Saturday, May 23, 2009

ဒါေတြ လုပ္ဖို ့လို ျပီ


ဒါေတြ လုပ္ဖို ့လို ျပီ

( ၁ ) ျပည္ျပေရာက္ စိတ္တူသူ ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ အဲဒီ တိုက္ပြဲပံုသန္တန္ ၂မ်ိဳးစလံုးနဲ ့ျဖတ္္သန္းဘူးသူေတြ
နည္းစပ္ရာ ေတြနည္းမ်ိဳးစံုနဲ ့ျပန္လည္စုစည္းဖို ့လိုတယ္ စည္းလံုးဖို ့ေျပာတာမဟုတ္ဘူး မလြယ္ဘူး ဘာ
လို ့အဲဒါအရင္လာရလဲဆိုရင္အင္အားအဓီကဟာျပည္တြင္းမွာရွိတယ္ဆိုေပမဲ ့ ျပည္သူဆိုတာ ဘယ္ေတာ ့မွ
ေတာ္လွန္သူေတြရဲ ့အေရွ ့ကမထြက္ဘူး
( ၂ ) မိမိယံုႀကည္ရာ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ ့ျပည္တြင္းမွာ လွပ္ရွားေနသူေတြကို ျပည္ပ က အဲဒီ တူညီ တဲ ့နည္း
လမ္းေတြနဲ ့လွုပ္ရွားေနသူေတြက တူရာ နည္းစပ္ရာ ေတြစုျပီး ေငြအား ၊ အႀကံညဏ္အား ၊ အျခား ဘာညာသာ
တကာ ေတြ အထိ မိမိယံုႀကည္ရင္ ယံု ႀကည္သလို ေထာက္ပံဖို ့လိုတယ္ အမိန္ ့ေပးတာခ်ည္းပဲ ၊ အႀကံေပးတာ
ခ်ည္းပဲ ေတာ ့ဘယ္သူမွလိုက္မွာမဟုတ္ဘူး ေရရွည္ လုိက္နိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး ၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာကအစ ေထာက္
ပ ံ ့ေရးေတြလိုတယ္ ျမန္မာျပည္ ကို ျမန္မာပဲ ကယ္တင္နိုင္မယ္ နွစ္၂၀ ေလာက္ အနည္းဆံုး ျပည္ပေရာက္ေန
တဲ ့က်ဳပ္တို ့ေတြ တဦးျခင္း အတိုင္္းအတာတခုအထိေတာ ့ျပန္လုပ္ေပးနိုင္သင္ ့တယ္ ၊ အျခား ဘာညာ သရကာ
မလုိအပ္တာေတြကို ေလွ်ာ ့ႀကျပီး အဲဒီ ေငြေတြကို နည္းစပ္ရာ ၊ ယံုႀကည္ရာ လမ္းေႀကာင္းေတြကတဆင္ ့ျပည္
တြင္းထဲကို ပို ့ႀကပါ ဘာမွ ေရွေရွ ေ၀းေ၀း မေတြးပါနဲ ့က်ြန္ေတာ္တို ့လည္း အျခားသူေတြ ပို ့ခဲ ့တဲ ့ေငြေတြ ကို
နယ္စပ္မွာ သံုးခဲ ့ႀကျပီးျပီ ပဲ ..
( ၃ ) မိမိ ေရာက္ရွိရာ နိုင္ငံ ၊ ျမိဳ ့ေတြ မွာ ရွိ တဲ ့နည္း စပ္ ရာသာမန္ ျမန္မာ ျပည္သူေတြကို စည္းယုံုးႀကပါ ျပည္
တြင္းထဲ က သန္း ၅၀ ကို ေခတၱထား ျပည္ပ နိုင္ငံက မိမိ ဖုန္းတေခၚ ၊ တျမိဳ ့ထဲေနႀကတဲ ့ ျမန္မာျပည္ေျပာင္းလြဲ
ေရးကို စိတ္မပါသြားျကေတာ ့တဲ ့၊ သို ့မဟုတ္ အစထဲ က စိတ္၀င္စားျခင္းမရွိတဲ ့ ျမန္မာျပည္ဖြားေတြကို ခ်ည္း
ကပ္စည္းယံုးပါ စည္းယံုးေရးကို မိမိ မ်က္ေစ ့ေရွ ့က စတင္ပါ ..
