံု ေဆာင္ မဲ ့ပန္း

ပံု ေဆာင္ မဲ ့ပန္း

မမိခင္ လူရိုး မခိုးခင္ လူ ေကာင္း
ေျပာင္းလြဲတာကစိတ္
အတိတ္ကသူ ဟာလူေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ ။

မွားယြင္းမွူဟာ ၀ါသနာ မဟုတ္
စာနာမွူသရုပ္ ခြဲ လူထဲ ကလူမွာ
ဘယ္သူဟာအမွားကင္းပါသလဲ ။

အႀကာင္းရင္းရွာ အမွားမွာ ဒဏ္ရာ ေတြ ့
မေန ့ကလူေကာင္း ေျပာင္းလြဲ ခဲ ့ပစၥဳ ပန္မွာ
သူဟာလူဆိုး ရိုးသားမဲ ့ နံနက္ဖန္ဟာ
မဂၤလာပဲ ေပါ ့။

ရိုးသားမွူတဲ ့ ပုံေဆာင္မဲ ့ပန္းကေလး
အရမ္းမေမႊးနဲ ့ ပန္းကေလး
ေႀကြသြားတပ္ တယ္ ။ ။

( ေရသည္ပံုေဆာင္မဲ ့အရာ၀ထၳဳတခုျဖစ္၍ ေရာက္ရွိေနေသာခြက္၏
ပံုသဏၭာန္အတိုင္းလိုက္၍ ေျပာင္းလြဲ တည္ရွိေန ရသည္ )

Monday, August 11, 2008

ေသြးမွတ္တမ္း

ေသြးမွတ္တမ္း

ရဲ၀န္ ့စြာရင္ဆိုင္မႉတဲ ့
ရက္စက္ယုတ္မာတဲ ့သူေတြကို
ေတာ္လွန္တာေပါ ့...။

ေ၀ေတာ ့မဲ ့ပန္းကေလးေတြ
ျငိဳးနြမ္းရတာလည္း
သူတို ့ေႀကာင္ ့ပဲ မဟုတ္လား...။

ရွည္လွ်ားတဲ ့အေမွာင္ထုထဲ က
လွပတဲ ့ႀကယ္ပြင္ ့ကေလးေတြကို ေတာ ့
ဘာနဲ ့မွဖံုးကြယ္လို ့မရခဲ ့ပါဘူးေလ....။

ျပံဳးေနတဲ ့ေက်ာက္ရုပ္ေတြလဲ
အံႀကိတ္ထားဆဲ တခဏ
အငိုညရဲ ့ေသြးကြက္မ်ား
ေပ်ာက္ဆံုးမသြားပါဘူး....။

ေတြေ၀ေနမဲ ့အစား
သီးျခား ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္သစ္
မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္
တည္ေထာင္ႀကပါစို ့......။ ။

( ရိုးမရွုိက္သံ ကဗ်ာစုမွ )Type the rest of your post here.

Wednesday, August 6, 2008

ေမာ္ကြန္းမဲ ့ေသြး...မ်ား

ေမာ္ကြန္းမဲ ့ေသြး ( ၁ )

ေမာ္ကြန္းမဲ ့ေသြး
ေရးထိုးဖြင္ ့လွစ္
ရွစ္ဆယ္ ရွစ္ေလာ... ။

ေသြးမဲ ့ေမာ္ကြန္း
ရည္ညြန္းဖြဲ ့ဆို
ပန္းေတြကို ေလာ... ။

ေမွာင္ေသာအရိပ္
တိတ္တဆိပ္ဥ္
ႀကိတ္ႀကိတ္ေပ်ာက္သြား
ပန္းပြင္ ့မ်ားကို
မွတ္သားဂုဏ္ျပဳႀကေစေလာ....။ ။

( ထိုနယ္ေျမ၏ေနာက္ဆံုးေန ့မ်ား ကဗ်ာစာအုပ္မွ )

..............................................................

ေမာ္ကြန္းမဲ ့ေသြး ( ၂ )

ရွင္သန္လွ်က္နဲ ့
ေသဆံုးခဲ ့ကာလ
ဘ၀ အသက္
အေမွာင္ဖက္ ကမာၻမွာ
ဒဏ္ရာရ ဥတု
ေႀကြလုလု ညမ်ား
၀ါးျမိဳခံခဲ ့ရ
စိတၳဇတေစၦ
အိပ္မရေစခဲ ့
ေမွာင္တဲ ့ညဆို
ေသြးယိုစီးက်
ထိုညေသြးစက္
ေမာ္ကြန္းမဲ ့လည္း
ရဲ ရဲနီေစြး
ေတာ္လွန္ေရးတည္း....။ ။

( အေမွာင္တိုက္မွ ကဗ်ာမ်ား၊ စာအုပ္မွ )

Type the rest of your post here.

* ပန္းတို ့၏၀ိညာဥ္ မ်ား *

* ပန္းတို ့၏၀ိညာဥ္ မ်ား *


ပန္းေခြ်လက္တို ့၏
ရက္စက္ေသာဒိုင္ယာယီအား
ေစစားမႉ ့မဲ ့ပန္းတို ့ရဲ ့ေသြးသတၱိသည္နီရဲ ေျကာင္း
ထပ္ေလာင္းျဖည္ ့စြက္ေရးသားခဲ ့ျပီးသည္ ့ေနာက္
ေမွာက္ခဲ ့သည္ သပိတ္
အတိတ္ကေနာင္ေတာ္တို ့ရဲ ့ေသြး
ေဆြးျမည္ ့သည္ ့ေခတ္ေဟာင္းအစက
ျပိဳႀကခဲ ့သည္ ့အေဆာက္အဦး
အာဏာရူးတို ့ရဲ ့ရက္ စက္ယုတ္မာမႉ ့
အစုစု တို ့ကိုလက္စာေျခရန္အတြက္
လြတ္ေျမာက္တဲ ့နယ္ေျမမွာ
ပန္းေတြဟာေမြးဖြား
ေရးထားတဲ ့ပန္းဒိုင္ယာယီမွာ
ဒီတစ္ခါ ေအာင္ျမင္ရမယ္ တဲ ့
ပန္းတို ့ရဲ့ ၀ိညာဥ္ မ်ား
ႀကံဳး၀ါးထားႀကေလတယ္ ။ ။

1988 နို၀င္ဘာ

***

Type the rest of your post here.

Sunday, August 3, 2008

လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာ စာေပ ရွင္သန္ တိုးပြား ပါ ေစ


လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာ စာေပ ရွင္သန္ တိုးပြား ပါ ေစ


မန္မာ Blog ေတြ တိုးပြား မ်ားျပားလာ တာဟာ

( ၁ ) နိုင္ငံတကာေရာက္ျမန္မာမ်ိဳးဆက္ေတြျကားထဲမွာ ျမန္မာစာပိုမို
တည္တံခိုင္ျမဲဖို ့အတြက္အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သလို

( ၂ ) ျပည္တြင္းျပည္ပရွိျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းလည္း
အျပန္အလွန္ ပိုမိုဆက္သြယ္ရိုင္းပင္းကူညီ နိုင္ခြင္ ့ေတြရလာနိုင္တဲ ့အျပင္

( ၃ ) လက္လွမ္းမွီရာကေလးေတြလည္း အျပန္အလွန္နွီးေနွာ
ဖလွယ္ မွ်ေ၀ျကတာ ေပါ့

( ၄ ) လြပ္လပ္ေသာ ျမန္မာစာေပ ရွင္သန္တိုးပြားေရး အတြက္လည္း အေရး ႀကီးပါတယ္ ။
အထူးသျဖင္ ့အကန္ ့အသတ္မရွိပြင္ ့ေနတဲ ့ဒီေခာတ္ႀကီးထဲ မွာ


လူႏြား


မွန္သလား
မွားသလား
ခြဲ ျခားမသိ
ရွိသည္ ့ခြန္အား
ႀကီးေသာ္ညားလည္း
နဖါးႀကိဳးလစာ
တာ၀န္တံပိုး
ရိုက်ိဳးသခင္ ့ထံ
နွင္တံအမိန္ ့
တံဆိပ္ခ်ဴဆြဲ
ခုိင္းလည္းေကာင္းေအာင္
ေဖသားေမာင္ေရ
ေကာက္ရိုးေတြစား
မင္းခြန္အားမွ
စပါးဆန္တို ့
သူယူ ၏ ။ ။


( အခ်ိဳ ့ေသာတပ္မေတာ္သားမ်ားသို ့သတိေပးခ်က္ ) (အခ်ိဳ ့ေသာ ႀကီးမိုက္ ႀကံဖြတ္ အဖြဲ ့၀င္ မ်ားသို ့)

( ၂၀ ရက္ ၈ လ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ အေရးေတာ္ပံု ဂ်ာနယ္မွ )
( ၁၂ ရက္ ၁ လ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ ဒို ့ခြပ္ေဒါင္းစာေစာင္မွ )


Wednesday, July 30, 2008

စိတၱဇကြန္ျခာထဲမွာ

စိတၱဇကြန္ျခာထဲမွာ

အနည္းနွင္ ့အမ်ား
အမွားနွင္ ့အမွန္
သဏၭာန္တူကြာျခားခ်က္
အဖက္ဖက္ရႉ ့ေဒါင္ ့မ်ားနဲ ့
အနားမညီ ဗဟုဂံကတစ္ခု ။

အတုအပ အျပိဳင္အဆိုင္
စတိုင္ဟန္ထုတ္
သရုပ္ေဆာင္မွူပီျပင္
ရံုမတင္ေသာ ကပြဲမ်ား ။

ျခစားဖံုတက္
ရင္က်က္ေဟာင္းႏြမ္း
လေရာင္လမ္းမွ
ေမ်ွာ္မွန္းအိမ္မက္
အေတြးနက္မည္ ့
စာအုပ္ေတြ ။

အျပံဳးအမဲ ့နဲ ့
ကဲ ့ရဲ ့ရွုတ္ခ်ရင္း
အတၱျမင္းစီး
အေမွာင္ခရီးနွင္
မပီျပင္ေသာ
ခရီးသြားကတခ်ိဳ ့။

ေကာင္းကင္ေျမထက္
ေနထြက္လ၀င္
အသြင္သဏၭာန္ေျပာင္း
လေဟာင္းနွစ္ထပ္
လည္ပတ္ေနမည္ ့ ကမာၻေျမ ။ ။Tuesday, July 29, 2008

ငါ ့ကိုယ္ငါ ေတာ္လွန္ျခင္း

ငါ ့ကိုယ္ငါ ေတာ္လွန္ျခင္း

ေတာ္လွန္သတဲ ့
ဘာ ့တြက္ဘယ္ကို
ကိုယ္ ့ကိုယ္ကို အရင္
သံုးသပ္ရေတာ ့မယ္...။


စိတ္ဓါတ္ေတြမွား
သူတပါးအခက္
အုပ္စုဖြဲ ့အနိုင္ယူ
လူမိုက္ဆန္ဆန္ေျဖရွင္းကာ
အာဏာအလြဲသံုးစား
သူတပါးအထင္ေသး
ကိုယ္ ့ေသြးနားထင္ေရာက္
ေအာက္က်သည္ ့အျမင္
မခံျခင္စိတ္လား
မနာလိုစိတ္လား
အမွန္တရားျမတ္နိုးရင္
ကိုယ္ ့ကိုယ္ကိုအရင္သံုးသပ္
ျပတ္ျပတ္သားသားေ၀ဖန္
ေတာ္လွန္တာအစ
ကိုယ္ကိုယ္ကို ကျဖစ္သင့္တယ္မဟုတ္လား...။

ေတာ္လွန္သတဲ ့
ဘာ ့အတြက္ဘယ္ကို
ကိုယ္ ့ကိုယ္ကို အရင္သံုးသပ္ရေတာ ့မယ္...။ ။

( ထိုနယ္ေျမ၏ေနာက္ဆံုးေန ့မ်ားကဗ်ာစာအုပ္မွ )

Monday, July 28, 2008

မစည္းရံုးေစသူသာ

မစည္းရံုးေစသူသာ

အမွန္တရား
အမွားတရံ
က်ားကန္ျငင္းႀက
ငါအတၱစဲြ
ငါပဲလူေတာ္
ထုတ္ေဖၚဒႆန
ဖြင့္ဟအေတြးအေခၚ
ေဆာ္ႀကေကာ္ႀက
ထုႀကနွက္ႀက
မရသည္ ့အဆံုး
ျပံဳးျဖင္ ့ႀကိတ္ႀကံ
ဟန္ေဆာင္အုပ္စုဖြဲ ့
သူ ့ဖက္ငါ ့ဖက္နဲ ့
ဦးတည္ခ်က္ေတြလဲြ
အကြဲကြဲအျပားျပား
အင္အားခ်ိနဲ ့
ဒို ့ရဲ ့ရန္သူ
ဘယ္မွာလဲ ....။ ။

(ဟသၤာကိုးေသာင္းပ်က္စီေႀကာင္းကို ဖ်ားေရာင္းဟသၤာမျပဳရာတည္ ့)

(ေတာ္လွန္သတိ၊အတြင္းပတိပကၡ အျပင္ပတိပကၡ ခြဲျခားသတိထားႀကေစလိုပါသည္။ )

အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားကိုေတာ္လွန္ေနျခင္းသည္
အာဏာရွင္ကေလးမ်ားကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနျခင္းမဟုတ္ေစရ)

ေတာ္လွန္ေသာလူသားမ်ားသည္လည္းသာမန္ပုထၳဳစဥ္လူသားမ်ားသာျဖစ္သည့္
အေလွ်ာက္ အနဲနွင္ ့အမ်ားအမွားနွင္ ့အမွန္ရွိႀကမည္သာျဖစ္သည္ အျပန္အလွန္
နားလည္မႉေပးႀကပါစို ့ )


Bencher Paul Copeland honoured at reception for International

Day for the Elimination of Racial Discrimination

Wednesday, August 12
Apr 5, 2007

|For his long-term work defending human rights, equality and social justice, bencher Paul Copeland was honoured by a special tribute at a reception held in honour of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination on March 28, 2007.

