Saturday, April 18, 2009

ျမန္မာတို ့ေရာက္ရွိရာ နိုင္ငံတိုင္းတြင္ လိုအပ္ေနဦးမည္ ့ ၀ံသာနု အဖြဲ ့အစည္းေလးမ်ား

သတင္းစာ အေဟာင္းကေလးတခုကို အေျခခံျပီး ဤေဆာင္းပါးေလးျဖစ္ေပၚလာခဲ ့ရပါသည္

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အႀကားတြင္ ထိုကဲ့ သို ့ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ိဳး နိုင္ငံတိုင္းတြင္ရွိ
ရွိသင့္ေပသည္။မည္သည္ဘာသာေရးကိုအေျခခံ
သည္ျဖစ္ေစ ၊ မည္ သည္ ့နိုင္ငံေရး ကို ေနာက္ခံ
ထားသည္ျဖစ္ေစ ၊ လူမႉေရး အသင္း အဖြဲ ့အစည္း
ပံုစံ ျဖင္ ့ျဖစ္ေစ ရပ္ေရြ ရပ္မ်ိဳးမ်ားကဲ ့သို ့ မိန္ ရာ

ဟင္းေကာင္း ခင္ရာေရႊမ်ိဳး ဆိုသည္ ့သေဘာျဖင္ ့၀ံသာနုစိတ္ဓါတ္ ၊ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံကာ ထိုကဲ ့သို ့ေသာ အဖြဲ ့ငယ္ကေလးမ်ား မိမိတို ့နိုင္ရာနိုင္ရာ တူရာ တူရာ အားျဖင္ ့ေသာ္ ၄င္း ၊ ပို မို စည္းလံုးညီညြတ္မႉ သို ့မဟုတ္ ပိုမိုအရည္အခ်င္းရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ရနိုင္ပါက Under One Umbrella အဖြဲ ့အစည္ းကဲ ့သို ့ႀကီးမားေသာ လူမႉကူညီ ကယ္ဆယ္ ေရး Community အေနျဖင္ ့ေသာ္ ၄င္း ရွိသင္ ့ႀကပါသည္ ။
ျမန္မာျပည္ဖြါး တိုင္းရင္းသားေျမာက္မ်ားစြာတို ့သည္ နိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းတပါး သို ့ရရာ ေရာက္
ရာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင္ ့ထြက္ခြာႀကျပီး ႀကံဳ ရာ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႀကရသည္ မွာ အဘယ္ေႀကာင့္
လို ့သင္ထင္ပါသလဲ ။
မည္သို ့ပင္သင္ေျဖေစကာမႉ ျပည္ပ ေရာက္ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို ့သည္ မ်က္နွာငယ္ႀကရသည္ အမ်ားစုတို ့မွာ အ
နည္း နွင္ ့အမ်ားဆိုသလို အနိုင္က်င္ ့ခံႀကရသည္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင္ ့တရား၀င္ ထြက္ခြာ သြားႀကေသာ သူမ်ားပင္
လွ်င္ ေရာက္စ အခက္အခဲမ်ားစြာနွင္ ့ေတြ ႀကရသည္ မွာမလြဲပင္ ျဖစ္သည္ ။
ဆိုလိုသည္ မွာ က်ြန္ုပ္တို ့ျမန္မာမ်ားသည္ ေရာက္ရာ ေနရာ ေဒသတိုင္းတြင္ တဦးနွင္ ့တဦး အျပန္အလွန္ အ
ကူအညီလိုအပ္ႀကသည္ ပင္ ျဖစ္သည္ ။ ျပည္ပေရာက္သံရံုးမ်ားသည္ထိုေဒသရွိ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ကိူညီ
ကာကြယ္ ေစာင္ ့ေရွာက္္နိုင္ဖို ့ေနေနသာ သာ အခ်ိဳ ့နိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ သူတို ့ကိုယ္တိုင္ပင္ လူရာမ၀င္ပဲ ရဲ၀န္ ့
