Saturday, October 30, 2010

ျမန္မာကေနဒီယန္စကုိက္ ကြန္ဖရင့္ေဆြးေႏြးပဲြအမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၀)

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း

ေနစဲြ၊၂၀၁၀ခု၊ေအာက္တိုဘာလ(၂၃)ရက္

ေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္သူမ်ား

() ဦးေအာင္တင္(တုိရြန္တို)

() ဦးေဇာ္ေဇာ္ (တိုရြန္တုိ)

() ဦးဝင္းေမာင္္(တုိရြန္တုိ)

() ဦးတင္ထြဋ္(တိုရြန္တုိ)

() ေဒၚသက္သက္ထြန္း(မြန္ထရီယယ္)

() ေဒၚေမာ္လီ(ဆတ္ဆကာတြန္း)

() ဦးညြန္႔လွ(ဆတ္ဆကာတြန္း)

() ဦးျမသြင္္(ဗန္ကူးဗား)

() ဦးတင္ေမာင္ထူး(ေအာ္တာဝါ)

(၁၀) ဦးသန္းေအာင္(အက္ဒမင္တန္)

ယေန.ေဆြးေႏြးပဲြတြင္၊ဦးသန္းေအာင္္က သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ေဆြးေႏြးပဲြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ပါသည္၊

၁။ တက္ေရာက္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆက္ျခင္း

ေဆြးေႏြးပဲြ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားၾကပါသည္။

၂။ သဘာပတိမွ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း

သဘာပတိဦးသန္းေအာင္က၊ ျမန္မာကေနဒီယန္ စကိုက္ကြန္ဖရင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ကေနဒါတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ၾကေသာ ျမန္္မာတိုင္းရင္း သားမ်ားအားလုံး ပါဝင္ ေဆြေႏြးခြင့္ရွိၿပီး၊ ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုမူ လိုအပ္သလို အခါအားေလ်ွာ္စြာ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ တက္ေရာက္သူတိုင္းတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးရိွျပီး၊ ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား အက်ဳိးရိွမည့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကုုိ မဆို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆြးေႏြးနိုင္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာ

ၾကားပါသည္။

၃။ ျမန္မာကေနဒီယန္ စကိုက္ကြန္ဖရင့္ေဆြးေႏြးပဲြ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း

အခန္းအနားမွဴး ဦးေဇာ္ေဇာ္က အခန္းအနား အစီအစဥ္အတိုင္း ေဆြးေႏြးၾကရန္ တက္ေရာက္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါသည္၊

လူမႈေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈက႑

(က) ကေနဒါေရာက္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတုိးတက္ေရး (ဦးသန္းေအာင္၏ အမွာစကား)

ကေနဒါနိုင္ငံဟာ တေနရာနွင့္တေနရာ၊ ျပည္နယ္တခုနင့္ တခု အလြန္ေဝးကြာၿပီး၊ ကမာၻ႔နိုင္ငံ အသီး သီးမွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု လာရာက္ ေနထုိင္တဲ့ နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္၊ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ကေနဒါ နိုင္ငံသုုိ႕ လာ ေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္တာႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)ခန္႕ ရွိပါၿပီ၊ အလားတူပင္ အျခားလူမ်ိဳး မ်ားလဲ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားထက္ ကေနဒါနိုင္ငံသုိ႔ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာၿပီး လာေရာက္ အျခခ် ေနထုိင္ခဲ့ႀကပါတယ္။

ဒါ့ထက္ပိုအေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့၊ အဆိုပါလူမ်ိဳးမ်ားဟာ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ အားေကာင္းၾကၿပီး၊ ဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေနၾကတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါ တယ္၊

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဟာ အဆိုပါလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ နမူနာေကာင္းမ်ားကို အတုယူၿပီး ၎တုုိ႔ကဲ့သုုိ႔ တိုးတက္ေစရန္ ကေနဒါနိုင္ငံရဲ႕ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ျပန္႔က်ဲေနထိုင္ႀကတဲ့ တဖဲြနွင့္တဖဲြ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျပီး ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရိွမည့္သတင္းမ်ား ဖလွယ္ၿပီး ထိေရာက္စြာ ကူညီနိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အစားထုိး အေကာင္အထည္ ေဖၚနိုင္ေရးကို စုေပါင္းအေျဖရွာရန္

လူမႈေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈက႑တုိအတြက္္ တူညီေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အျမန္နိုင္ဆုံး စုေပါင္း ရွာေဖြၾကရန္ ႏွင့္ အဆိုပါတူညီေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီးတဦးႏွင့္ တဦးသာမက ျပန္က်ဲ ေနေသာ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်ူမႈအသင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျမန္ဆုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ အင္အားစုိက္ထုတ္ က်ိဳးပမ္းၾကရန္ လိုမည္ဟုယူဆ ပါေၾကာင္းေဆြး ေႏြးပါသည္။

() ကေနဒါရိွ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္မာေရး ဖံြၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ဦးသန္းေအာင္

အခ်ိန္သည္ ေငြဟုတင္စားၿပီး အခ်ိန္၏အေရးႀကီးပုံကို လူတိုင္းေျပာဆုိၾကပါတယ္၊အခ်ိန္ဟာ အခြင့္အလမ္းနဲဆက္ေနပါတယ္၊ အခြင့္အလမ္းကို ေဖၚျပအသိေပးတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ကို လူတိုင္းအခ်ိန္မွီရဘိုလိုပါတယ္၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေနနဲ႔ ကေနဒါနိုင္ငံအတြင္း မွာအျခား လူမ်ိဳးမ်ားနည္းတူ တရားဝင္ရရိွနိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိပါတယ္၊ အဲဒီအခြင့္အလမ္း ေတြကို ေဖၚျပေပးတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အခ်ိန္မွီရရိွေရးဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား တိုးတက္ဖံြၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကအေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ဆိုရင္ မွားမယ္ မထင္ပါ၊ ထိုကဲ့သိုအေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာမ်ား ဝိုင္းဝန္း ရွာေဖြစုစည္း ၿပီး၊ျမန္မာလူမ်ိဳးအားလုံး အလြယ္တကူ ထုတ္ယူအသုံးျပဳနိုင္မဲ့၊ေနရာတခု ဖန္တည္းထားရိွဘုိ.အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေၾကာင္းတင္ျပေဆြးေနြးပါသည္။

ဦးေဇာ္ေဇာ္

ျမန္မာကေနဒီယန္အသင္း(ဘီစီေအအို)ကုိ ၁၉၉၀ခုတြင္ဖဲြ.စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးျမန္မာလူမ်ိဳး

(တိုင္းရင္းသားအားလုံး)အားလုံးအကိ်ဳးရွိမဲ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိအသိေပးလာခဲ့တာ

အခုဆိုရင္ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊အသုံးလိုတဲ့ျမန္တိုင္းရင္းသားအားလုံးအေနျဖင့္

ဘီစီေအအိုဝက္ဆိုက္တြင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ယူအသုံးျပဳနိုင္ပါေၾကာင္းေဆြးေႏြး

တင္ျပပါသည္။

ေဒၚသက္သက္ထြန္း

ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွ ကေနဒါသုုိ႕ ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအား က႑အသီးသီး အတြက္ လုုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးႏုုိင္ရန္ ထားရိွမည့္ ဝက္ဆိုက္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားေပးနိုင္ပါေၾကာင္းတင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။

ဦးတင္ေမာင္ထူး

ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အေနမ်ားေသာ ေအာ္တုုိဝါျမဳိ႕တြင္ ဗုုဒၶဘာသာဘုုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ခုု ဖြင့္လွစ္ႏုုိင္ရန္ ဝုုိင္းဝန္း ႀကဳိးပမ္းသင့္ေႀကာင္း ေဆြးေႏြးပါသည္။

ဦးဝင္းေမာင္ႏွင့္ ေဒၚသက္သက္ထြန္းတုုိ႔မွွလည္း ဘုုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ထားရွိျခင္းသည္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသလုုိ သာေရးနာေရးမ်ားကုုိ ျမန္မာမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လုုိအပ္ေႀကာင္း ေထာက္ခံေျပာႀကားႀကပါသည္။

နိုင္ငံေရးက႑

၂၀၁၀ခုနိုဝင္ဘာလ()ရက္ေန.တြင္စစ္အစုိးရရဲ.အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္၊ေရြးေကာက္နဲပတ္သက္ၿပီး၊ ကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ား အေနျဖင့္ ဘယ္လိုအခန္း က႑ ကေနၿပီး၊ ပါဝင္ၾက မလဲ၊ခုထဲက ဘာေတြျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီလဲ။ ဆက္လက္ၿပီး ဘယ္လို အစီအစဥ္ေတြကုုိ စုေပါင္းလုုပ္ ေဆာင္မလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္သူ မ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆြးေႏြး ညိွနိွုင္းၾကပါသည္-