"Tonight, the Equity and Aboriginal Issues Committee would like to take the opportunity presented by this special occasion to honour Paul Copeland for his exceptional commitment and support of human rights causes here in Canada, and internationally," Treasurer Gavin MacKenzie said. He noted that Paul has most recently been defending people charged under the Canadian anti-terrorism law and subjected to the national security process.

|As a large screen beside the podium showed photos of Paul at various stages of his life, Paul's friends and colleagues reflected on his achievements and contributions. Speakers included bencher Carole Curtis; the Honourable Mr. Justice Melvyn Green, of the Ontario Court of Justice; Bush Gulati, of the Committee for Restoration of Democracy in Burma; and Timothy Zaw Zaw, of the Toronto Burma Roundtable. Bencher Joanne St. Lewis topped off the tribute with a rendition of Mahalia Jackson's "I Live the Life I Sing About in my Song," which she chose after learning it has long been a source of inspiration to Paul.

"Paul inspires me to be a better lawyer every day," Carole Curtis said in her tribute.

In describing his longtime friend, Justice Green said, "Paul's enemies have always been the same: Injustice; Inequity; Tyranny; Bigotry; Oppression; Official Hypocrisy; and, of course, just plain Stupidity."

|Bush Gulati from the Committee for the Restoration of Democracy in Burma spoke about the many years of passionate volunteer work Paul has done to help Burmese refugees and to support the Burmese community in Canada. "If we need him, Paul always responds; he is literally a phone call or fax away."

Timothy Zaw Zaw, who came to Toronto in 1998 as a Burmese political refugee, said, "I too thank Paul for all his good work for us. We, the Burmese community, need more people like Paul to work to achieve democracy in Burma."

|Paul spoke after hearing his friends' and colleagues' remarks. "I'm honoured, humbled and also stunned," he said, before speaking briefly about legal activism, the topic of the day. "Thank you to everyone for being here and to the Law Society for organizing this wonderful evening."

from/

http://www.lsuc.on.ca/latest-news/b/archives/index.cfm?c=1029&i=11693


Sunday, July 27, 2008

ကန္ ့သတ္လူသားမ်ား

  • ကန္ ့သတ္လူသားမ်ားဟာ

အမွန္တရားရဲ ့က်ားမွီးကိုဆြဲ

ကမာၻႀကီးထဲ တံတိုင္းကာ

အရာရာကိုျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို ့ဖို ့ႀကိဳးစားေနႀကေလရဲ ့..။

  • ဘယ္သူကေပးမွန္းမသိ

ဘယ္လိုကဘယ္လိုရလာမွန္းမသိတဲ ့အာဏာဟာ

ယေန ့ကမာၻမွာအသံုးမတဲ ့အတြက္

အရွက္မဲ ့နိုင္ငံမ်ားအခ်င္္းသာမိတ္ေဆြဖြဲ ့

အေရွ ့နဲ ့အေနာက္တံတိုင္းကာ

ဒါဟာ ယဥ္ေက်းမႉကိုထိမ္းသိမ္းတာတဲ ့လား..။

  • လူသားခ်င္းစာနာမႉေတြဆိုတာ

နယ္ေျမစီးျခား တံတားပိတ္ဆို ့

သူတပါး ျပည္တြင္းေရးမို ့ငါတို ့မ်က္ရည္ခ်ဳပ္တီး

ေလာကၾကီးျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ရယ္လို ့

နွလံုးသားနဲ ့လူသားမ်ားခံစားနိုင္ပါ ့မလား....။

  • ဧရာ၀တီျမစ္ကိုတံမန္တုပ္၍မရ

ကမာၻအေတြးေခၚေရစီးေႀကာင္းဟာလွ်င္ျမန္စြာျပန့္ပြား

လူသားနဲ ့အသိညာဏ္ပညာ

ဒါအမွန္တရား ဒါမတရားဘူး

ကမာၻဦးအစက ဦးရာလူဘုရင္ျဖစ္

ဒီေခတ္မွာ မရွိသင္ ့ေတာ ့ပါဘူး..။

  • ပိတ္ဆို ့ျခင္း တားျမစ္ျခင္း

ကန္ ့သတ္ျခင္း ေတြမွာ

အာဏာသံုး အနိုင္အထက္

လက္နွက္အားကိုး ဒါမ်ိဳးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုတာ

ယေန ့ကမာၻလူ ့ယဥ္ေက်းမႉအသိုင္းအ၀န္းမွာ

လက္မခံေတာ ့ပါဘူး ။

  • ကမာၻအလယ္က ကန္ ့သတ္တိုင္းျပည္တခုဟာ

အေတြးေခၚ ပါ ကန္ ့သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထား

ျပည္သူမ်ားကမာၻနဲ ့ယွဥ္ေဘာင္တန္း

ေနာက္တန္းကို တြန္းပို ့ေနတဲ ့စနစ္တခု ဆိုတာ

အာဏာလုယူထားသူေတြနားလည္ႀကရဲ ့လား….။
Type the rest of your post here.

Saturday, July 26, 2008

ဆြစ္ဇာလန္မွ အေတြး

ဦးသန္ ့သို ့အမွတ္တရ

ထိုဓါတ္ပံု ေရွ ့
တေမ ့တ ေမာ
ရပ္ေနေသာငါ
ဂ်ီဏီဗာတြင္ ( Geneva )
ငါပင္ျမန္မာ
၀င္ ့ႀကြားစြာျဖင့္
ထပ္ဆင္ ့ရွင္ ့ျပ
ဂုဏ္ယူရခဲ ့
အတိတ္ရဲ ့ႀကီးျမတ္
ဘ ဘ သန္ ့သည္
တပ္လွန္ ့နိ ုး ႀကား
ခြပ္ေဒါင္းမ်ား၏
ႀကိးမားမွတ္တိုင္ပါတကား ။ ။

( ေခတၱ ဆြစ္ဇာလန္ ) Oct 03, 1996
( UNHCR - Room XVII, NGOs Conference သို ့အမွတ္တရ

ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္
တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။
အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္
ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔
ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။

(ဦးသန္႕)

ဦးသန္ ့ အား စိတ္မွန္းျဖင္ ့ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္....
ယေန ့ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံအေျခအေနအရပ္ရပ္ အရ ေတာ ့
ကမာၻ မွာ ျမန္မာ ျပန္ ့ရမယ္ လို ့ က်ြန္ေတာ္ယံုႀကည္္ပါသည္။

Type the rest of your post here.

Friday, July 25, 2008

ဂ်ာမဏီ ညမ်ားသို ့....

ဟစ္တလာညမ်ားသို ့....

ဟစ္တလာည
သိပ္လွပ၏..။

သူ၏သမိုင္း
ဘယ္သို ့ရိုင္းလည္း
သူ ့တိုင္းျပည္အတြက္
သူလုပ္ခဲ ့တာ
ယေန ့ကမၻာမွာ
ဂ်ာမဏီ....။

သူမည္သည္ကား
သမိုင္းမွားလည္း
ရဲရဲစြန္ ့ခဲ ့
တိုင္းျပည္အတြက္မို ့
သူ ့ရဲ ့ျပည္သား
သူ ့ေလး စား၏....။

သူ၏ျပည္မွာ
ဟစ္တလာည
သိပ္လွပ၏...။ ။


( 1996, ဖရန္ ့ဖို ့ညမ်ားသို ့အမွတ္တရ )
ေခထၳ ဂ်ာမဏီ


Type the rest of your post here.

Tuesday, July 22, 2008

ထိုနယ္ေျမမွဒဏ္ရာမ်ား

ထိုနယ္ေျမမွဒဏ္ရာမ်ား

ဒဏ္ရာရအေတြး
ေရေဆးသန္ ့စင္ျပီးတဲ ့ေနာက္....

ဒဏ္ရာရဦးေနွာက္
ျဖတ္ေတာက္ခြဲစိတ္ျပီးတဲ ့အခါ.....

ဒဏ္ရာရစိတ္ဓါတ္
လတ္ဆတ္က်န္းမာလာတဲ ့ေန ့....

ငါမေတြ ့ခ်င္ေတာ ့တဲ ့
ဆရာ၀န္ေတြနဲ ့
ငါမေနခ်င္ခဲ ့တဲ ့ေဆးရံုႀကီေပၚက
မ၀တ၀ ဓါတ္စာေတြကိုလႊင္ ့ျပစ္ရင္း
ျမဴနွင္းေတြေ၀တဲ ့ေတာင္ကုန္းေတြဆီကို
လသာတဲ ့ညအခါမွာ
ငါျပန္လာခဲ ့ဦးမယ္ေလ.....။ ။


( ထာ၀ရလမိုက္ညေဒသမ်ားသို ့အမွတ္တရ - ၂၁၊၈၊----)
ထိုနယ္ေျမ၏ေနာက္ဆံုးေန ့မ်ား ကဗ်ာစုမွ

( လူသားတဦး၏ အမွားအမွန္သည္ေတာ္လွန္ေရးစိတ္
ဓါတ္နွင္ ့ဆက္စပ္ေနျခင္းမရွိ၊ လူသားသဘာ၀လူပတ္
၀န္းက်င္နွင္ ့သာဆက္စပ္ေနတပ္သည္-ေတာ္လွန္ေရး
သမ်ားမ်ားသည္လည္းသာမန္လူသားမ်ားသာျဖစ္ႀက
သည္ ။ )
Sunday, July 13, 2008

ျဖဴစင္ျခင္းကို

ျဖဴစင္ျခင္းကို

သိသာသိေစ
မျမင္ေစနွင့္....

ျမင္ရင္လည္းထား
မႀကားေစနွင္ ့....

ႀကားေတာ ့လည္းေလ
မေျပာေစနွင္ ့....

ေျပာေတာ ့လည္းကြာ
မႀကာေစနွင္ ့...

အဆင္ ့ေလွ်ာ ့သြား
ရိုးသားတဲ ့သူ
ဘ၀ျဖဴျဖဴကို
ဘယ္သူဖ်က္ဆီးလိုက္တာလဲ ...။ ။

( လူနွင္ ့ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္တို ့၏အညမညျဖစ္စဥ္မ်ားႀကားဥ္ ရိုးသားျခင္းတို ့သည္ေမွးမိွန္လာႀကရေလျပီ )


Sunday, July 6, 2008

7-July (သို ့) သက္သက္မဲ ့မိုး

7-July (သို ့) သက္သက္မဲ ့မိုး


မိုး...................
အညိုးမဲ ့ရြာလာ
အျပာေရာင္ေကာင္းကင္
ဖိတ္စင္လြင့္ေျပာက္
မိုးေပါက္မ်က္ရည္
ေလျပင္းထန္ခိုက္
အသဲတိုက္ေျပာက္ဆံုး
နွလံုးသားေႀကမြ
ေႀကြက်ရြက္နု
အခ်စ္ထူပ်ိဳကြဲ
ရင္ထဲစူးနစ္
ဆက္မခ်စ္နိုင္
မ်က္ရည္အိုင္ေဘး
လြမ္းေတးသီဆို
လြမ္းသလိုေပါ ့
မိမိုးကိုေတာ့...ဒို ့......
စိတ္နာတယ္.......။ ။