စြာ ရင္ေကာ ့လမ္းမေလ်ွာက္ရဲႀကပါေပ၊ အခ်ိဳ ့ပလင္းတူ ဗူးဆို ့နိုင္ငံမ်ားတြင္ သူတို ့လူရာ၀င္လွ်င္ေတာင္မွ ျပည္
သူမ်ားအတြက္ေတာ ့အကူအညီ မရသည္ ့အျပင္ ေဖၚလံဖါး အထက္ဖါး ေအာက္ဖိ ပံုစံမ်ိဳး ျဖင္ ့ျပည္သူကို သာ ဖိ
နိပ္ ဂုတ္ေသြး စုတ္ေလ ့ရွိပါသည္။ ထို ့ေႀကာင္ ့နိုင္ငံ ေဒသ အသီးသီး ေရာက္ ျမန္မာတိုင္း သည္ မိမိတို ့အခ်င္း
ခ်င္းသာ ပံုသန္တန္မ်ိဳးစံုျဖင္ ့၀ံသာနုအဖြဲ ့အစည္း ကေလးမ်ား ဖြဲ ့၍ ကိုင္းက်ြန္းမွီ က်ြန္းကိုင္းမွီ ဆိုသကဲ ့သို ့အျပန္
အလွန္ ကူညီ ေစာင္ ့ေရာက္ႀက သင္ ့ေပသည္ ။
ဘာသာတရားဖက္ကႀကည္ ့ႀကမည္ ဆိုပါလွ်င္လည္း ကမာၻေပၚရွိဘာသာတရားအားလံုး၏ တူညီေသာ ဘံုသံုး
ကိန္း ဟုဆိုနိုင္သည္ ့သြန္သင္ဆံုးမမႉမ်ားမွာ လူေလာက လူ ့ေျမျပင္ေပၚတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္စဥ္ ကာလအ
တြင္းတြင္ တဦးကို တဦး အျပန္အလွန္အေလးထား ႀက၍ ဂုရုဏာတရား ေမတၱာတရား ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမ်ား
ျဖင္ ့ေဖးမကူညီ ေစာင္ ့ေရွာက္ႀကဖို ့ကိုသာ တိုက္တြန္းထားႀကေပရာ ဘယ္ဘာသာေရး အဖြဲ ့အစည္း ကိုပင္ အ
ေျခခံ ဖြဲ ့စည္းေစကာမႉ ( အစြန္းေရာက္၀ါဒ မဟုတ္လွ်င္ ) ကိုယ္နွင္ ့ဆက္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္နွင္ ့အမွ်ခ်စ္
ေလာ ဟူသည္ ့ဥပမာ အတိုင္း နည္း စပ္ရာ မိမိ တို ့ျမန္မာ ျပည္ဖြား အခ်င္း ခ်င္း ကူညီႀကဖို ့ကိုသာ ဦးတည္
ေနေပသည္ ။
နိုင္ငံေရးဖက္က ႀကည္ ့မည္ဆိုျပန္လွ်င္လည္း မ်က္ေစ ့ေရွ ့က လက္ေတြ က်ေသာ နိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ သန္း
ငါးဆယ္ေသာ ျပည္သူကို ကယ္တင္မည္ ဆို သည္ ့အစား မိမိမ်က္ေစ့ေရွ ့ကအနည္းငယ္ေသာ ျပည္သူ မ်ားကို
သာ ကူညီ ျခင္းသည္ တိုက္ရင္း စီးယံု စည္းယံုးရင္းတိုက္ဆိုသကဲ ့သို ့လက္ေတြ ့က်ေသာ မ်က္ေစ ့ေရွ ့က ေတာ္ လွန္ေရး တရပ္ ပင္ျဖစ္ေပသည္ ။ ပါတီနိုင္ငံေရးဘဲဆိုဆို ၊ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးလို ့ဘဲေျပာေျပာ ၊ ေတာ္လွန္ေရး
တရပ္ကိုပဲ ဆင္နြဲ ဆင္ႏြဲ မိမိနွင္ ့အနည္းစပ္ဆံုး ျမန္မာျပည္သားအခ်င္းခ်င္းကို ကူညီ စီးယံုးနိုင္ဖို ့သင္ ့ေပသည္။
ထို ့ေႀကာင္ ့ပင္ OBYCA ကဲ ့သို ့ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ိဳး ေနရာတိုင္းတြင္ဖြဲ ့စည္း ျခင္း အားျဖင္ ့လက္ေတြ ့က်
ေသာ လွုပ္ရွားမႉမ်ားကို စတင္သင္ ့ႀကေပသည္ ။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ထိုကဲ ့သို ့ေသာ အဖြဲ ့မ်ား ၊ ထို ့ထက္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနက်
ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ ေနသည္ကို ေတြ ့ရေပသည္ ။ သို ့ေသာ္ အခ်ိဳ ့နိုင္ငံမ်ားတြင္ သူတလူငါ
တမင္း အက်င္ ့အတိုင္း သံုးေခ်ာင္းေထာက္ ကုလားထိုင္ကို လုေနႀကဆဲ ျဖစ္သည္ ။ ၁၉၉၂ ပတ္၀န္းက်င္
ေလာက္က ျပည္ေပေရာက္ျမန္မာမ်ားအႀကားတြင္ အထူးသျဖင္ ့ဘန္ေကာက္လိုေနရာမ်ိဳးတြင္ အားေကာင္း
ေမာင္းသန္ ကူညီ ကယ္ဆယ္ နိုင္ သည္ ့ မားမားမတ္ မတ္ ရပ္ေပးနိုင္သည္ ့အဖြဲ ့မ်ား သိပ္မရွိလွေသးေပ ။
ထိုသို ့ေသာ အခ်ိန္ တြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ လူငယ္တစု သည္ ဘန္ေကာက္ေရာက္ အဖိနိပ္ခံ ျမန္မာျပည္သား
မ်ား အတြက္ တပ္နိုင္သေလာက္ တေဒါင္ ့တေနရာမွ အားေပးေဆာင္ရြက္လိုသည္ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့ထို
Oversea Burmese Youth Christian Association ကို ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ကာ မိမိတိုင္သမွ်ျဖင္ ့စတင္
အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္လာခဲ ့ရာမွ ေဒသခံ အသင္းေတာ္မ်ား ၊ NGOs မ်ား ၏ ေထာက္ခံ အားေပး
မႉကို တစတစ ရလာခဲ ့ယံုသာမကပဲ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံ ၊ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ ၊ လားအိုးနိုင္ငံ မ်ားမွ NGOs မ်ားအ
ထိပါ သြားေရာက္ဆက္သြယ္ အကူအညီမ်ား ကို ရရွိလာခဲ့သည္မွာ ေနာက္လူတို ့နမူနာ ယူစရာျဖစ္ပါ
သည္ ။
ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ကာလက YMBA အသင္းႀကီး၏ လွုပ္ရွားမႉမ်ားကဲ ့သို ့ပင္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ
လူမ်ိဳးမ်ား ၊ ဘန္ေကာက္ေရာက္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ထိုအခ်ိန္က မွာ ေတာ ့ဘန္ေကာက္ရွိျမန္မာ ခရစ္
ယန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို ့အတြက္ အသင္ ့ေတာ္ ဆံုး စုရပ္ ဆံု ရပ္ ျဖစ္ခဲ ့ေပရာ ထို
OBYCA အသင္း ႀကီး၏ အခ်က္က်ေသာ လွုပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႉကို ျမင္ေတြ ့နိုင္သလို သူတို ့ဘာကို ဦးတည္
အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားႀကသည္ကိုလည္း ေတြ ့ရွိနိုင္ပါသည္ ။( ၁၉၉၅ ခု နွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ ေခတ္ျပိဳင္ သတင္းစာ ေဟာင္းေလး တခုမွ ေဆာင္းပါးေလးကို ျပန္လည္
ဖတ္ရႉရင္း ၍ေဆာင္းပါးေလး ျဖစ္ေပၚလာရပါသည္ ။ သတင္းစာေဟာင္းေလးကိုပါ ပူးတြဲ တင္ျပထားပါသည္ ။


