Thursday, December 25, 2008

ခရစ္စမတ္ အထူး လက္ေဆာင္

" GOD IS LOVE "


" ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မႉ၏ "

( ခရစ္စမတ္ဆိုသည္မွာ ေပးဆပ္ျခင္း၏ ပုံသက္ေသ ဟူ၍လည္းယူဆ၍ ရနိုင္ပါသည္ )

ဤကမာၻေျမေပၚ ရွိ သက္ရွိ သတၱ၀ါ တိုင္းသည္ အသက္ရွင္သန္ေနနိုင္ရန္အတြက္ နီးစပ္ရာ ဆက္
စပ္ရာ သို ့မဟုတ္ မိရွိးဖလာ အလိုက္ အစား အစာတခုခုကို စားသံုးႀကရသလို အဆင္ ့အျမင့္ဆံုး
သတၱ၀ါျဖစ္သည္ ့လူသားမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္ရွင္သန္ေနယံုသာမကပဲ ၀ိညာဥ္ ေရးရာဆက္လက္
ရွင္သန္ေနနိုင္ရန္အတြက္ ဘာသာတရားတခုခုကို မိရိုးဖလာအလိုက္ျဖစ္ေစ ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္
၍ ျဖစ္ေစ ကိုးကြယ္ဆီးကပ္ပူေဇာ္ပသ တပ္ႀကေလ ့ရွိသည္ ။