ဇြန္လ ၂၀ရက္ ၈၈ ( RASU ) သက္သက္မဲ ့မိုးစီးရီးမွ


Saturday, July 5, 2008

ျပည္သူတို ့ေပါက္ကြဲႀကျပီ

ပည္သူတို ့ေပါက္ကြဲႀကေလျပီ

အုပ္ခ်ဳပ္သူနွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစား နွစ္ရပ္တြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္သူတို ့ဖက္မွ
တရားမွ်တမႉကင္းမဲ ့ႀကီးထြားလာသည္နွင္ ့အမွ် ထက္ျမက္တက္ႀကြေသာ
ျပည္သူတို ့မွဦးေဆာင္၍ ေျပာင္းလြဲမႉတစ္ရပ္ (၀ါ )ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္
ေပၚလာတပ္သည္မွာ ျမန္မာ့သမိုင္းနွင္ ့ကမာၻ ့သမိုင္း နွစ္ရပ္စလံုးတြင္
ထင္ရွားစြာေတြျမင္နိုင္ပါသည္ ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ရဲေဘာ္သံုးႀကိပ္အပါအ၀င္ျမန္မာတို ့အဂၤလိပ္ကို
အဘယ္ေႀကာင့္အဆင့္ဆင့္ပံုသန္တန္မ်ိဳးစံုျဖင့္ေတာ္လွန္ခဲ ့ႀကပါသနည္း။
ကမာၻ ့သမိုင္းေႀကာင္းကိုျပန္ႀကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အဆမတန္အင္အား
ႀကီးေသာ ေယာမအင္ပါယာႀကီးကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလြဲခဲ ့ေသာသာတက
မ်ားမွအစ ျပည္သူတို ့၏ျပန္လည္ဒက္ခတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရေသာရိုေမးနီးသမၼတ
ေခ်ာင္ဆက္စကူးတို ့အလည္ ေနာက္ဆံုးအေသဆိုးျဖင္ ့ေသခဲ ့ရေသာ
ဆာဒန္ဟူစိန္တို ့အဆံုး အာဏာရွင္တို ့၏ဇတ္သိမ္းခန္း မတရားေသာအစိုး
ရ၏ ေန၀င္ခန္းတို ့ကိုထင္ရွားစြာေတြ ့ျမင္ႀကရေပသည္ ။
သတၱိေသြးနီရဲ ရာတြင္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္လွေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား
အမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္ျဗိတိသွ်သာမကဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို ့အလည္ တပါတီ
အာဏာရွင္ေန၀င္းအစိုးရအဆံုးမတရားေသာအုပ္ခ်ဳပ္သူမွန္သမွ်ကို ရရာလက္
နွက္စြဲကိုင္ကာနည္းလမ္းေပါင္းစံုတို ့ျဖင္ ့အဆင္ ့လက္ဆင့္ကမ္း ေတာ္လွန္ေအာင္
ပြဲခံခဲ ့ႀကသည္မွာသမိုင္းအစဥ္အလာျဖစ္ပါသည္ ။
ယေန ့ျမန္မာျပည္သူတို ့သည္လည္းထိုအစဥ္အလာကို ထိမ္းသိမ္းကာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပႀကရာမွ လက္နွက္စြဲကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားအလည္ ယေန ့ျပည္တြင္း
စစ္တိုက္ပြဲမ်ားအထိျဖစ္လာေတာ ့ျမည့္အေရးသို ့ဦးတည္ေနေပျပီ ။
ဘယ္ေလာက္ပင္အင္အားႀကီးပါေစ၊ဘယ္လိုပင္ဖိနိပ္အကြက္ဆင္ထိမ္းခ်ဳပ္
ထားပါေစ၊ျပည္သူတို ့၏စိတ္ထဲမွအမွန္တရားနွင္ ့မခံျခင္စိတ္မ်ားသည္ေျပာက္ဆံုး
သြားမည္မဟုတ္ေပ၊
သို ့ေသာ္ ျပည္သူကိုခ်စ္ေသာျပည္သူမ်ား၊အနစ္နာခံလူငယ္မ်ားသည္ ျပည္သူတို ့
ထိခိုက္နစ္နာဆံုးရႉံးမည္ ့ေနရာမ်ားကို အတပ္နိုင္ဆံုးေရွာင္ရွားျပီး ျမိဳ ့တြင္းတိုက္ပြဲ
မ်ား၊အာဏာရွင္တို ့၏ျပစ္မွတ္မ်ား၊၄င္းတို ့၏လက္ပါးေစမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင္ ့ျပင္း
ထန္စြာတိုက္ပြဲ၀င္သြားႀကေတာ့မည္ကို ေတြ ့ရွိရေပသည္၊
ယေန ့အေရွ ့အလည္ပိုင္းေဒသလုွပ္ရွားမႉမ်ား၊ အာဖရိကေဒသလွုပ္ရွားမႉမ်ားကိုႀကည္ ့
မည္ဆိုလွ်င္လည္း မလြဲမေရွာင္သာသည္ ့အဆံုး ျမိဳ ့တြင္းစစ္ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ား
ကို ဆင္ႏြဲေနႀကရသည္ကိုေတြ ့နိုင္ပါသည္၊ အခ်ိဳ ့နိုင္ငံမ်ားတြင္ျမိဳ ့တြင္းေပါက္ကြဲမႉမ်ား
မ်ားျပားလာသျဖင္ ့ကမာၻ ့ကုလသမဂၢတပ္မ်ား၊နိုင္ငံတကာတပ္မ်ား ျပည္တြင္းထဲအထိ
၀င္ေရာက္ထိမ္းသိမ္းတားျမစ္ေစာင္ ့ႀကပ္ေပးရသည္အထိျဖစ္လာေပသည္ ။ႀကား၀င္
ဖ်န္ေျဖေစ့စပ္ေပးရသည္အထိျဖစ္လာေပသည္ ။
ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုျဖစ္သည္ ့ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သနားက်င္နာတပ္
ျခင္း ၊ ေအးေဆးနိမ့္ခ်ကာေရာင့္ရဲတင္းတိမ္တပ္ခ်င္း ၊ သေဘာထားႀကီးျခင္း စသည္ ့
နူးညံ ့သိမ္ေမြ ့ေသာသေဘာတရားမ်ားအေပၚတြင္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္
ခ်ိမ္းေျခာက္၊နိပ္စက္၊ရက္စက္ ျပ၍ အနိုင္က်င္ ့အုပ္ခ်ဳပ္ထားေႀကာင္းသေဘာေပါက္
လာေသာ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုသည္ ဖိလွ်င္ခ် ၊ထိလွ်င္ခ် ဟူသည္ ့ နူတန္၏ physics
နိယာမ သေဘာတရားနွင္ ့ခပ္ဆင္ဆင္တူေသာ တန္ျပန္မႉမ်ားကိုျပဳလုပ္လာႀကေပျပီ ။
ယေန ့ျမန္မာနိုင္ငံတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ဖက္မွသာ အာဏာလက္နွက္မ်ားျဖင္ ့တဖက္သတ္အနိုင္
က်င့္လာေနရာမွျပည္သူတို ့မခံနိုင္သည္ ့အဆံုးျမိဳ ့တြင္းလက္နွက္ကိုင္ဆႏၵျပေသာေျပာက္
ႀကား ေဖါက္ခြဲေရးမ်ားပါ ျဖစ္ေပၚလာရသည္မွာ မတရားအာဏာလုအုပ္ခ်ဳပ္သူေနသူ
စစ္အစိုးရတြင္သာတာ၀န္ရွိေႀကာင္း ကမာၻမွအာရံုစိုက္လာေနေပျပီ
ဖိနိုပ္ျခင္းေႀကာင္ ့ေႀကာက္ရြွ ံ ့စြာရပ္တမ္းကရပ္သြားႀကမည္မဟုတ္ပဲ
ပိုမို နီေစြးေသာေသြးမ်ားျဖင္ ့ေဒါသအိုး ေပါက္ကြဲႀကဖို ့သာရွိလာနိုင္ပါသည္
ယေန ့ထက္မ်က္ေသာ ျမန္မာျပည္သူတို ့မခံနိုင္သည္ ့အဆံုး
ေဒါသအိုး ေပါက္ကြဲ ႀကေသာ ျပရုတ္မ်ားသည္ ယေန ့ျပည္တြင္းရွိအခ်ိဳ ့ ျမိဳ ့မ်ားတြင္
ဗံုးေပါက္ကြဲမႉမ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္ ။
ျငိမ္းခ်မ္းစြာလမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပမႉမ်ားမအစ ၊ နယ္စပ္လက္နွက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားအလည္
ျမိဳ ့တြင္ဗံုးေပါက္ကြဲမႉမ်ား ၊ ေပ်ာက္က်ားစစ္မ်ား နညး္မ်ိဳးစံုျဖင္ ့ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဦး
မည္ကို ၀မ္းနည္းစြာေတြ ့ျမင္ရပါသည္ ။
ျမန္မာျပည္၏ စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္နွက္ အာဏာျဖင္ ့တဖက္သတ္ထိမ္း
ခ်ဳပ္မထားနိုင္ေႀကာင္း ေတြျမင္ႀကရပါသည္။

ဆက္ေရးပါဦးမည္


ဆက္ေရးပါဦးမည္ ....


ဆက္ေရးပါဦးမည္ ....
Tuesday, July 1, 2008

ကိုယ္အတိုင္းအတာနဲ ့ကိုယ္

ကိုယ္အတိုင္းအတာနဲ ့ကိုယ္

အနီးအေ၀း
ခရီးကေလးတခုမွာ
နီးတာ ေ၀းတာ
ဘာကိုစံညွိ
မတိက်တဲ ့အတိုင္းအတာ
ဘယ္ဟာမွန္မလဲ ..။

အႀကီးအေသး
ပစၥည္းကေလးတခုဟာ
ႀကီးတာေသးတာ
ဘာကိုစံထား
မမွားမဲ ့အတိုင္းအတာ
ဘယ္ဟာယူမလဲ ...။

လူေတာ္လူညံ
သတ္မွတ္တဲ ့အခါ
ညံ ့တာေတာ္တာ
ဘာကိုဆိုလို
ဘယ္လိုသတ္မွတ္
ဘယ္ျဖစ္ရပ္နဲ ့နိုင္း
ဘယ္လိုတိုင္းမလဲ ...။

အမွားအမွန္
ပံုသဏၭန္တခုမွာ
ဘယ္ဟာအမွား
ဘယ္နားကအမွန္
ဘယ္ေပတံနဲ ့
ဘယ္သူထံ
အဆံုးအျဖတ္ခံမွာလဲ ....။ ။


အမွန္အမွားသည္ပင္လွ်င္အခ်ိန္အခါေနရာေဒသေပၚလိုက္၍ ေျပာင္းလြဲတပ္ျပန္၏
သို ့ေသာ္ ထိုအခ်ိန္ထိုေနရာထိုေဒသရွိ အမ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသာေလးစားလိုက္နာသင့္
ေပသည္...။
Sunday, June 22, 2008

ေပ်ာက္ေသာႀကယ္ ဘယ္မွာလဲ

အမွန္တရားရဲ ့အေနာက္
ေျမွာက္ပင့္တဲ ့လူတစုအႀကား
ေျပာက္သြားတဲ ့မွန္တခ်ပ္..
ရစ္ပတ္ခဲ ့အမွားမ်ားစြာ
ဘ၀ပါေသဆံုး
အျပံဳးတို ့ေပ်ာက္ကြယ္
ယံုလြယ္တဲ့ဦးေနွာက္
ေဖါက္ဖ်က္ခဲ ့သစၥာတရား
ေစစားတဲ ့အတၱစိတ္
အတိတ္ကႀကီးျမတ္မႉ
ဘယ္သူကိုဘာ့အတြက္
ငဲ ့ကြက္ေနရမွာလဲ ...


၁၉၈၉ ခုနွစ္

Friday, June 20, 2008

အလြမ္းနဒီေဘးမွာ

အလြမ္းနဒီေဘးမွာ

အလြမ္း တပြင့္
ပန္းတပြင္ ့
လမ္းသင္ ့လွ်င္ေမွ်ာ
လြမ္းေရေက်ာမွာ
လြမ္းေသာသူကေမွ်ာလိုက္သည္ ။

အနမ္းတခါ
ပန္းတခါ
အက်င္နာေခြ်ခ်
တခ်ိန္ကေပါ့
သူမေပးဆက္ဖူးပါသည္ ။

အနမ္းေႀကာင့္ေဆြး
ပန္းေျခာက္ကေလး
ေျဖးေျဖးေခြ်မွြ
သတိယရင္
တစစီလြွင္ ့ေခ်ြ တပ္ပါသည္။

အနမ္းတေဆၦ
ပန္္းကေ၀
လြမ္းေလေျပခ
လသာညမွာ
သူမေပ်ာ္ေမြ ့ဘူးပါသည္ ။

အနမ္းအိမ္မက္
ပန္းခ်ိန္စက္ျဖင္ ့
အိပ္စက္ညမ်ား
ဘ၀တပါးမွ
သူ ့အားေတာင္းဆုျပဳပါသည္ ။

( ရိုးမေခ်ာင္းျခားဘ၀တပါးမွ သူမသို ့)


ရိုးမေခ်ာင္းျခားဘ၀တပါးမွ သူမသို ့

Wednesday, June 4, 2008

ပြဲဖ်က္မည္ ့သူ

ပြဲဖ်က္မည္ ့သူ

ကမွာလား..
သြားသြား ကေခ်...။

ႀကည္ ့ရင္လည္း
ကဲ ကဲ ျငိမ္ျငိမ္ထိုင္....။

အလုိေလး
မကလည္းမက
မႀကည္ ့လည္းမႀကည္ ့
ငတိလက္ထဲ
ခဲ နဲ ့ပါလား...။ ။


သားေမာင္စစ္သည္သို ့

သားေမာင္စစ္သည္သို ့
အေမ ့ထံမွစာ

ပန္းတို ့ေႀကြကာ
ေရမွာေမ်ာရ
ေသာကပင္လယ္မွာဆံုး
ပန္းတကုံးသီဖို ့ဆိုရင္
ပန္းပင္ေပၚကမင္း
ဆင္းခဲ ့ပါေတာ ့....