Wednesday, April 8, 2009

လြမ္းရပါျပီ ဂ်ာမဏီ ( ၁ )လြမ္းရပါသည္ ျမန္မာျပည္ ( ၀ထၳဳတို )

အခန္း ( ၁ )

ဂ်ာမဏီ နိုင္ငံ၏နယ္သာလန္နွင္ ့ဒတ္(ခ်ၤတ္)သံုးနိင္ငံဆံုရာ နယ္စပ္ျမိဳ ့တျမိဳ ့ျဖစ္ေသာ အာခ်င္ျမိဳ ့၏
တနဂၤေႏြေန ့ေနလည္ပိုင္းသည္ေအးစိမ့္စိမ့္စည္ကားေနဆဲx x x x x x x x x x ဟိုင္း x x x x x ဟဲလို x x x
x x ဟိုx x x x x ယူက x x x x x ျမန္မာျပည္ကလားဟင္x x x x x က်ြန္ေတာ္အံအားသင္ ့သြားခဲ ့ရသည္ x
x x x x ခ်က္ျခင္းျပန္မေျဖ နိင္ခဲ ့ x x x x x ဟုတ္ပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္ျမန္မာျပည္ကပါ x x x x x ညီမကေရာဒီ
ဂ်ာမဏီ မွာ ေရာက္ေနတာႀကာျပီလား x x x x x ကြ်န္မနာမည္က x x x x x သဲသဲ ပါ x x x x x သဲသဲ တို ့
ဂ်ာမဏီမွာ ေရာက္ေနတာ ၁၂နွစ္ေလာက္ရွိပါျပီ x x x x x ရွစ္နွစ္သမၼီး ကထဲက ျမန္မာျပည္က ထြက္လာခဲ ့ရ
တာပါ x x x x x အကို ့လြယ္အိတ္မွာ ေရးထားတဲ ့ျမန္မာစာတန္း ကို ျမင္ျပီး ျမန္မာျပည္ကပဲဆိုျပီး အားရ၀မ္း
သာလာနုတ္ဆက္တာပါ x x x x x
သူမအမူအရာကသြက္လက္ပြင္ ့လင္းသည္ x x x x x အာရွ ကျပားပံုေပါက္ေနသည္ x x x x ကြ်န္
ေတာ္လြယ္အိတ္ကေလးကို ကိုင္ႀကည္ ့ရင္း x x x x x အင္း ဘာ x x တဲ ့x x ေအာ္ x x x ေက်ာင္းေတသာ
x x ဟင္း ဟင္း x x x ဟုတ္လားဟင္ x x x ဘာလဲ ေက်ာင္းေတသာ ဆိုတာ x x x သူ ့မ်က္နွာေပၚတြင္ အံ ့
ႀသမႉ ခင္မင္ရင္းနွီးလိုမႉ ေဖၚေရြမႉတို ့ကေပၚလြင္ေနသည္ x x x x x
ေက်ာင္းေတာ္သားပါ x x x x x ေက်ာင္းေတာ္သားဆိုတာက ဒီလြယ္အိတ္ ျပဳလုပ္တဲ ့ကုမၼဏီရဲ ့နာ