ထိုသို ့ကိုးကြယ္ႀကရာတြင္ ကယ္တင္ေသာအရွင္ မစေသာအရွင္ သို ့မဟုတ္ လမ္းျပေသာအရွင္
စသည္ ့ႀကီးျမတ္ေသာ ထူးျခားေသာ ပုဂိၢဳလ္ တို ့ကိုတို ့ကို ပူေဇာ္ဆီးကပ္ကိုးကြယ္ႀကေလ ့ရွိရာ
အဘယ္အရာသည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသနည္း အဘယ္ေႀကာင္ ့ထိုသူကို ကိုးကြယ္ဆီးကပ္ႀကရ
ပါနည္း ၊ ထိုကိုးကြယ္သင္ ့ေသာပုဂိၢဳလ္သည္ အျခားေသာသူမ်ားထက္ အဘယ္သို ့ထူးျခားေန
သင္ ့ပါသနည္း စသည္ ့ေမးခြန္းမ်ားကို မိမိကိုယ္မိမိ ေမးျမန္းရန္ လူအမ်ားစုတို ့သည္ ေမ့ေလွ်ာ
ေနတပ္ႀကေပရာ ရႉေဒါင္ ့တခုမွေန၍ အခ်ိဳ ့က်မ္းခ်က္မ်ားကို ကိုးကား၍ေ၀ငွ လိုက္ပါသည္ ။
" Whoever does not love does not know God, because God is Love "
( 1 John
4:8 )
တြင္ " ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမရွိေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ကိုမသိ ၊ အေႀကာင္းမူကား ဘုရားသခင္
သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏ ။ " ( ဓမၼသစ္က်မ္းပုိင္း စာမ်က္နွာ ၃၁၇ ၊ ရွင္ေယာဟန္ႀသ၀ါဒစာ
အခန္းႀကီး ၄ ၊ အခန္းငယ္ ၈ )
တြင္ ဆိုထားေပသည္
ထိုအခါ ေမတၱာဆိုသည္ ကိုက်မ္းစာက အဘယ္သို ့ဆက္လက္ဖြင္ ့ဆိုထားပါသနည္း ဟု
ေလ ့လာႀကည္ ့ေသာ္ " Love is patient, Love is kind. It does not envy, it does not boast,
it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no
record of wrongs. ( 1 Corin 13:4-5 ) " ငါ ့၌ ေမတၱာမရွိလွ်င္အက်ိဳးမရွိ ၊ ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္
တပ္၏ ၊ ေက်းဇူးျပဳတပ္၏ ၊ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ျပိဳင္ျခင္းမရွိ ၊ ၀ါႀကြားျခင္းမရွိ ၊ မာန္မာနမရွိ ၊ မေလ်ွာက္
ပတ္စြာမက်င္တပ္ ၊ ကိုယ္အက်ိဳးကိုမရွာတပ္ ၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တပ္ ၊ အျပစ္ရွိသည္ဟုမထင္တပ္
မတရားေသာအမႉ၌ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတပ္ ၊ သမၼာတရား၌ ၀မ္းေျမာက္တပ္၏ ခပ္သိမ္းေသာအရာ
တို ့ကိုဖံုးအုပ္တပ္၏။ " ဟုဆိုထားေပသည္ ။
ခရစ္ေတာ္ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း လူသားျခင္းေမတၱာျပကူညီႀကရန္ ဤသို ့
မိန္ ့မွာခဲ ့ဘူးပါသည္ ။ " A new command I give you: Love one another . As I have Loved
you, so you must love one another." ( John 13:34 ) " သင္တို ့သည္ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္
ကို တေယာက္ ခ်စ္ႀကေလာ ့။ ငါသည္ သင္တို ့ကိုခ်စ္သည္ ့နည္းတူ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ႀကေလာ ့ဟုပ
ညတ္သစ္ကိုငါေပး၏ " ဘုရားသခင္သည္ လူအမ်ားတို ့ကိုအဘယ္ကဲ ့သို ့ခ်စ္ႀကခဲ ့ပါသနည္း ၊ ခ်စ္
ရန္တိုက္တြန္းမိန္မွာခဲ ့ပါသနည္း ဟု က်မ္းစာမ်ား၌ေေလ ့လာႀကည္ ့ျပန္ေသာ္ ..
( ၁ ) စြန္ ့ႀကဲ ေပးကမ္းကူညီျခင္း
( ၂ ) စြန္ ့လြတ္အနစ္နာခံကူညီျခင္း
( ၃ ) စြန္ ့စား ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း
စသည္ ့ စြန္ ့ ၃ စြန္ ့ကို အဓိကထားကူညီလမ္းျပ သြားေႀကာင္း ႀကမ္းစားမ်ားတေလွ်ာက္ေတြ ့ရွိရ
ပါသည္ ။
လူသားအခ်င္းခ်င္း လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း မိမိေရာက္ရွိရာ ေနထိုင္ရာ ေမြးဖြားရာ ပတ္၀န္းက်င္
တြင္မိမိတပ္နိုင္သည္ ့ဖက္မ်ားမွ ကူညီႀကရာတြင္
( ၁ ) အခ်ိန္ေပးကူညီျခင္း
( ၂ ) ေငြေပးကူညီျခင္း
( ၃ ) အႀကံ ေပးကူညီျခင္း
( ၄ ) သတိေပးကူညီျခင္း
( ၅ ) လုပ္အားေပးကူညီျခင္း
( ၆ ) ဆုေတာင္း ကူ ညီျခင္း
စသည္ ျဖင္ ့မိမိတပ္နိုင္သည္ ့ဖက္မ်ားမွ တပ္နိုင္သေလာက္ အနစ္နာခံကူညီႀကျခင္းသည္ မဂၤလာ
ရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေႀကာင္း ဘာသာတရားတိုင္းက လက္ခံထားႀကေပသည္ ။ လူတိုင္းသည္
မျပည္ ့စံု ျခင္း အလွ်င္းရွိသည္ ့အေလွ်ာက္ တပ္နိုင္သေလာက္ အေကာင္းျမင္၀ါဒ ျဖင္ ့သာ သေဘာ
ထားႀကီး ေမတၱာျပ သေဘာထားႀကီး ကူညီ အနစ္နာခံႀကရန္ ႀကိဳးစားသင္ ့ေပသည္ ။
ယေန ့ကမာၻေပၚတြင္ လူသားအမ်ားစုကေလးစားႀကရေသာ နိဳဘယ္ဆုရွင္ပုဂိုလ္ႀကီးမ်ား
ကမာၻေက်ာ္ပုဂိုလ္ႀကီးမ်ားကိုအနည္းစပ္ဆံုးေလ ့လာႀကည္ ့ႀကမည္ ဆိုလွ်င္ သူတို ့၏ ပညာျမင္ ့မား
တပ္ေျမာက္ျခင္း ၊ ခ်မ္းသာႀကြယ္၀ႀကျခင္း ၊ ႀသဇာအာဏာျမင္ ့မား ျခင္းတို ့ေႀကာင္ ့မဟုတ္ႀကပဲ
ထိုသူနွင္ ့ဆက္ဆိုင္ေသာ လူအမ်ားစုအတြက္ အဘယ္မွ် အနစ္နာခံ ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့စြန္ ့စားလုပ္
ေဆာင္ခဲ ့ႀကသည္ ဆိုသည္ ျဖင္ ့သာအမ်ားသေဘာတူတိုင္းတာ ေလးစားႀကေလ ့ရွိ ့ေႀကာင္း
ေတြ ့ျမင္ႀကရပါသည္ ။ အျခားအရည္အခ်င္းမ်ားေႀကာင္ ့အထင္ႀကီးခ်င္ႀကီး ႀကပါလိပ္မည္ ၊ ေႀကာက္
ရြံ ့ခ်င္ေႀကာက္ရြံ ့ႀကပါလိမ္ ့မည္ သို ့ေသာ္ ေနာက္ကြယ္တြင္ မေလးစားတပ္ႀကပါ ။ လူအမ်ား၏
စစ္မွန္ေသာအေလးစားခံရတပ္မႉသည္ အဘယ္မွ်အနစ္နာခံခဲ့ျခင္းျဖင္ ့သာ တိုက္ရွိက္အခ်ိဳးႀက
လ်ွက္ရွိေႀကာင္းရိုးရွင္းစြာ ေတြရေပသည္ ။
သို ့ေသာ္ထိုသူအမ်ားစုတို ့သည္ အေလးစားခံျခင္၍ အနစ္နာခံျပႀကျခင္းမဟုတ္ႀက
ပဲ မိမိတို ့၏ ၀ါသနာ ၊ ေစတနာ ၊ အနစ္နာ တို ့နွင္ ့မခံျခင္စိတ္ တို ့၏တြန္းအားမ်ားေႀကာင္ ့သာ
တေျဖးေျဖး ၀င္ေရာက္ ပတ္သက္လာႀကရေႀကာင္း ေတြ ့ရတပ္ေပသည္ ။ ထိုအနစ္နာခံ ဦး
ေဆာင္လိုစိတ္အမ်ားစုတို ့သည္ ျပည္သူ အမ်ားစုအေပၚ ေမတၱာ၊ ေစတနာ ထားမႉမ်ားမေပါက္
ဖြားလာတပ္ေပရာ ေမတၱာသည္သာ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေႀကာင္းေတြ ့ရေပသည္ ။
" Whoever does not love does not know God, because God is Love " ( 1 John
4:8 )
တြင္ " ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမရွိေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ကိုမသိ ၊ အေႀကာင္းမူကား ဘုရားသခင္
သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏ ။ " ဟုသာေဖၚျပလိုပါသည္
ယေန ့ကမ ၻာႀကီးေပၚတြင္ ဘာသာတရားတိုင္း၌ အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားရွိတပ္ႀက
သလို။ အ ေကာင္းအဆိုး အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္ နွင္ ့လူအမ်ိဳးစံု တို ့ကို ဒြန္တြဲ၍ဘာသာတိုင္း၌
ေတြ ့ရွိနိုင္ႀကေပရာဘာသာတရားအားလံုး၏ ဘံု ေလးစား ထိုက္ေသာ တူညီေသာ အျမင္ ့ျမတ္ဆံုး
ေသာ အရာသည္ ကား Love ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေႀကာင္း ရိုးသားနိမ္ ့ခ်စြာ ေ၀ငွလိုက္ရပါသည္ ။