Type the rest of your post here.

Monday, June 2, 2008

မစည္းရံုးေစသူသာ

မစည္းရံုးေစသူသာ

အမွန္တရား
အမွားတရံ
က်ားကန္ျငင္းႀက
ငါအတၱစဲြ
ငါပဲလူေတာ္
ထုတ္ေဖၚဒႆန
ဖြင့္ဟအေတြးအေခၚ
ေဆာ္ႀကေကာ္ႀက
ထုႀကနွက္ႀက
မရသည္ ့အဆံုး
ျပံဳးျဖင္ ့ႀကိတ္ႀကံ
ဟန္ေဆာင္အုပ္စုဖြဲ ့
သူ ့ဖက္ငါ ့ဖက္နဲ ့
ဦးတည္ခ်က္ေတြလဲြ
အကြဲကြဲအျပားျပား
အင္အားခ်ိနဲ ့
ဒို ့ရဲ ့ရန္သူ
ဘယ္မွာလဲ ....။ ။


Saturday, May 31, 2008

ယံုႀကည္ခ်က္၊ခံယူခ်က္ကြဲတိုင္းရန္သူမဟုတ္

ယံုႀကည္ခ်က္၊ခံယူခ်က္ကြဲတိုင္းရန္သူမဟုတ္

ရဲရဲေတြးရဲရဲေရးကိုရဲရဲလက္ခံက်င့္သံုးလာခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ေလွနံဒါးထစ္၀ါဒေတြကိုေျပာင္း
လြဲရင္း စိတ္တံခါးကိုဖြင့္ထားခဲ့ႀကပါတယ္၊ယံုႀကည္ခ်က္ခံယူခ်က္အျမင္အေဘာထာရႉ
ေဒါင္ ့ကြဲတိုင္းရန္သူမဟုတ္ႀကပါ
လြတ္လပ္စြာကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ရွိႀကပါတယ္မိမိယံုႀကည္ခ်က္
ကိုနိုင္းယွဥ္တင္ျပပိုင္ခြင့္ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားပိုင္ခြင္ ့ထပ္မံႀကိဳးစားပိုင္ခြင့္ဆိုတာ
ေတြဟာသေဘာတူသည္ျဖစ္ေစမတူသည္ျဖစ္ေစလက္ခံသည္ျဖစ္ေစမခံသည္ျဖစ္ေစ ေနရာတိုင္းမွာဆက္လက္ရွင္သန္ေနႀကမွာပါ ဘယ္သူကို ့ဘယ္သူကမွပိတ္ထား၍မရ
ႀကပါလမ္းက်ဥ္းကေလးထဲမွာေရွ့ကေရာက္နွင့္ေနျပီးသားကားကလမ္းဖယ္မေပးရင္ ေနာက္ကားကေက်ာ္တက္လို ့မရခဲ ့ေပမဲ ့ဟိုက္ေ၀း
လမ္းမက်ယ္ႀကီးထဲ ေရာက္သြား
ႀကတဲ ့အခါမွာေတာ့တကားကိုတကားပိတ္ေမာင္းလို ့မရေတာ ့ပါဘူး ။

အဲ ဒါေပမဲ ့အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္တခုကေတာ ့ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္ခြင္ ့
လိုပ္ကိုင္နိုင္
ခြင္ ့ရွိဖို ့ပါ ၊အျပန္အ
လွန္တန္းတူေလးစားဆက္ဆံျခင္း ဆိုတာလည္း
လိုပါတယ္ ။

လူဆိုတာလူ ့အတၳနည္းအမ်ားမကင္းႀကပါဘူး လူကိုလိုအပ္တဲ ့အခါမွာထိမ္းခ်ဳပ္
တဲ ့စံနစ္တခု သို ့မ
ဟုတ္ ဥပေဒ တခုခိုင္မာစြာလြမ္းမိုးရပ္တည္ထားဖို ့ေတာ ့လို
ပါတယ္ ဘယ္စံနစ္ဘယ္၀ါဒ ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္း
ေနေစကာမူ လူသေဘာသ
ဘာ၀ ကိုထည္ ့မတြက္ထားခဲ ့ဘူးဆိုရင္ျဖည္းျဖည္းျခင္းပ်က္စီးဆံုးရွံးတိမ္ျမဳတ္
ေပ်ာက္
ကြယ္သြားပါလိပ့္မယ္လူတို ့၏ယံုႀကည္ခ်က္ခံယူခ်က္လုပ္ေဆာင္ခ်က္
စိတ္ဓါတ္ေတြဟာမိမိႀကိဳးစားေနရစဥ္ကာ