မည္ ဆိုပါေတာ ့ x x x ဟဲ ဟဲ x x x ကြ်န္ေတာ္လည္း ေျပာမိေျပာရာ ေျပာခ်လိုက္ မိသည္x x x သဲသဲက သံုး
တန္းေလာက္အထိပဲ ျမန္မာျပည္မွာ ေနခဲ ့ရတာေလ x x x မာမီနဲ ့ဒယ္ဒီေနာက္ကို လိုက္လာခဲ ့ရတာ ျမန္မာ
စာေတြ နဲနဲ ေမ ့ကုန္ျပီ x x x ေအာ္ အကို အခ်ိန္ရလားဟင္ x x x အခုဘယ္မွာေန ေနလဲ x x x ဘာလာလုပ္
တာလဲ x x x ဘယ္ေတာ ့ျပန္မွာလဲ ဟင္ x x x သူ ့ကစားသံက ၀ဲေနသည္ x x x က်ြန္ေတာ္ ့ကို ေမးခြန္းေတြ
တသီႀကီးေမးရင္း အကဲခတ္သလို ေငး ႀကည္ ့ေနသည္ x x x x x
ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္ခ်င္းစာမိပါသည္ x x x ျမန္မာ ငတ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္မွ ေ၀းကြာေနသူတို ့၏ခံ
စားခ်က္မ်ိဳး သူ ့မွာ ရွိေနေပလိမ္ ့မည္ x x x ကြ်န္ေတာ္ ခုေလာေလာဆယ္ မစ္ဇီအို ကက္သလစ္ ခရစ္ယန္ဂစ္
ေဟာက္ မွာ တည္းေနပါတယ္ x x x NGOs ကိစၥ အစည္းအေ၀း လာတက္တာပါ x x x ေနာက္နွစ္ပတ္ေလက္
ႀကာရင္ ျပန္ရမွာပါ x x x ဒီေန ့ တနဂၤေနြေန ့ဆိုေတာ ့ကြ်န္ေတာ္နဲ ့အတူလာတဲ ့ ဖါသာႀကီးေတြ ဘုရား ၀တ္ျပဳ
ေနတုန္း ျမိဳ ့ထဲ ကို ေလ်ွာက္လည္ႀကည္ ့တာပါပဲ x x x x x
ဟယ္ x x x ဒါဆိုရင္ အိမ္ကို ေခတၱ လိုက္လည္ပါလားဟင္ x x x ဒယ္ဒီေတြ ့ရင္ ၀မ္းသာမွာပဲ ျမန္
မာစကားေတြအမ်ားႀကီးေျပာရေအာင္ဟုဆို ကာ သူ ့အိယ္သို ့အလည္ ေခၚသြားသည္ x x x ကြ်န္ေတာ္ဘယ္လို
မွ ေမ်ွာ္လင္ ့မထားခဲ ့မိပါ x x x ဂ်ာမဏီ ေရာက္စ က ဖရန္ ့ဖို ့ေလဆိပ္တြင္ ျမန္မာ တေယာက္ကို ေတြ ့ခဲ ့ဘူး
ပါသည္ x x x သို ့ေသာ္ ဤ နယ္စပ္ ျမိဳ ့ကေလးတျမိဳ ့ျဖစ္ေသာ အာခ်င္ျမိဳ ့ကေလးတြင္ ျမန္မာ ရွိေနလိမ့္မည္
ဟု ဘယ္လို မွထင္ မထားခဲ ့မိပါ x x x x x