" Qualities of a Leader "

" Patience, Vigilance and industry, Liberality , compassion and hope-these are the qualities
of a leader; these the qualities that should be wished for by the righteous. "

နာယကဂုဏ္ ၆ ပါး

" ထႀကြ နိုးႀကား သနား သည္းခံ ေ၀ဖန္ ေထာက္ရႉ ဤေျခာက္ခု ႀကီးသူ က်င္ ့၀တ္သာ ။ "
Thursday, December 18, 2008

စိတၱဇကြန္ျခာထဲမွာ

စိတၱဇကြန္ျခာထဲမွာ

အနည္းနွင္ ့အမ်ား
အမွားနွင္ ့အမွန္
သဏၭာန္တူကြာျခားခ်က္
အဖက္ဖက္ရႉ ့ေဒါင္ ့မ်ားနဲ ့
အနားမညီ ဗဟုဂံကတစ္ခု ။

အတုအပ အျပိဳင္အဆိုင္
စတိုင္ဟန္ထုတ္
သရုပ္ေဆာင္မွူပီျပင္
ရံုမတင္ေသာ ကပြဲမ်ား ။

ျခစားဖံုတက္
ရင္က်က္ေဟာင္းႏြမ္း
လေရာင္လမ္းမွ
ေမ်ွာ္မွန္းအိမ္မက္
အေတြးနက္မည္ ့
စာအုပ္ေတြ ။

အျပံဳးအမဲ ့နဲ ့
ကဲ ့ရဲ ့ရွုတ္ခ်ရင္း
အတၱျမင္းစီး
အေမွာင္ခရီးနွင္
မပီျပင္ေသာ
ခရီးသြားကတခ်ိဳ ့။

ေကာင္းကင္ေျမထက္
ေနထြက္လ၀င္
အသြင္သဏၭာန္ေျပာင္း
လေဟာင္းနွစ္ထပ္
လည္ပတ္ေနမည္ ့ ကမာၻေျမ ။ ။
Type the rest of your post here.

Sunday, December 14, 2008

' C '

* c ၊ ပ ၊ ဂ နွင့္ ၁ *

မင္းမမွားပါ
ငါလည္း မွန္တယ္
အလည္ မွာ င
ဘက္စံု မွ ျကည္ ့
ရွိသည္ ့သန္တန္ မတူျပန္ဘူး
သူ ငယ္ ခ်င္း ။