ဦးတင္ေမာင္ထူး

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကေနဒီယန္မိတ္ေဆြမ်ားအသင္း(စီအက္အိုဘီ) ေရြးေကာက္ပဲြနွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ျပင္ဆင္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနကို တင္ျပပါသည္၊ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တာဝန္ယူလႈပ္ရွား ေနေသာ Network for Democracy ေခါင္းေဆာင္ေဒါက္တာနိုင္ေအာင္ကို ကေနဒါသုိလာ ေရာက္ၿပီး စီအက္အိုဘီနွင့္အတူ ေရြးေကာက္ပဲြဆန္က်င္ကန္ကြက္ေရး စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းတင္ျပပါသည္၊၂၀၁၀-ခုနိုဝင္ဘာလ()ရက္တြင္ တကမာၻလုံး အတိုင္းအတာ ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆန္က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား အေနျဖင့္ သင့္ေတာ္တဲ့ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါသည္။

အထက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆန္က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္ၾကသည္၊ ဦးျမသြင္၊ ဦးညြန္လွ၊ ေဒၚေမာ္လီ၊ ဦးဝင္းေမာင္၊ ေဒၚသက္သက္ထြန္း၊ ဦးေအာင္တင္၊ ဦးသန္းေအာင္၊ ဦးတင္ထြဋ္နွင့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္တ႔ိုမွ အေသးစိပ္ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္၊ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပပါအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သေဘာတူၾကပါသည္၊

၂၀၁၀-ခုနိုဝင္ဘာလ()ရက္ မတိုင္မွီက်န္ရွိေနေသာ ရက္မ်ားအတြင္း၊ ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ မိမိတိုအတြက္ သင့္ေတာ္ဆုံးေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္၂၀၁၀-ခုေရြးေကာက္ပဲြဆန္က်င္ေရး လႈပ္ရွားမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၀-ခုနိုဝင္ဘာလ()ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆန္က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္လည္း ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားနွင့္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေရး အဖဲြအစည္းမ်ားက အတတ္နိုင္ဆုံး ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကရန္ ကေနဒါအစိုးရ ထံသို ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲြမ်ားက၂၀၁၀-ခုနိုဝင္ဘာလ()ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာျပည္သူအားလုံးကို စစ္ကၽြန္ျပဳလုပ္မည့္ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အသိအမွတ္ မျပဳေရး ေတာင္းဆိုသည့္စာ ေရးသားေပးပိုရန္

၄။သဘာပတိမွနိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားျခင္း

သဘာပတိဦးသန္းေအာင္က ဒီေနေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ ေပးထားတဲ့အခ်ိန္ဟာ ()နာရီျဖစ္ေသာ္လဲ၊ လက္ေတြမွာ ()နာရီပင္ေက်ာ္ သြားပါတယ္၊ ဒါကိုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္၊ ဒီေနက်င္းပတဲ့ ျမန္မာ ကေနဒီယန္စကိုက ္ေဆြးေႏြးပဲြကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့သူမ်ား အေနျဖင့္ အမိျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ သန္း(၅၀)ေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးအတြက္ ေသေရးရွင္ေရး လိုအေရးႀကီးတဲ့ စစ္အစိုးရးရဲလိမ္ညာမႈ၊ အၾကပ္ကိုင္အနိုင္က်င့္မႈမ်ား အေျခခံထားတဲ့ဲ့တရားမွ်တမႈလု့းဝမရွိတဲ့၂၀၁၀-ခု နိုဝင္ဘာလ()ရက္ေနမွာ က်င္းပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြနဲပတ္သက္ၿပီးတက္တက္ၾကြၾကြ ေဆြးေႏြးၾက တာကို ေတြရလုိအထူးပင္ ေၾကနပ္ဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ ဒီေနေဆြးေႏြး သေဘာတူညီိခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လိုအပ္သလို ဆက္လက္ညိွနိွုင္းေဆာင္ရြက္ဘို.ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားပါ သည္။

၆။ေနာက္တၾကိမ္ေဆြးေနြးပဲြအတြက္ရက္သတ္မွတ္ျခင္း

အေရးေပၚစကိုက္ကြန္ဖရင့္ေဆြးေနြးပဲြကို ၂၀၁၀-ခုနိုဝင္ဘာလ()ရက္ေနေသာၾကာေနတြင္ က်င္းပရန္္ ယေနေဆြးေႏြးပဲြကို ညေန()နာရီတြင္ စတင္က်င္းပၿပီး၊ ()နာရီခဲြတြင္ၿပီးဆုံးပါသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြမွတ္တမ္းျပဳစုသူ- ဦးသန္းေအာင္(အက္ဒမင္တန္ျမိဳ)

ေန.စဲြ၊ ၂၀၁၀ခု၊ေအာက္တိုဘာလ(၂၇) ရက္