အခန္း ( ၂ )

သဲသဲ ေမာင္းေသာ ကား အနီ ကေလးကို စီး ေန စဥ္ ကမာၻအနွံ ့တြင္ျမန္မာေတြေရာက္ေနပါျပီလား
ဟု အံ ေအာ၀မ္းသာ တစ္ေယာက္ထဲ ႀကိတ္ ျပံဳး မိသည္ x x x ထို ့ထက္ပို၍ အံ အားသင္ ့ရသည္ က အိမ္ေပၚ
အေရာက္ ပုဆိုး၀တ္ထားေသာ သဲသဲ ၏ဖခင္ ဦးေအာင္ကို အား ေတြ ့လိုက္ရေသာအခါတြင္ျဖစ္သည္ x x x x
အန္ကယ္ အမ်ိဳးသမၼီး က ဂ်ာမန္သူ သဦးပါ x x x တခါတေလ အန္ကယ္တို ့မိသားစု ဖရန္ ့ဖို ့ျမိဳ ့ကိုတက္ႀက
ေတာ ့မွပဲ ျမန္မာ အခ်ိဳ ့နဲ ့ေတြ ့ရတာပါ x x x ဒါေပမဲ ့အန္ကယ္တို ့အိမ္မွာ လည္း ျမန္မာစကား တခါတေလ
သံုးႀကပါတယ္ x x x အန္ကယ္ဦးေအာင္ကိုက ၀မ္းသာအားရ ရွင္းျပသည္ x x x x x
သူ ့၏ ဧည္ ့ခန္းတြင္ အလွဆင္ထားေသာ ထည္၀ါသည္ ့ေစာင္းေကာက္ႀကီး နွင္ ့ ျမန္မာ ေကာက္ရိုး
ပန္းခ်ီ ကားမ်ား ၊ ပုဂံ လက္ရာ ယြန္းထည္ ျပစၥည္းမ်ား နွင္ ့ေရႊ တိဂံု ဘုရားပံု ပန္းခ်ီ ကားခ်ပ္ႀကီးတို ့က သူတို ့ျမန္
မာျပည္ ကို အဘယ္မွ် လြမ္းဆြတ္ တမ္းတ ေနႀကသည္ ကို ကြ်န္ေတာ္ခန္ ့မွန္းမိပါသည္ x x x x
ျပီးခဲ ့တဲ ့ ၈၉ ခု နွစ္လည္ေလာက္က တို ့ျမန္မာ မိသားစု ေတြ စုျပီး ထိုင္း နိုင္ငံ ကို အလည္ ေရာက္
ႀကေသးတယ္ေလ x x x ထိုင္း နယ္စပ္ဖက္ကို ျမန္မာလူငယ္ေလးေတြ အမ်ားႀကီး ထြက္လာတယ္ ႀကားလို ့x x
x x x သြားေတြ ့ႀက ရင္းနဲ ့ x x x အင္း x x x ဦးေအာင္ကို စကားသံ အနည္း ငယ္ တို းသြားေနွး သြားသည္ x x
x x x အင္း x x x ထိုင္းျမန္မာ နယ္စမ္ ခ်င္း ရိုင္ကို နွစ္ ညအိပ္သြားလည္ ႀကရင္း x x x ျမန္မာ ျပည္ဖက္ကမ္း
က ေတာင္တန္းႀကီးေတြ ၊ အိမ္ငယ္ ငယ္ ကေလးေတြကို တ၀ ႀကီး ေငး ေမွ်ာ္ ႀကည္ ့ ျပစ္လိုက္ႀကေသးတယ္ x x
ဟဲ x x ဟဲ x x x x x
သူက ရယ္ေမာစြာ ျပာေသာ္လည္း က်ြန္ေတာ္ ကေတာ ့မရယ္ နိုင္ပါ x x x ကိုယ္ ့နိုင္ငံ ကို ကိုယ္ျပန္
ေငးေမွ်ာ္ႀကည္ ့ရင္း x x x အလြမ္း ေျဖ ခဲ ့ရပါ သည္ ဟူ ေသာ သူတို ့လို အလြမ္းမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္လည္း x x x x ခံ
စား လာရဦးမည္ေလာ ဟူေသာ အေတြး မ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္းေတြး မိေသာ ေႀကာင္ ့ျဖစ္ပါသည္ x x x x x
ျမန္မာျပည္ အေႀကာင္းမ်ားကို သူတို ့အငန္းမရ ေမး ႀကသည္ x x x ေျဖရသည္ကို ပင္ ကြ်န္ေတာ္
ေပ်ာ္ပါသည္ x x x သူတို ့ကဲ ့သို ့ေသာ အမိေျမကုိလြမ္းေနႀကမည္ အေ၀းေရာက္ ျမန္မာ မ်ား အဘယ္မွ် ရွိေန
ေလမည္ နည္း ဟု စိတ္ထဲ မွ ေတြးေနမိပါသည္ x x x x သဲ သဲ က ယြန္း ျဖင္ ့ျပဳလုပ္ထားေသာ နြားလွည္း ရုပ္
ကေလးကိုယူရင္း x x x ဒီလို နြားကားကေလးေတြ ျမန္မာ ျပည္မွာ ရွိေနေသး လား x x x သဲသဲ စီး ေမာင္းခ်င္
လုိက္တာ x x x ႏြား ကား ဟု သူ မွားေျပာခဲ ့ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္ မရယ္နိုင္ခဲ ့ပါ x x x အခ်ိဳ ့ျမန္မာ ေ၀ါဟာ
ရမ်ားကို သူတို ့မသိနိုင္ေတာ ့ျပီ ေပါ ့x x x သဲသဲ ဤ မွ် ျမန္မာစကားေျပာတပ္ေနေသးသည္ကိုပင္ ဦးေအာင္ကို
အား ႀကိတ္ ၍ ေလး စားေနမိပါ သည္ x x x