လနဲ ့မိမိေအာင္နုိင္ျပီးကာလေနရာရျပီကာလ မတူတပ္ႀကပါဘူး အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္အစစ္အမွန္ေတြဟာ မိမိ
တိုင္းျပည္တကယ္ေကာင္းစားတိုးတက္မယ္ဆိုရင္ မိမိေနာက္မွာေနရရင္၊ ေနာက္ဆုတ္ေပးလိုက္ရရင္လဲ ၀န္မ
ေလးတပ္ႀကသလုိ ၊ လိုအပ္ရင္လဲ စြန္ ့လြတ္အသက္စေတးဖို ့ကိုပင္၀န္မေလးတပ္ႀကေႀကာင္းေတြ ့ရႀကမွာပါ၊
ဘယ္ေနရာကီစၥမ်ိဳးမွာမဆိုသေဘာထားတင္းမာသူေတြနဲ ့သေဘာထားေပ်ာ ့ေျပာင္းသူ ေတြဆို ျပီးနွစ္မ်ိဳး (နွစ္အုပ္စုမဟုတ္ပါ )ရွိေနတယ္ႀကတာလဲအဆန္းတက်ယ္မဟုတ္ႀကေတာ့ပါဘူး ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္
ဆိုတာ ေဒါသေရွ ့ထားဂလဲ ့စားေခ်ျခင္းတစ္ရပ္မဟုတ္ပါဘူး လိုအပ္လို ့အေျပင္းအလြဲ တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း မွ်သာျဖစ္ပါတယ္ ၊နိုင္ငံေရးတရပ္မွာလည္းပါတီစဲြ ၊လူမ်ိဳးစြဲျပင္းထန္လြန္းရင္ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးေပ်ာက္ဆံုးတပ္
ျပီးလမ္းမွားေရာက္တပ္တာေတြလည္းရွိတယ္ပါတယ္။ ကမာၻ ့သမိုင္းေတြကိုျပန္ႀကည္ ့မယ္ဆိုရင္လည္းေတာ္လွန္
ေရးတိုင္းမွာေသြး ၊ေခ်ြး ၊အသက္ေတြစေတးခဲ ့ႀကရတာကို ေတြရမွာျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့
အျခားအေရွ ့အလယ္ပိုင္းလုပ္ရွားမႉေတြ ၊ အာဖရိက ကလုပ္ရွားမႉေတြနဲ ့ရွင္ရင္ ေပ်ာ ့ေျပာင္းညင္သာတာကိုေတြ ့
ရပါတယ္။ နွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ႀကာ ေႀကာက္ရြံ ့မႉအရိုးစဲေနေတာ ့့လက္နက္မဲ ့အေျခအေနမေပးတာေတြလဲ ပါ
ေနပါတယ္၊ ဒါေတြဟာစစ္အစိုးရအခြင္ ့ေကာင္းရျပီးသက္ဆိုးရွည္ေနျခင္းရဲ ့အဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ UN တပ္
ေတြ ၊ ဘာ ေတြဆိုတာလဲ ဘယ္လို ့မွ၀င္ဖို ့အေျခအေနျဖစ္မလာေတာ ့ပါဘူး။
သမိုင္းမွာက်ြန္ုပ္တို ့ဟိုဖက္ဒီဖက္အားလံုး ေလးစားခဲ ့ႀကရတဲ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့အဖြဲ ့ဟာအ
ဂၤလိပ္ကိုတိုက္ထုတ္ဖို ့ဂ်ပန္ကိုေခၚလာခဲ ့တာဘယ္သူျငင္းမလဲ ့ဒီဆိုးက်ိဳးေကာင္းႀကိဳးေတြကို သူတို ့ဟိုင္နန္က်ြန္း
မွာဂ်ပန္ဖက္စစ္ေတြနဲ ့စစ္ပညာသင္ႀကားေနစဥ္ ႀကိဳတင္ခန္ ့မွန္းသိရွိခဲ ့ႀကပါတယ္၊ သိုတို ့လဲ ့ျဖစ္နိုင္ရင္ဘယ္သူ့
အကူအညီမွမပါပဲ ျပည္သူေတြနဲ ့ေ၀းရာနယ္ေျမမွာ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ကိုအမွန္ ့ႀကိတ္ခ်င္ခဲ့တဲ ့သူေတြပါပဲ
တိုင္းျပည္တိုင္းမွာစစ္တပ္လိုပါတယ္ ၊ဒါေပမဲ ့စစ္တပ္ရဲ ့အခန္္းကန္႑ဟာအကန့္အသတ္ဥပေဒ
ေဘာင္ရဲ ့ေအာက္မွာလံုး၀ရွိသင္ ့ပါတယ္ ၊စစ္တပ္ဟာတိုင္းျပည္ကိုေရြခ်ေပးနိုင္ရင္ေတာင္မွလံုး၀ အစိုးရမျဖစ္သင့္
ပါဘူး ယေန ့ကမာၻလူမႉအသိုင္းအ၀ိုင္းဟာ ကမာၻစစ္ ျဖစ္ခဲ ့ႀကတဲ ့ကာလႀကီးေတြနဲ ့မတူႀကေတာ ့တာေျပင္းလြဲ
ေနတာေတြ ့ျမင္သတိထားမိဖို ့လိုပါတယ္ ။ တရုပ္လို ၊ ရုရွနိုင္ငံလို နိုင္ငံေတြရဲ ့လူအင္အားနဲ ့အုပ္ခ်ဳပ္မႉစနစ္ေတြ
ကို ျမန္မာနိုင္ငံနဲ ့နိုင္းယဥ္လို ့မရပါဘူး ...
တရုတ္ဟာလူဦးေရအဆမတန္မ်ားလြန္းျပီး ရွားပါးဆင္းရဲတဲ ့နိုင္ငံဘ၀ဟာ လူတဦးခ်င္းစီရဲ ့
က်ိဳးစားမႉအရည္အခ်င္းေတြကို တန္းအားေပးခဲ ့ပါတယ္ ေနာက္တခုကအာဏာရွင္အစိုးရဆိုတာ နည္းပညာေတြ
အျခားနိုင္ငံကေနခိုးဖို ့တရားမ၀င္နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ ့ျပန္လည္ ျဖန့္ခ်ီေ၀ငွေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားဖို ့၀န္ေလးတပ္
တဲ ့နိုင္ငံမဟုတ္ပါဘူး ၊ အေနာက္နိုင္ငံႀကီးေတြမွာလည္း ဒီလိုမ်ိဳးရွိတယ္ေပမဲ ့ဥပေဒလမ္းေႀကာင္းေပၚကျပန္လည္
တရားစြဲလို ့ရပါတယ္ ဥပမာ Patent Law လိုမ်ိဳးပါ ၊ တရုပ္ဟာကိုယ္ပိုင္နည္းပညာတည္ထြင္မႉကိုအဓိကမထား
ပဲ ဂ်ပန္၊ရုရွ အပါအ၀င္ အေနာက္နိုင္ငံႀကီးေတြက Technology ေတြကို ျမန္ဆန္စြာခိုးယူ ျပဳျပင္သံုးစြဲခဲ ့ႀကရာမွ
လူဦးေရမ်ားသျဖင္ ့လုပ္ခသက္သာျပီး ကမာၻေစ်းကြက္ကိုအျမန္ထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ ့တာပါ ၊က်ြန္
ေတာ္တို ့နိုင္ငံလည္းအဲဒါမ်ိဳးျဖတ္လမ္းျမန္ျမန္လုပ္သင္ ့တယ္လို ့ေလာေလာဆယ္ျမင္ပါတယ္..။ ေကာင္းတာဆိုး
တာ၊တရားတာမတရားတာကို က်ြန္ေတာ္ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါ အေျခအေနမွန္ကိုေျပာေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
ေဒသဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ကိုႀကည္ ့မယ္ဆိုရင္လည္း ျမန္မာစစ္အုပ္စုအုပ္ခ်ပ္သူေတြနဲ ့အာဆီ
ယံနဲ ့ အက်ိဳးတူစည္းပြားျဖစ္ေနတာကိုေတြ ့ရပါတယ္ ျမန္မာျပည္သူေတြ၇ဲ ့ခံစားခြင္ ့ဘယ္ေလာက္အထိရွိနိုင္မွာ
လဲ ဆိုတာက အားလံုးသိႀကပါတယ္၊ ထက္မ်က္ရဲ ရင္ ့တဲ ့ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ၇ဲ ့သမိုင္းကို အာဆီယန္နိုင္ငံအမ်ားစု
က ေႀကာက္ႀကပါတယ္ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ စစ္မွန္တဲ ့အစိုးရရဲ ့ဦးေဆာင္မႉေအာက္မွာ စကၤာပူနိုင္ငံလို ေထာင္တက္
သြားျပီး သူတို ့နဲ ့ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားျပိဳင္ဖက္နိုင္ငံျဖစ္လာမွာမ်ိဳး ကို အာဆီယံနိုင္ငံအခ်ိဳ ့အထူးစိုးရိမ္ေနႀကပါ
တယ္ ဒါေႀကာင္လည္းျမန္မာစစ္အစိုးရကို အသိမသာ ေျမွာက္ပင္ ့ေထာက္ပံေပးျပီး ျပည္တြင္းေရးျပသနာကို အာဆီယံနိုင္ငံေတြက ဆြဲဆန္ ့ထားႀကတာပါ ။ တရုပ္ကလည္း သူတျပည္ ့ပဲ ျဖစ္ေနေစ ခ်င္ျပီး ေတာင္ကိုယီယား
ထိုင္း ဖိလပုိင္ နိုင္ငံေတြလိုကမာၻနဲ ့လြတ္လပ္စြာ ျမန္မာနိုင္ငံဆက္ဆံ လာမွာမ်ိဳးသူတို ့မလိုလားႀကပါဘူး ။ဒါေႀကာင္ ့အာဆီယန္နိုင္ငံအခ်ိဳ ့ဟာျမန္မာျပည္မွာစစ္မွန္ေသာအစိုးရတရပ္ေပါမွာသူတို ့သိပ္မလိုလားတာပါ
ျမန္မာနိုင္ငံကသယံဇာတေတြ သူတို ့ေစ်းေပါေပါနဲ ့မရေတာ ့ဘူးေပါ ့
လူဆိုတာအနဲအမ်ားဆိုသလုိအာဏာတို ့စည္းစိမ္တို ့မက္တပ္ႀကတဲ ့သေဘာကရွိေလေတာ ့ေရွ ့
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္အႀကီးဆံုးႀကီးေတြကေပးဖို ့ႀကံရြယ္တယ္ပဲထားဥိး ေနာက္တက္လာမဲ ့သူေတြကငါတို ့
အလဲွ ့ျပီးမွ ေပးရင္ေတာ ့ပိုေကာင္းမွာပဲလို ့လက္ေတြအေကာင္အထည္မေဖၚရင္ေတာင္မွေတြးမိႀကမွာပါပဲတ
ကယ္ကို ရိုးသားတဲ ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြနဲ ့သူတို ့ရဲ ့မိသားစုေတြ အနီးကပ္သိပါတယ္ သူတို ့ကိုယ္
တုိင္ပင္လွ်င္ျပည္တြင္းထဲမွေနတုန္းက ယံုႀကည္ခ်က္ခံယူခ်က္ေတြနဲ ့ျပည္ပမွာအတန္ႀကာေနထုိင္ျပီးသကာလ
အေတြးအေခၚယူဆခ်က္ေတြဟာမတူညီပဲေျပာင္းလြဲလာတာေတြရပါတယ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ေရကို တားဆီးတမန္
တုပ္၍မရသလို ယေန ့ကမာၻႀကီးနဲ ့ေျပာင္းလြဲေနတဲ ့လူမႉအသိုင္းအ၀န္းႀကီးနဲ ့ကိုက္ညီမဲ ့စနစ္ဆိုတာ ေျပာင္းလြဲ
ရစျမဲပါ လူဟာလူပါပဲ အေရွ ့တိုင္းမွာေနလို ့၊အေနာက္တိုင္းမွာေနလို ့ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္လို ့ခရစ္ယန္ကိုးကြယ္
လို ့ဆိုတာေတြနဲ ့မဆိုင္ပါဘူး အားလံုးလြတ္လပ္မႉနဲ ့တရားမွတမႉကိုလိုလားႀကတာပါပဲ
အားလံုးသိျပီးသားစကားတခုျဖစ္တဲ ့လူနွင္ ့ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္တို ့၏အင္ညမညျဖစ္စဥ္ဆိုတဲ ့စကား
အတိုင္း ယေန ့တိုးတက္ေျပာင္းလြဲေနတဲ ့ရုပ္၀ထၳဳ ပစၥည္းေတြ နည္းပညာေတြနဲ ့လိုက္ညီျပီးလူေတြရဲ ့စိတ္ဓါတ္
ေတြေတြးေခၚခံယူပံုေတြဟာလည္းေျပင္းလြဲတိုးတက္ေနတယ္ဆိုတာေမ ့လို ့မရပါဘူး ျပည္သူတေတြအေပၚမွာ သတင္းအေမွင္ခ် ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီမႉ ဟာ ယေန ့တရုပ္နိုင္ငံမွာေရာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာပါ ေရရွည္လုပ္လို ့မရေတာ ့ပါဘူး
ျပည္သူေတြကိုမ်က္ေစ ့ပိတ္နားပိတ္ထားခ်င္းဟာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလံုး အနာဂတ္အညြန္ ့တံုးေစမဲ ့ ဘိန္းေႀကြးအုပ္ခ်ဳပ္
ေနတာနဲ ့အတူတူပါပဲ
ဂဠဳန္ ဦးေစာ မ်ိဳးနြယ္ဆက္ေတြျဖစ္လာမဲ ့ႀကံ ့ဖြတ္တို ့၊ စြမ္းအားရွင္တို ့ဆို တဲ ့ျပည္သူေတြကို
လည္း အေတြးေခၚေရးရာတိုက္ပြဲ သေဘာတရားေရးရာစည္းယံုးမႉေတြနဲ ့ ခ်ည္းကပ္ႀကိဳးစားယူဖို ့လိုပါတယ္ျပည္
သူကို ျပည္သူနဲ ့ျပန္လွည္ ့တိုက္ေပးတဲ ့ဖက္ဆက္နာဇီတို ့ရဲ ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေထာင္ေခ်ာက္ထဲ မွာသိပ္ အခ်ိန္ကုန္ခံေနလို ့အျဖစ္ပါဘူး စစ္တပ္ကြဲဖို ့ဆိုတာကို ေဗဒင္ဆရာရဲ ့ ထီေပါက္ကိန္းေဟာစာတမ္းလို ့စိတ္ကူး
ယဥ္ဖက္တြယ္ျပီး ရေသ ့စိတ္ေျဖလုပ္ေနလို ့မရေတာ ့ပါဘူး လက္ေတြက်တဲ ့ေခ်လွမ္းေတြကိုစတင္သင့္ပါတယ္
တလွမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ ့။မိမိတို ့နဲ ့အနည္းဆံုးမွာရွိတဲ ့မ်က္ေစ ့ေရွ ့ကအနည္းဆံုးျပစ္မွတ္သည္သာ မိမိတာ၀န္ျဖစ္
တယ္လို ့ခံယူသင္ ့ပါတယ္ ။
တမ်ိဳးသားလံုးျပန္လည္ နလံထူလာဖို ့အတြက္ ရိုးသားတဲ ့အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္အေတြးအေခၚ
နည္းလမ္းတရပ္မွာ သေဘာထားကြဲလြဲသူတိုင္းယံုႀကည္ခ်က္ခံယူခ်က္မသူတူတိုင္းဟာ ရန္သူမဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ ့
သေဘာတရားေရးကိုလက္ခံထားႀကပါတယ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ( သင္ ့ျမတ္ေရး အျပီး ) အ
တြက္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္အေျခခံရွိေသာသူတိုင္းနဲ ့လက္တြဲလုပ္ဖို ့အခ်ိန္ႀကေရာက္လာေနေလျပီ က်ြန္
ေတာ္အေနနွင္ ့ေတာ ့ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုျမတ္နိုးေသာသူလက္ခံေသာသူမ်ားမွသာတိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ႀကသည္လို ့
မခံယူပါ သို ့ေသာ္ ျပည္သူမွစစ္မွန္စြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာအစိုးရတရပ္သာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာအမ်ိဳးသား
ေရးနွင္ ့ကမၻာ့အဆင္ ့အတန္းမွီတိုင္းျပည္ကိုျပန္လည္ထူေထာင္နိုင္မည္ဟုသာယံုႀကည္ပါသည္...
Thursday, May 29, 2008

ပဲ ့တင္ငွက္

ပဲ ့တင္ငွက္

ပည္သူနံရံ
ပဲ ့တင္သံမွာ
နာခံခ်ီတက္
အေတြးငွက္သည္
ေရွ ့ဆက္ပ်ံသန္း
မနားတမ္းတည္ ့....။ ။Tuesday, May 27, 2008

ငွက္ငယ္မ်ား

ငွက္ငယ္မ်ား

လရင္ခြင္ထက္
အေတြးငွက္တို ့
လြင့္ထြက္ပ်ံေျပး
ဟိုအေ၀းမွာ......။

ဒဏ္ရာတစ
မ်က္ရည္က်လွ်က္
ေႀကြက်ကန္ ့ေကာ္
ဒို ့ကိုေမ်ွာ္ေန.......။

ကန္ေရအင္းယား
အလြမ္းမ်ားနဲ ့
ေတြးသြားရိႉက္ငို
လြမ္းခ်င္းဆိုဆဲ....။

အမိရင္ခြင္ထက္
အပ်ံခက္သည္ ့
အေတြးငွက္မ်ား ( ငွက္မ်ားနားပါေစ )
နားပါေစ......။

( သက္သက္မဲ ့မိုးစီရီးမွ )


Type the rest of your post here.

ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ဘာလဲဘယ္လဲ

ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ဘာလဲဘယ္လဲ

ေတာ္လွန္ေရး
ေဆြးေျမ ့တဲ ့စရိုက္
အမိွုက္ကစေတာ္လွန္
မမွန္ကန္တဲ ့လုပ္ရပ္
ျပတ္ျပတ္သားသား
ဆန္ ့က်င္သြားရမယ္.....။

ဒီမိုကေရစီ
ညီညာတဲ ့သေဘာထား
အမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္
ညစ္စုတ္တဲ ့အာဏာရွင္
ျမင္ျမင္သမွ်ေတာ္လွန္
စစ္မွန္တဲ့ေခါင္းေဆာင္
ဒို ့ထူေထာင္ရမယ္...။

အာဏာရွင္၀ါဒ
မညီမွ်တဲ ့ဥပေဒ
ျပည္သူေတြကိုလွည္ ့စား
အမွားနဲ ့အမွန္
တယူသန္ဆံုးျဖတ္
ရပ္တည္မႉလူေရြး
သူေပးတဲ ့အျပစ္ဒဏ္
ဒို ့ဖီဆန္ရမယ္...။

အာဏာရွင္၀ါဒ
တိုက္ဖ်က္ႀကဖို ့ထက္
ဒို ့ရဲ ့ေရွ ့မွာ
အာဏာရွင္အသစ္
ထပ္မျဖစ္ဖို ့အေရး
အေလးေပးေဆာင္ရြက္ႀကရမယ္....။ ။


( အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားကိုေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းသည္
အာဏာရွင္ကေလးမ်ားကို ေလ့က်င္ ့ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနျခင္းမဟုတ္ေစရ)Monday, May 26, 2008

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအိမ္မက္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအိမ္မက္

ေမ်ာ္လင္ ့ခ်က္မွာ
စကားဘာသာ
ကမာၻ အနွံ ့ပ်ံ ့ႏွံ ့လင္ ့ကစား.....။

ေမ်ွာ္လင္ ့ခ်က္ကိုေတြး
ေရးေရးျမင္ရ
ေျမာက္အရပ္ကႀကယ္လိုပ....။

ေမ်ွာ္လင္ ့ခ်က္ကိုဖက္
အိမ္မက္ရွည္ညမ်ား
လြင္ ့ပါးေနတဲ့ဟင္းလင္းျပင္
ဘာ မျမင္ရေတာင္မွ.....။

ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္အတြက္
လြင့္ပ်က္ခဲ ့ဘ၀ေတြ
ရင့္က်က္ခဲ ့ညေတြနဲ ့
ရယ္ေနတဲ ့အာရုဏ္ဦးတို ့
လြန္ ့လူးေနဆဲ.....။

အခိုးအေငြ ့ေတြမွာ
အရာရာေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
နံနက္ျဖန္အတြက္စုစည္း
ျပဳျပီးတဲ ့အရာေတြမွာ
အခါခါေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
အရာရာေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
ေမွ်ာ္လင္ ့
ေမွ်ာ္.....