အခန္း ( ၃ )

သူတို ့မိသား စု ကို ကြ်န္ေတာ္ လက္ျပ နုတ္ဆက္ရင္း Thai Airway ေလယဥ္ ႀကီးေပၚ သို ့ကြ်န္ေတာ္
တက္လာခဲ ့ပါသည္ x x x ကြ်န္ေတာ္ ျပန္ခါနီး မံုဟင္းခါးခ်က္ေကြ်း မယ္ဟုဆိုကာ သဲသဲ ခ်က္ေကြ်းခဲ ့ေသာ မံု ့
ဟင္းခါး အရ သာနွင္ ့မတူသည္ ့ထို မံု ့ဟင္းခါး ဆိုေသာ အရာကို ကြ်န္ေတာ္ သတိယ ေနမိပါသည္ x x x မပီမသ
နွင္ ့သဲ သဲ ဆို ျပခဲ ့ေသာ ကမာၻ မေႀက သီခ်င္း ကို လည္း က်ြန္ေတာ္ ျပန္လည္ ႀကားေရာင္ေနမိပါသည္ x x x
ဗမာဟာ ဗမာ ပဲ ကြ တဲ ့ ဘယ္ေတာ ့မွ ေဒါင္း ေယာင္ ေဆာင္ ေသာက်ီး လုပ္ဖို ့မသင္ ့ဘူး ကြ တဲ ့x
x အန္ကယ္ ဦးေအာင္ကို ၏ စကားကို ကြ်န္ေတာ္ ျပန္လည္ ႀကားေယာင္မိေတာ ့လည္း ပိုက္ ဆံ ရွိ ပညာ တပ္
သြားေပမဲ ့လည္း ဘ၀ မေမ ့တပ္ေသာ ၊ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ ထက္သန္ေနေသးေသာ အန္ကယ္ ဦးေအာင္ကို
လို ျမန္မာ ႀကီးမ်ား အျခားနိုင္ငံ မ်ားတြင္ လည္း ရွိေနႀက ဦးမည္ ေလာ ဟု အေတြး မ်ွင္ ဆန္ ့ေနမိသည္ x x
x အင္း x x x ႏြားလွည္း စီးခ်င္ တယ္ ဆို ေသာ သဲ သဲ ၏ စကား ေလး ကို သူတို ့အိမ္ျခံ ၀န္းထဲ တြင္ ရပ္ထား
ေသာ ဂ်ာမန္ ကားလွလွ သံုး စည္း က စိတ္ဆိုး ေနမည္ လား မသိ x x x
ကြ်န္ေတာ္ လြယ္အိတ္ကေလး ကို သဲသဲ အား လက္ေဆာင္ေပးခဲ ့စဥ္က x x x သဲသဲ ျပန္၍ လက္
ေဆာင္ေပးလိုက္ေသာ စကၠဴအိတ္နွင္ ့ပိတ္ထားသည္ ့ အခ်ပ္ တခုကို ကြ်န္ေတာ္ ေျဖးညွင္း စြာ ေဖါက္ႀကည္ ့
လိုက္သည္ x x x အမ်ိဳး အမည္ မသိေသာ ခံ စားခ်က္ တခု ေႀကာင္ ကြ်န္ေတာ္ မ်က္ရည္ လည္ လာမိသည္
သူ ျပန္ေပး လိုက္သည္ ့လက္ေဆာင္ က သူ သိပ္ျမတ္နိုး သည္ ေကာက္ရိုး ပန္းခ်ီ ကားခ်ပ္ကေလး ပါ x x x
x x ကိႏၷရီ ၊ ကိႏၷရာ ေမာင္နွံ လျပည္ ့ည တြင္ နေဖၚ ယွဥ္တြဲ ပ်ံ ၀ဲ ေနႀက သည္ ့ပံု ေလး x x x x x သူတို ့ေရာ
လ ျပည္ ့ည ျမန္မာ ျပည္ ေကာင္းကင္ ထက္တြင္ ပ်ံ ၀ဲေနႀကသည္ ေလာ x x x x x
လ ျပည္ ့ည ျမန္မာ ျပည္ ထက္တြင္ သူတို ့ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပ်ံ ၀ဲ နိုင္ႀကပါေစ x x x x x ပ်ံ၀ဲ ေနေသာ
ထိုင္း အဲယား ေ၀း ေလယဥ္ ပ်ံ ႀကီး ကေတာ ့ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္ကို ဆင္းသက္ရန္ စတင္ ႀကိဳး စားေနပါျပီ
သို ့ေသာ္ ပ်ံ ၀ဲ ေနေသး ေသာ ကြ်န္ေတာ္ အေတြး စတို ့က ဆင္းသက္ရန္ ေနရာ မရိွေသး ပါ x x x x x
ကြ်န္ေတာ္သည္ ပင္လည္း ျမန္မာျပည္မဟုတ္ေသာ ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့မွာပင္ ခရီး အဆံုး
သတ္ရဦးမည္ မဟုတ္ပါ လား x x x ကြ်န္ေတာ္ ့ဘ၀ ေရာ ေနာင္ ဆယ္ နွစ္ အႀကာ တြင္ ဦးေအာင္ကို လို ျဖစ္
လာ လိပ္ ့ဦးမည္ ေလာ x x x x x ကိုယ္ ့နိုင္ ငံ ကို လြမ္းတိုင္း နယ္စပ္ တေန ရာ မွေန၍ လာေရာက္ ျပန္လည္
ေငး ေမ်ွာ္ ႀကည္ ့ရ ဦးမည္ ေလာ x x x x x ေန ျပည္ေတာ္ ေမ်ာ္ေလတိုင္း ေ၀း ျပီေလာ x x x x x
ေအာ္ x x x x x လြမ္း ရပါ သည္ x x ျမန္မာ ျပည္ ရယ္ x x x x x
ေအာ္ x x x x x လြမ္း ရပါ ျပီ x x ဂ်ာမဏီ ရယ္

October 7 , 1996 ( ရပ္ေ၀း ေျမ ျခား ၀ထၳဳ မ်ား ၊ စာအုပ္ မွ )
၁၉၉၉ ( ျမန္ ့မာ ေစာင္း စာ ေစာင္ မွ ၊ တိုရြန္တို ၊ ကေနဒါ )Type the rest of your post here.

Thursday, April 2, 2009

ျမန္မာ ျပည္ သႀကၤန္ သို ့ အလြမ္း ေျပ ကဗ်ာ မ်ား


သႀကၤန္သို ့လြမ္းျခင္း

တန္ခူးရည္မွတ္
ဖက္ဆြတ္ရည္တိုး
သႀကၤန္မိုး ဟု
ဆိုရိုးစကား
ရွိခဲ ့ျငားလည္း
ဒို ့မ်ား ျမန္မာ
ကေနဒါ တြင္
ေဖြရွာ မွန္းဆ
ပိေတာက္ညကို
တမ္းတ အိမ္မက္ ခါခါတည္း ။ ။

( ရိုးရာ ေရေျမ နွင္ ့အတိတ္ သႀကၤန္ည မ်ားစြာကို လြမ္းရင္း
ေနျပည္ေတာ္ ေမ်ာ္ေလတိုင္း ေ၀းျပီေလာ...... )

သႀကၤန္အလြမ္းေျပ

နွင္းပြင္ ့ေတြႀကား
ေရကစားသည္ ့
ဒို ့မ်ား ျမန္မာ
ကေနဒါ တြင္
ေဖြရွာ တမ္းတ
အတိတ္ ဘ၀ကို
မွန္းဆ ေရးေရး မွ်သာတည္း ...။ ။

( ကေနဒါ ဧျပီလသည္ ေအးေနေသးသျဖင္ ့ ခန္းမႀကီးမ်ားထဲတြင္သာ
သႀကၤန္ အတု ဖန္တည္း အလြမ္းေျဖလာခဲ ့ရသည္မွာ ဆယ္စုနွစ္ ႀကာ
ျပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာတို ့့၏ဘ၀သည္ နွစ္စဥ္ထြက္သမွ် သႀကၤန္ေခြက
ေလးမ်ားကို နားေထာင္ရင္း ႀကည္ ့ရင္း...မွန္းဆ ေရး ေရး မွ်သာျဖင္ ့...)Type the rest of your post here.

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအိမ္မက္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအိမ္မက္

ေမ်ာ္လင္ ့ခ်က္မွာ
စကားဘာသာ
ကမာၻ အနွံ ့ပ်ံ ့ႏွံ ့လင္ ့ကစား.....။

ေမ်ွာ္လင္ ့ခ်က္ကိုေတြး
ေရးေရးျမင္ရ
ေျမာက္အရပ္ကႀကယ္လိုပ....။

ေမ်ွာ္လင္ ့ခ်က္ကိုဖက္
အိမ္မက္ရွည္ညမ်ား
လြင္ ့ပါးေနတဲ့ဟင္းလင္းျပင္
ဘာ မျမင္ရေတာင္မွ.....။

ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္အတြက္
လြင့္ပ်က္ခဲ ့ဘ၀ေတြ
ရင့္က်က္ခဲ ့ညေတြနဲ ့
ရယ္ေနတဲ ့အာရုဏ္ဦးတို ့
လြန္ ့လူးေနဆဲ.....။

အခိုးအေငြ ့ေတြမွာ
အရာရာေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
နံနက္ျဖန္အတြက္စုစည္း
ျပဳျပီးတဲ ့အရာေတြမွာ
အခါခါေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
အရာရာေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္
ေမွ်ာ္လင္ ့
ေမွ်ာ္.....

(ျမန္မာျပည္၏ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ေသြးျဖင္ ့
တည္ေဆာက္ေနႀကရျပီေလာ )ဆက္ေလွ်ာက္

ဆက္ေလွ်ာက္

နီး နိး ေ၀း ေ၀း
ေတာ္ လွန္ေရး သည္
ေျဖး ေျဖး မွန္ မွန္
ဆက္ေလွ်ာက္ရန္တည္ ့။ ။

အနီး မွ စ ေတာ္လွန္ႀကေလာ ့
အတၱ ေမွာက္လွန္
သူ ေဖါက္ ျပန္ျပီ


Type the rest of your post here.