( ဖလူးစခန္း ယန္းေငြ ့ ျမဴနွင္းေငြ ့မ်ားႀကားမွ )

Type the rest of your post here.

စစ္တပ္ကို တိုက္ခိုက္ေနတာမဟုတ္ပါ သို ့ေသာ္

အိမ္မက္ထဲက ခင္ဗ်ားနဲ ့ကၩန္ေတာ္

စစ္တပ္ကိုတုိက္ခိုက္ေနတာမဟုတ္ဘူး...
တိုင္းျပည္အတြက္မတရားမႉကိုတြန္းလွန္ေနတာပါ..
အဲဒါေပမဲ ့မတရားသူအမ်ားစုကစစ္တပ္ထဲမွာရွိေနေတာ ့
သူတို ့ကိုျပစ္မွတ္ထားရတာေပါ ့..
ဗ်ာ ... ဒါ ေပါ ့.......
က်ဥ္ဆံကုန္တဲ ့အခါလည္းေခတၱနားခ်င္နားမယ္
ဗိုက္ဆာတဲ ့အခါလည္း ေခတၱနားခ်င္နားခ်င္နားေနမယ္
အဲဒါလက္နွက္ခ်သြားတာမဟုတ္ဘူး...
အင္း..ဘယ္သူကမွ ခိုင္းလို ့မဟုတ္ဘူး..
ေသြးေတြ ၊မ်က္ရည္ေတြရဲ ့တြန္းအား
နာက်ည္းမႉေတြရဲ ့တြန္းအား
မာန ေတြရဲ ့တြန္းအား
မတရားမႉကို မခံခ်င္စိတ္ရဲ ့တြန္းအားေတြကလာတာပါ
ဒါေပ ါ ့ေကာင္းတာေတြလည္းရွိပါတယ္
ဒါေပမဲ ့တိုင္းျပည္ကိုေရႊခ်ေပးရင္ေတာင္
စစ္တပ္ကိုအစိုးရအျဖစ္လက္မခံနိုင္ပါဘူး
ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တင္ျမွာက္ထားထားတဲ ့တရား၀င္အစိုးရမွနိုင္ငံသိကၡာရိွမွာေပါ့
ဟုတ္တယ္....ပင္ပန္းတယ္...
၀တ္ေႀကြးလို ့ပဲဆို ဆို
၀ါသနာလို ့ပဲေျပာေျပာ
ကို ့ကို ကိုယ္ မွရပ္ျပစ္လို ့မရတာ...
စဥ္းစားတယ္ေလ....
အမွန္တရားအတြက္ ေခြ်းသုတ္ရင္း
ရင္ေကာ ့လမ္းေလွ်ာက္ေနမလား
အမွားေတြကိုခ်ိဳမိန္စြာေပြ ့ဖက္ရင္း
ေနာင္တရပုန္းေအာင္းေနမလားဆိုတာကိုပါပဲ
တစ္သက္မွာတခါပဲ လူျဖစ္ရတဲ ့ဘ၀မွာ
စစ္မွန္တဲ ့ႀကည္နူးစိတ္ခ်မ္းသာမႉဟာ
တရားမ်ွတမႉကလာတယ္လို ့ မထင္ဘူးလားဗ်ာ....


Type the rest of your post here.

Tuesday, May 20, 2008

လတ္တေလာလွုပ္ရွားဓါတ္ပံုမႉမ်ား

Burma: Global Day of Action ( Toronto )

http://flickr.com/photos/photopia/sets/72157605125829779/?page=2

Burma Relief: Local Donation Sites by Countries

နိုင္ငံအလိုက္ အလူ ေငြထည္ ့၀င္နိုင္ေသာ ေနရာမ်ား

http://nagris-donations.blogspot.com

Sunday, May 18, 2008

ဆင္းရဲေဘးဒုကၡမွလြတ္ျငိမ္းႀကေစရန္ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုးသို့ပန္ႀကားခ်က္

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ေသေရးရွင္ေရးကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသာလွ်င္အဓိကတာ
၀န္ရွိႀကပါသည္... အားလံုးတပ္နိုင္သမွ်အဖက္ဖက္မွ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ေန
ႀကသည္ကို အားလံုးသိရွိေလးစားႀကပါသည္.. မိမိတို ့ရသမွ် သတင္း ၊ ဓါတ္ပံု မ်ား ၊ဇတ္လမ္း မ်ား ကို တပ္နိုင္သမွ်လမ္း ေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ သတင္းဌါနမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ၊ ကမာၻနိုင္ငံအသီးသီး
သို ့ထပ္ကာတလဲ လဲ ပို ့ေဆာင္ေပးႀကေစလိုပါသည္..
တရုပ္ျပည္၏ ငလွ်င္ေဘးဒဏ္သည္ က်ြန္ေတာ္တို့မုန္တိုင္းေဘးဒုကၡေလာက္မႀကီးလွပါ
ကမာၻအရပ္ရပ္ေရာက္တရုပ္လူမ်ိုဳးတို ့၏လွုပ္ရွားမႉသည္ က်ြန္ေတာ္တို ့ျမန္မာ မုန္တိုင္း အေရးႀကီးေနာက္ေရာက္သြားမည္ကို အထူးစိုးရိမ္မိပါသည္..
ယေန ့က်ြန္ေတာ္ကုန္တိုက္ႀကီးတစ္ခုသို ့သြားရာ ထိုကုန္တိုက္ေရွ ့တြင္ တရုပ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဆင္တူ အျဖဴ
ေရာင္ ( တရုတ္ငလွ်င္ေဘးဒုကၡသယ္မ်ားကို ကူညီႀကပါ ဟုေရးထားေသာ ) ၀တ္စံု ကို၀တ္ဆင္ျပီး ဓါတ္ပံု ပိုစတာ မ်ား လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား အလႉခံပုံးမ်ားကို ေခါက္လွ်က္ မရွက္မေႀကာက္ေအာ္ေနႀကပါသည္. ထိုသို ့ေနရာအ နွံ ့အျပားသူတို ့လုပ္ေနႀကေႀကာင္း သိရပါသည္...က်ြန္ေတာ္လည္း ေငြအလႉထည္ ့၀င္ခဲပါေသးသည
္ဘဏ္မ်ား သို ့မည္သူမဆို ပိုမို လြယ္ကူစြာ တိုက္ရိုက္လႉနိုင္ေသာစနစ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္ ့အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရသို ့၀င္ထြက္မႉမွာလည္း သြက္လွပါသည္..တရုပ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ငလွ်င္ေဘးဒုကၡကို စာနာသနားမိေသာ္လည္း ပိုမိုႀကီး မားသည္ ့ က်ြန္ေတာ္တို ့ျမန္ ့မာ ေလမုန္တိုင္းေဘးဒုကၡႀကီး ေျဖးေျဖးျခင္း ေမွး မွိန္သြားမွာကို စိုးရိမ္မိပါသည္.. က်ြန္ေတာ္တို ့ခ်ည္းပဲ မနိုင္ပါ ကမာၻ ့အကူအညီ မလြဲ မေသြလိုအပ္ပါသည္.. ေရရွည္ထိတိုင္ လိုအပ္ပါသည္...
က်ြန္ေတာ္တို ့နိုင္ငံသည္ ပို မိုဆင္းရဲျပီး က်ြန္ေတာ္တို ့အစိုးရသည္ မိမိတို ့အာဏာျမဲဖို ့ဆိုလွ်င္ပို မို ၍ လူသား
ျခင္းစာနာမႉကင္းမဲ ့သည္ ့အျပင္ ကမာၻျပည္သူတို ့၏အကူအညီမ်ားကို လည္း ရသင္ ့သေလာက္မရခဲ ့ႀကေသာ
အေျခအေနတြင္ ..အဘယ္မွ်ႀကာေအာင္ ၊ ဘယ္ေလာက္အထိေအာင္ ကူညီႀကရမည္ ကို က်ြန္ေတာ္တို ့အား
လံုးအသိျဖစ္ပါသည္..
က်ြန္ေတာ္တို ့ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုး၏ အမ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာနွင္ ့အဏာဂတ္ေအာင္ျမင္ မႉလမ္းစမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္ းနွင္ ့ျပည္ပ သည္..တဦးကို တဦးအျပန္အလွန္အားကိုးအေလးထား သြားႀကရမည္ ့အေနအထားျဖစ္ပါသည္
ျပည္တြင္းရွိရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ား ၊ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေသနတ္ေျပာင္း၀ေရွ ့နွင္ ့ေထာင္
နုတ္ခမ္း၀မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲ ၀င္ေနႀကသလို ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ ့တိိုင္းရင္းသား အင္အားစုတစ္ရပ္လံုးသည္
လည္း မိမိတို ့နွင္ ့အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္သည္ ့စစ္အစိုးရယႏၱရားမ်ား အေပၚတြင္တိုက္ပြဲ၀င္ေနႀကပါသည္..မိမိတို ့ေန
ထိုင္ရာနိုင္ငံအစိုးရအဆင္ ့ဆင္ ့နွင္ ့လည္း ပူးေပါင္းတိုက္ပြဲ၀င္လွ်က္ရွိသလို မိမိတို ့လက္လွမ္းမွီသ၍ နီးစပ္ရာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ တြင္လည္း အလွ်င္းသင္ ့သလို ့စီးယံုး လွ်က္ရွိေနႀကပါသည္..
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဘယ္အစိုးရ ဘယ္လို ပင္ ထပ္မံေပၚေပါက္ေစေတာ ့လက္ရွိစစ္အစိုးရထက္ေကာင္းမွာေသခ်ာ
ပါသည္.. ယခုကဲ ့သို ့ကမာၻက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို သနားအာရံုစိုက္ေနသည္ ့အခ်ိန္တြင္ ျပည္ပအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ သတင္း မီဒီယာမ်ား ေရွ ့တြင္ ျပည္သူအံုႀကြမႉႀကီးထပ္မံျဖစ္မည္ ကို ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ေႀကာက္ရြံ ့လွ်က္ရွိသျဖင့္အလႉပစၥည္းမ်ားကို ပင္ လွ်င္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာျပည္သူတို ့၏ မ်က္ေရ ကို မငဲွ ့ပဲ တားဆီးလ်ွက္ရွိေနရသည္.နိုင္ငံျခား သားမ်ားျပည္တြင္းသို ့၀င္မွကို အစဥ္အျမဲေႀကာက္ေနေသာ တံခါးပိတ္အစိုးရ ၊ အိုးမွုတ္ခြက္ေအာက္ကဖါးအစိုးရ ၀ါးလံုးေခါင္းထဲ လသာသည္သည္ ့အစိုးရျဖစ္ပါသည္.. သူတို ့ကိုယ္တိုင္လည္း ဘယ္နိုင္ငံမွမထြက္ရဲပါ ၊ အာရွနိုင္ငံအ ခ်ိဳ ့သို ့ေသေရးရွင္ေရးသြားရသည္ ့ကိစၥမ်ိဳးရွိလွ်င္ပင္ စကား က်ယ္က်ယ္မေျပာရဲေသာ ၊ရင္ေကာ ့လမ္းမေလ်ွာက္
၀င္ ့ေသာ အစိုးရျဖစ္ပါသည္.. ျပည္တြင္းမွျပည္သူမ်ားကို သာ လက္နွက္အားကိုးျဖင္ ့အနိုင္က်င္ ့ရဲျပီး ျပည္ပမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္းႀကားတြင္ အမွီးကုတ္ေနေလ ့ရွိေသာ အိမ္က်ယ္ အစိုးရျဖစ္ပါသည္.. ဒင္းတို ့မည္သို ့ပင္ ခ်ိမ္းေျခာက္အနိုင္က်င္ ့အုပ္ခ်ဳပ္ပါေစ အမွန္တရား သည္ အင္အားအျဖစ္ တေန ့ေပါက္ကြဲ အံု ႀကြ ရမည္ မွာ ကမာၻသမိုင္းအစဥ္အလာျဖစ္ပါသည္... နာႀကီးမႉအဆင့္ဆင္ ့အဆက္ဆက္ ေဒါသမီးမ်ားသည္ .. စစ္အစိုးရတို ့၏ ယမ္းတုိက္မ်ားကို ဆက္လက္ကူးစက္ေလာင္ျမိဳက္ေစ ရမည္... လက္ေတြက်ေသာ မ်က္ေစ့ေရွ ့မွေတာ္လွန္ေရးသည္ .. မိမိလက္တကမ္းအတြင္းရွိျပည္သူမ်ား၊ သံရွံးမ်ားမွစ တင္ႀကရမည္ျဖစ္သည္...
အကယ္၍သာယခုေနစစ္မွန္၍တရားမွ်တေသာ ျပည္သူမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားသည္ ့အစိုးရတရပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါ
က ျမန္မာျပည္သူမ်ား သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ခံစားရဦးေတာ ့ဤမ်ွေလာက္ နာတာရွည္ ျဖစ္ေန ႀကမည္မဟုတ္
ပါ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ၏ အမွန္စင္စစ္ေရရွည္ ဆင္းရဲဒုကၡတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းေႀကာင္းသည္ကား ျမန္
မာစစ္အစိုးရ ျပဳတ္က်ေရးပင္ျဖစ္သည္ကို က်ြန္ုပ္တို ့ေမ ့ေလွ်ာမေနႀကေပ..

Thursday, May 15, 2008

ကူညီလက္မွတ္ထိုးေပးႀကပါ.....

I need your urgent help to save the hundreds of thousands lives in Burma if not millions. Please sign the petition immediately and here is the link. Pls forward as much as you can.

Thank you very much.

TO SIGN CLICK လက္မွတ္ထိုးႀကပါHEREBloody River came from China Video Click ဒီမွာနိပ္ပါGlobal Day of Action on Burma HEREမိမိတတ္နိုင္သည္ ့ဖက္မွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီႀကပါရန္....
ဆက္လက္ လက္ဆင္ ့ကမ္း ေပးႀကပါရန္...

Wednesday, May 14, 2008

ဒီမိုကေရစီမုန္တိုင္းႀကီး ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚလာဦးမည္...ေသြးေခ်ာင္းစီးတဲ ့ျမန္မာျပည္ VIDEO HEREအဂၤလိပ္ အခက္ ဗမာ အခ်က္

ဟူ၍ နယ္ခ်ဲ ့ေတာ္ လွန္ေရးေခတ္က စကားပံုေပၚ ေပၚက္ခဲ ့ဘူးသည္..

ယခုလည္း ျမန္မာစစ္ အစိုးရ၏ ျပည္သူတို ့အား အနိုင္က်င္ ့အာဏာာ
သိမ္းပိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ထားမႉသည္ အခက္အခဲ မ်ား နွင္ ့ပိုမို ေတြ ့ႀကံဳ လာ
ေတာ့မည္.. ထူထုအံုႀကြမႉမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာဦးမည္.

ျပည္တြင္းအေျခေနမ်ားကိုႀကည္ ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း စားနပ္ရိကၡာ၊ေလာင္
စာဆီ၊ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္မႉ၊စသည္ တို ့၏ ကြင္းဆက္မ်ားကို ျပည္သူ
တို ့ပိုမိုခံစားရေတာ ့မည့္အျပင္ ကာကြယ္ျခင္း၊ကယ္ဆယ္ျခင္း၊ေစာင္ ့
ေရွာက္ျခင္းမေပးနိုင္သည္ ့အစိုးရ ၊ ကမာၻနိုင္ငံအမ်ားစုနွင္ ့ဆက္ဆံေရး
မျပည္လည္သည္ ့အစိုးရကို ျပည္သူတို ့၏မုန္းတည္းမႉသည္ပိုမိုအားေကာင္းလာ
ေနသည္

ကမာၻ ့မ်က္နွာဇာတြင္ လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အသံုးမက် ညံဖ်င္း
မႉသည္ ကမာၻနိုင္ငံအသီးသီးကပိုမိုအာရံုစိုက္လာသည္ ့အျပင္ ကမာၻက ျမန္မာ
ျပည္သူမ်ားအေပၚပိုမိုဂရုဏာ သက္လာေနခ်ိန္ျဖစ္သည္..

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္လည္း ကမာၻ ့မိဒီယာမ်ား၊ လူမႉကူညီကယ္ဆယ္ေရးအသင္း
အဖြဲ ့မ်ား ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ေနႀကမည္ကို ေတြးေတာေႀကာက္
လန္ ့ေနခ်ိန္ရလည္း ျဖစ္သည္...

နိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအသီးသီး၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုအသီးသီးသည္
လည္း ျပည္တြင္းရွိ မိမိ လူမ်ိဳးမ်ား ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား အတြက္ တပ္လွန္ ့နိုးႀကား..
စိတ္အားတက္ႀကြေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္..

လတ္တေလာျပရုပ္ျဖစ္သည္ ့ျပည္ သူမ်ားေလေဘးသင္ ့သည္ ကိစၥ
ကိုပင္လွ်င္ျပည္သူမ်ားအား ကာကြယ္ သတိေပးျခင္းမျပဳနိုင္သည္ ့
အျပင္ ကယ္ဆယ္ေရး ေစာင္ ့ေရွာက္ေရးအပိုင္းဥ္လည္း အားမကုိးေလာက္
သည္ ့ဤတရားမ၀င္စစ္အုပ္စုသည္ ... သူခိုးႀကီးေတာ ့ဒျမ ၊ ဒျမႀကီး
ေတာ ့သူပုန္ ၊ သူပုန္ႀကီးေတာ ့အစိုး
ရဟူသည္ ့စကားအတိုင္း သူခိုး
ႀကီးမ်ားအဆင္ ့သာ ကမာၻကအသိအမွတ္ျပဳထားသျဖင္ ့ဒုကၡသယ္
မ်ားကိုေပးမည္ ့ပစၥည္းမ်ားကို ပင္ သူတို ့အား မယံုႀကည္ ႀကေတာ ့
ေပ.........

ဤသည္ မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္၊ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား
မ်ားအတြက္ အကြက္ေကာင္းအခ်က္ေကာင္းျဖစ္၏...ျမန္မာျပည္သူ
အခ်ိဳ ့၏ မုန္တိုင္း ေဘးအႏၱရယ္မွ ကယ္ဆယ္ လိုက္ရံုတင္မကပဲ ျမန္
မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအတြက္ နာတာရွည္ခံစားေနႀကရသည္ ့
အာဏာရွင္တို ့၏မတရားမႉ မုန္တိုင္းႀကီး၏
ေဘးရန္မွ ကယ္ တင္ ရန္ ..မိမိတို ့နိုင္ရာ သန္ ရာ ယံုႀကည္ရာ
လက္လွမ္းမီွရာ ဘက္အသီးသီးမွ ဒီမိုကေရစီမုန္တိုင္းႀကီး
ျမန္မာ နိုင္ငံအ၀ွမ္းတြင္ စတင္တိုက္ခိုက္ရေတာ ့မည္ ့နွစ္ ျဖစ္ေပ ေတာ ့သည္...
အင္း မုန္တိုင္းဆိုကထဲ က အနဲ နွင္ ့အမ်ား ေတာ ့တိုင္းျပည္ပ်က္စီးဆံုးရွံးနစ္နာ
ရဦးမည္ ပင္...
သို ့ေသာ္.....
မုန္တိုင္း ျပီးလွ်င္ ေလေျပလာစျမဲ ျဖစ္သည္.....
ယေန ့အရွိန္အဟုန္နွင့္တိုးတက္ေနေသာ ကမာၻ ့နိုင္ငံအသီးသီးအလည္တြင္
ငါ ့နိုင္ငံ ငါ ့လူမ်ိဳးသည္ အဘယ္ေႀကာင္ ့ဆက္တိုက္ကံဆိုးေနရပါသနည္း..

Monday, May 12, 2008

ငါ၏ေသနပ္မ်ား...

ငါ၏ေသနပ္မ်ား...

ငါ ့ေသနပ္ဟာ
မင္းခႏၶာကိုယ္ကိုလည္း
ထိမွန္နိုင္တယ္....။

ငါ ့ေသနပ္ဟာ
မင္း ဦးေနွာက္အေတြးေခၚကိုလည္း
ထိမွန္နိုင္တယ္....။

ငါ ့ေသနပ္ဟာ
မင္း နွလံုးသားခံစားခ်က္ကိုလည္း
ထိမွန္နိုင္တယ္... ။

အဲဒါေပမဲ ့
ငါ ့ေသနပ္ဟာ
မင္းလက္ထဲက လူမမယ္ကေလးငယ္ကို
မထိမွန္ေစရဘူး....။ ။

( ၁၉၉၂ )

ကမာၻ ့နိုင္ငံအသီးသီးရွိ ေတာ္လွန္ေရးတိုင္းတြင္
စစ္ေရးလက္နွက္ ၊ စီးယံုးေရးလက္နွက္ ၊ စီးပြားေရးလက္နွက္ ၊
ဆက္သြယ္ေရးလက္နွက္ ၊ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရးလက္နွက္
စသည္ တို ့ကို သံုးရတပ္သည္ ....။ ။

မွတပါး....

မွတပါး....

ကေလာင္တလက္
တဖက္ ေသနပ္
မျပတ္ေတာ္လွန္
ေဒါင္းအလံကို
မိုးယံ၀င္ ့၀င္ ့
လြင္ ့ထူမည္ ...၊၊ ။

( ၁၉၈၈ )

ေတာ္လွန္ေရးမွာ

ေတာ္လွန္ေရးမွာ

ေတြေ၀လြန္ေသာလက္
တြက္ခ်က္လြန္ေသာဦးေနွာက္
ေဖ်ာက္ဖ်က္လြန္းေသာအမွား
မ်ားျပားလြန္းေသာ အတၱစိတ္
ထိတ္လန္ ့လြန္းေသာအေတြး
ေနွးေကြးလြန္းေသာလုပ္ရပ္
မျပတ္သားလြန္းေသာ အေတြးအေခၚ
မေမွ်ာ္ျမင္လြန္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ ့
မနက္ျဖန္ကို ေစာင္ ့ဆိုင္းျခင္း
မင္းသတိထားရလိမ္ ့မယ္...။ ။

( ၁၉၈၉ )

Saturday, May 10, 2008

အတၱမုန္တိုင္း ႀကီး

နာဂစ္မုန္တိုင္းထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ ႀကီးမားေသာ
စစ္အာဏာရွင္တို ့၏ အတၱမုန္တိုင္း ႀကီးလာဦးမည္


VDO ဗီဒီအို ျဖင္ ့ႀကည္ ့ရန္
http://www.youtube.com/watch?v=8PemtGzevT4&eurl=http://diaryinthelife.blogspot.com/

မုန္တိုင္းႀကားကျပည္သူမ်ား ( အတၱမုန္တိုင္း )

ထိုသတင္းႀကားရေသာ ေန ့က ......
က်ြန္ုပ္တို ့ရင္ထဲ တြင္ ေဒါသမုန္တိုင္းႀကီးတိုက္ခတ္လွ်က္ရွိ၏၊ ထိုမုန္တိုင္းနွင္ ့အတူ ဂရုဏာ
မ်က္ရည္မိုး ေပါက္တို ့လည္း ရြာဆင္းလာေလသည္...
ေတာက္......... ကုိုယ္ ့ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္မွူမေပးနိုင္တဲ ့အစိုးရ၊လူသားျခင္းကယ္
ဆယ္ေရးထက္ မိမိအာဏာတည္ျမဲ ေရးကို ပိုမို အာရံုစိုက္ေနေသာအစိုးရ..စစ္အသံုးစ
ရိတ္ ( ၀ါ ) စစ္တပ္အာဏာ ပိုမိုခိုင္ခန္ ့ႀကီးမ်ားလာေရး အတြက္ကိုသာ
ပိုမိုသံုးစြဲ ခဲ ့ႀကသည္ ့အျပင္ အရာရွိႀကီးငယ္တို ့၏အဆင္ ့ဆင္ ့လဒ္စားမႉ မ်ားက ျပည္သူ
တို ့ကို ပိုမိုဆင္းရဲတြင္ းနက္ေစခဲ ့သည္၊ ျမန္မာ ျပည္သူတို ့ဘ၀မွာ မိုးေမွာင္က်
လမ္းစ ေပ်ာက္ေနႀကရသည္ မွာ ႀကာလွျပီျဖစ္သည္ ..ယခုဆိုလွ်င္ဧရာ၀တီတိုင္း အထိနာသြား
သျဖင္ ့ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဆန္ေစ်းနွင္ ့အျခားေကာက္ပဲသီးနွံေစ်းမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္
လာကာ အထိကရံုးမ်ားပိုမိုျဖစ္လာေတာ ့မည္၊ ကမာၻျပည္သူတို ့၏အာရံုစိုက္မႉက
လည္း ပိုမိုအရွိန္အားေကာင္းလာေနသည္ စစ္အစိုးရ၏ေန၀င္ခ်ိန္ပို၍နီးလာျပီ
မိုးေလ၀သနွင္ ့ဇလေဗဒ ဦးစည္းဌါနတြင္ ေခတ္မွီနည္းျပညာမ်ား ၊ ေခတ္မွီ
မိုးေလ၀သ တိုင္းတာေရး ၊ ေထာက္လွမ္းေရး ကရိယာမ်ား မရွိ
သည္ ့အျပင္ အိမ္နည္းျခင္းနိုင္ငံမ်ား၏ သတိေပးခ်က္ကိုပင္ အေလးမထားခဲ ့ေပ..
အမွန္တစ္ကယ္ေတာ ့ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု ၏ဘ၀သည္ အတင္းအဓမ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ
စစ္အာဏာရွင္တို ့၏ အတၱ မုန္တိုင္း ၊ ေလာဘ မုန္တိုင္းမ်ား ႀကားတြင္ လမ္းစေပ်ာက္
ဒုကၡေရာက္ေန ႀကရ သည္မွာ ႀကာလွျပီျဖစ္သည္၊
နာဂစ္မုန္တိုင္းသည္ ျမိဳ ့အခ်ိဳ ့ရြာအခ်ိဳ ့ပ်က္စည္းျပီး လူသိန္းခ်ီ၍ေသ ေႀကခဲ ့ရေလ
ျပီ သို ့ေသာ္ ထို ့ထက္ႀကီးမာေသာစစ္အာဏာရွင္တို ့၏ အထၳမုန္တိုင္းႀကီးကား ျမန္မာ
တစ္နိုင္ငံလံုး တစ္မ်ိဳးသားလံုးကို ေခ်မုန္းတိုက္ဖ်က္ျပစ္ရန္ ျမန္မာျပည္ အလည္ပိုင္း ေဒသ
တြင္ ဗဟို ျပဳလွ်က္ စတင္အရွိန္ ယူေနေပျပီျဖစ္သည္။
ထို ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ႀကီး မ်ား၏ ၁၉၈၈ အတၱမုန္တိုင္းမ်ားေႀကာင္ ့ျပညာတပ္ မ်ား
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ေျပာက္ဆံုးခဲ ့ရျပီးျပီ၊ ယခုနွစ္ဦးပိုင္းကလည္း သံဃာေတာ္မ်ား
စြာ ေသေႀက ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးခဲ ့ရျပီးျပီ ျဖစ္သည္..ရြာေပါင္းမ်ားစြာ အတင္းေျပာင္းေရြ ့ခိုင္း
ျခင္းအားျဖင္ ့ပ်က္စီး ေပ်ာက္ဆံု းခဲ ့ရျပီးျပီျဖစ္သည္၊ ျပည္သူမ်ား၏ အဏာဂတ္မ်ားစြာ
ဘ၀မ်ားစြာမိုးေမွာင္က် ေပ်ာက္ဆံုးခဲ ့ႀကျပီးျပီ ျဖစ္သည္..
ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ ေရွ ့ေရး သည္ ေရွ ့ဆက္၍ အဘယ္မွ် ေပ်ာက္ဆံုးေန
ႀကရဦးမည္နည္း... အဘယ္သို ့ကာကြယ္တားဆီးႀကမည္ နည္း ၊ အဘယ္သူ လာ
ေရာက္ကယ္တင္ ႀကမည္ နည္း ဆို သည္ ့ေမးခြန္းမ်ား ကို မိမိတို ့အဏာဂတ္ကို
မိမိတို ့ဖန္တည္းလို ေသာ ျမန္မာ ျပည္သားတစ္ေယာက္စီတိုင္း စဥ္းစားအေျဖထုတ္
သင္ ့ပါသည္၊
ျပည္သူမွတရား၀င္ေရြခ်ယ္ထားျခင္းမရွိေသာ အာဏာရွင္စစ္အစိုးရမည္သည္ကား
တိုင္းျပည္ကို ေရြခ် ေပးလွ်င္ေတာင္မွ အမွန္တရားကို ျမတ္နိုးေသာ က်ြန္ုပ္တို ့နွင္ ့
ယေန ့ကမာၻ မွ ေလးစားလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ...
အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ..ယေန ့ကမာၻမည္သည္ကား လြတ္လပ္ျခင္း၊တရားမွ်တျခင္းတို ့နွင္ ့အတူ...
ကိုယ့္ႀကၤမၼာကိုယ္ဖန္တည္းခြင္ ့တို ့ကို တန္ဖိုးထားျမတ္နိုးလာ ႀကေသာေႀကာင္ ့ျဖစ္သည္
စစ္ဏာနာရွင္ တို ့၏ အတၱမုန္တိုင္း၊ ေလာ ဘမုန္တိုင္း ႀကီး၏ေဘးကို လည္း
ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးႀကပါ စို ့...

Tuesday, May 6, 2008

ကေနဒါ နိုင္ငံအေႀကာင္း

ကေနဒါ နိုင္ငံအေႀကာင္း တေစ ့တေစာင္း....


ကေနဒါ နိုင္ငံသည္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္၏ေျမာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိျပီး ၁၆ ရာစုနွစ္ေလာက္မွစ၍ျပင္သစ္လူမ်ိဳး
တို ့စတင္၀င္ေရာက္ခဲ ့သည္ ၊ မ်ားမႀကာမွီအဂၤလိပ္တို ့လည္း၀င္ေရာက္လာကာ ေဒသခံ အင္ဒီးယန္းလူမ်ိဳးတို ့ထံမွတ
ေျဖးေျဖးသိမ္းပိုက္နယ္ခ်ဲ ့ခဲ ့ႀကသည္။ ၁၈၆၇ နွစ္ခုနွစ္ေလာက္တြင္ အဂၤလိပ္သည္ ျပင္သစ္ကိုစစ္နိုင္ျပီး ကေနဒါ နိုင္
ငံအျဖစ္ အဂၤလန္မွစတင္တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ ့သည္။ စတင္ဖြဲစည္းတည္ေထာင္ကာစက ျပည္နယ္ႀကီး ၄ ခုသာရွိေသာ္
လည္း ယခုအခါတြင္ ျပည္နယ္ ၁၀ ခုနွင္ ့ေဒသ ၃ ခုရွိေလသည္။ ၄င္းတို ့မွာ Alberta , British Columbia ,Manitoba
,New Brunswick ,Newfoundland ,Nova Scotia ,Ontario ,Prince Edward Island ,Quebec , Saskatchewan
ျဖစ္ႀကျပီးေဒသႀကီးသံုးခုမွာ Northwest Territories ,Nunavut ,Yukon တို ့ျဖစ္ႀကသည္။

နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ။ ကေနဒါနိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒကိုအထူး လက္ကုိင္ထားျပီးလြပ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ေရးသား
ေျပာဆို စည္းရံုး ခြင္ ့သည္ ေမြးရာပါလူ ့အခြင့္အေရးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္ ့နိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ ၊ ျပည္နယ္
အစိုးရ နွင္ ့ျမဴနီစပါယ္အစိုးရဟူ၍ သံုးဆင္ ့ရွိပါသည္၊ သို ့ေသာ္ ျဗိတိသ်ွေကာ္မင္း၀က္အတြင္းပါ၀င္ေနေသးသျဖင္ ့နိုင္ငံဦး
ေလွ်ာင္အျဖစ္ ျဗိတိသွ်ဘုရင္မႀကီး အက္လီဇဘက္ ၂ အား တင္ေျမွာက္ထားသည္၊ သူမကိုယ္စား ဘရင္ခံခ်ဳပ္ကို ၄ နွစ္တစ္
ႀကိမ္ေရြးခ်ယ္ခန္ ့ထားျပီး ျပည္နယ္တစ္ခုျခင္းစီတြင္လည္း လက္ေထာက္ဘုရင္ခံတဦးစီရွိႀကသည္ ။ ထိုဘုရင္ခံမ်ားအားလံုး
သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္မပါ၀င္ႀကပဲ အေဆာင္အေရာင္ အျဖစ္သာေဆာင္ရြက္ေလ ့ရွိႀကသည္။
လက္ရွိနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ လစ္ဘရယ္ပါတီ ၊ ကေနဒီယန္အလိုင္းရင္ ့ပါတီ ၊ ပီစီပါတီ ၊ အင္ဒီပီပါတီ နွင္ ့ကီဘက္ကာ ပါတီ
တို ့ျဖစ္ႀကသည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင္ ့သံုးဆင္ ့အတြက္ ထိုပါတီမွ ကိုယ္စာလွယ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက လွ်ိဳ၀ွက္မဲ စနစ္ျဖင္ ့
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ႀကရသည္၊
ပညာေရး ။ ပညာကိုဦးစားေပးသည္ ့နိုင္ငံျဖစ္သည္ ့ေလွ်ာက္ မူလတန္းပညာကို ၄ နွစ္မွစတင္သင္ႀကာရကာ
အသက္ ၁၈ နွစ္ တြင္ အထက္တန္းပညာကို ၁၂ တန္းအထိ အခမဲ ့သင္ႀကားေပးသည္ ့အျပင္ အတန္းတစ္ခုစီတြင္လည္း
ေက်ာင္းသာ ၂၀ မွ ၂၅ ေယာက္ထက္ပိုထားေလ ့မရွိေပ။ ေကာလိပ္နွင္ ့တကၠသိုလ္ပညာေရးမ်ားတြင္ ေက်ာင္လခေပး
ရေသာ္လည္း ျပညာထူခြ်န္သူမ်ားသို ့စေကာလပ္ရွစ္မ်ား ေထာက္ပံကူညီမွူမ်ားရွိသည္ ့အျပင္၀င္ေငြနည္းသည္ ့မိသားစုျဖစ္
ပါက ေနထိုင္စားေသာက္ပညာသင္စရိတ္ ၏ ရာနံူးအမ်ားစုကို အစိုးရထ ံမွ ေငြခ်ီးရယူ၍ အဆင္ ့ျမင္ ့ပညာကို သင္နိုင္
ေသးသည္၊ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအတြက္ပါ အခ်ိန္ပိုင္းတက္နိုင္သည္ ့ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္ ။

ွစီးပြားေရး။ ။ လြပ္လပ္ေသာေစ်းကြက္စီပြားေရးစနစ္ျဖစ္ျပီး လြပ္လပ္စြာေရာင္း၀ယ္ပိုင္ဆိုင္
ခြင္ ့ေပးထားပါသည္။ ကားျပင္ရံုမွအစ ေလယဥ္ပ်ံစက္ရႈံႀကီးမ်ားအထိပိုင္ဆိုင္တည္ေထာင္
လုပ္ကိုင္ႀကပါသည္နိုင္ငံသံုးေငြကိုလည္းအစိုးရကထိမ္းထားသျဖင္ ့ေငြစုျခင္း အေရာင္းအ၀ယ္
လုပ္ငန္းတို ့ကို ပါ စိတ္ခ်လက္ခ်လုပ္ကိုင္နုိင္သည္၊
ကေနဒီယန္ ေဒါလာ Canadian dollar (CAD) ကိုသံုးစြဲ ျပီး US ေဒါလာနွင္ ့တန္းတူတန္ဖိုး
ညီမွ်သည္( အႀကမ္းျဖင္း ) Trade organizations မ်ားမွာ NAFTA, OECD, WTO and others
Statistics တို ့ျဖစ္သည္. GDP မွာ (PPP) $1.274 trillion (2007 est.) (13th) ျဖစ္ျပ၊ီး
GDP growth မွာ 2.7% (2007 est.) ျဖစ္သည္ GDP per capita $38,200 (2007 est.)
GDP by sector agriculture (2.1%), industry (28.8%), services (69.1%) (2007 est.)
ေငြေႀကးေဖါင္းပြမႉ Inflation (CPI) 2.4% (2007 est.) ျဖစ္သည္ Population
below poverty line 10.8% (relative) (2005) / 4.9% (absolute) (2004)
Gini index 31.5% (2004) Labour force 17.9 million (2007 est.)
Labour force by occupation agriculture (2%), manufacturing (13%), construction (6%),
services (76%), other (3%) (2006) Unemployment 5.98% (2007 est.)
အဓီကလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွာ transportation equipment, chemicals, processed and unprocessed
minerals, food products, wood and paper products, fish products, petroleum and natural gas
External Exports $440.1 billion (2007 est.) Export goods motor vehicles and parts,
industrial machinery, aircraft, telecommunications equipment, electronics, chemicals,
plastics, fertilizers, wood pulp, timber, crude petroleum, natural gas, electricity, aluminum
Main export partners U.S. 81.6%, UK 2.3%, Japan 2.1% (2006) Imports $394.4 billion (2007 est.)
Import goods machinery and equipment, motor vehicles and parts, electronics, crude oil,
chemicals, electricity, durable consumer goods .Main import partners U.S. 54.9%,
People's Republic of China 8.7%, Mexico 4% (2006) Gross External Debt $758.6 billion (2007 est.)
Public finances Public debt $467.3 billion CAD (Federal, 2007) Revenues $565.8 billion
Expenses $551.2 billion (2007 est.) Economic aid $3.9 billion (donor) (2007) အႀကမ္းျဖင္းတင္
ျပထားျခင္းျဖစ္သည္..အေသးစိပ္ တစ္ခုျခင္း ေလ့လာနိုင္ရန္ လင္ ့မ်ား တင္ျပေပးပါမည္.. ကက္စီနိုကစားရွံ
ႀကီးမ်ား၊ ျမင္း ေလာင္းပြဲ မ်ား ကို လည္းဖြင္ ့ထားေပးသည္..( အေပ်ာ္အေတြ ့အႀကံဳ အတြက္သာေကာင္းပါသည္)ဖြဲ ့စဥ္းပံု ဥပေဒ ။ ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္သာတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ျပီးအေသးစိတ္ကိုတိုက္ရိုက္ေလ ့လာနိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တရား၀င္ ၀က္ဆိုက္မ်ားကိုလည္းေဖၚျပေပးပါမည္။ ။

ဆက္လက္ ေရးသားတင္ျပပါမည္.....