( ၄ ) ေတာ္လွန္ေရးကို မိမိ ေရာက္ရွိရာေနရာ မွ စတင္ တာ၀န္ယူပါ ၊ သံရံုး၀န္ထမ္းေတြ သံအမတ္ေတြ ရံုးမတက္
နိုင္ေအာင္ သူတို ့အိမ္ေရွ ့မွာ လမ္းပိတ္ဆႏၵျပႀကပါ ၊ ၄င္းတို ့ရဲ သားသမၼီးေတြ ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ ့နည္းစပ္ေအာင္ႀကိဳး
စားပါ ၊ သံအမတ္ အိမ္က အိမ္ေဖၚေတြ အလုပ္သမားေတြ ( နည္းဆံုး ၂ ေယာက္ရွိ ) ကို ရေအာင္ဆက္သြယ္ျပီး
နိုင္ငံေရး ခိုလံွဳ ခြင္ ့ေလွ်ာက္ေပးပါ ၊ သူတို ့ရဲ ဖိနိပ္ခံေနရမႉေတြ ကို မိဒီယူေတြနဲ ့ဆက္သြယ္ျပီး ေဖၚထုတ္ေပးပါ ၊
ျမန္မာျပည္ကို မျပန္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္းယံုးပါ လုပ္ေပးပါ ။
( ၅ ) ျမန္မာ ့ေတာ္လွန္ေရး ကမာၻမွာ ဘာေႀကာင္ ့အျခားနိုင္ငံေတြနဲ ့စာရင္ ေမွးမိန္ေနလည္း အေျဖရွာပါ ၊ ငါတို ့
လူုမ်ိဳးေတြ ဘာေႀကာင္ ့အျခားလူမ်ိဳးေတြေလာက္ ေသြး မရဲ တာလဲ ့၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခားနိုင္ငံေတြလို ျပည္တြင္း
မွာ လက္နွက္ ေတြ မရွိနိုင္ႀကလို ့လား စသည္တို ့ကို သံုးသပ္ပါ လိုအပ္သလို ေတာ္လွန္ေရး ပုံသန္တန္ေတြကို
ေျပာင္းပါ..
( ၆ ) ဟိုအဖြဲ ့ ဒီ အဖြဲ ့ ဟိုလူႀကီး ဒီလူႀကီးေတြကို ေ၀ဖန္ေနမဲ ့အစား မိမိနင္ ့အျမင္မတူ ေသာ္လည္း ဦးတည္ခ်က္
တူလွ်င္ ဆက္သြယ္မႉမ်ားတို းမ်ွ်င္ ့ႀကျပီး အျပန္အလွန္ သင္ယူႀကပါ ဖလွည္ႀကပါ ၊ သို ့ေသာ္ မိမိ ယံုႀကည္ရာ
နည္းစပ္ ရာ သင္ ့ေတာ္ရာ လမ္းေႀကာင္းမွ တဆင္ ့ အုပ္စု ငယ္ ေပ်ာက္ႀကားေတာ္လွန္ေရး ပံုသန္တန္ကိုသာ
ဆက္သြားႀကပါ
( ၇ ) ျပည္တြင္းက ၀ါးရင္းတုတ္သာ ကိုင္ထားေသာ ႀကံဖြတ္မ်ား ၊ စြမ္းအားရွင္ဆို ေသာ ဂေလကေခ်မ်ားအား
၈၈ တုန္းကလို လွ်ိဳ ့၀ွက္ ေျပာက္ႀကား ဆံုး မ လက္စင္ ေပး ႀကပါ...
( ၈ ) ျပည္တြင္းက လွုပ္ရွားသူ မ်ားလည္း ျပည္ပ ကို ဘေလာက္မ်ား ၊ အီးေမးမ်ား မွ တဆင္ ့ အဆက္ အသြယ္
မျပတ္ ႀကပါနွင္ ့.. အနည္းငယ္စီ အျပန္အလွန္ ကူညီနိုင္က ကူညီ ႀကပါ..
( ၉ ) ျပည္တြင္း က သတင္း ေတြ ၊ အႀကံညဏ္ေတြ ၊ ေတာင္ဆိုမႉ အကူအညီေတြကို အဆက္မျပတ္ လွ်ိ၀ွက္
အေလးထား ဆက္သြယ္ ျဖည္ ့စည္း ေပးႀကပါ..ျပည္ပက ဘယ္ေလာက္ေအာ္ေနေအာ္ေန ျပည္တြင္းကျငိမ္
သြားရင္ ကမာၻက ဂရဳမစိုက္ေတာ ့တဲ ့အျပင္ စစ္အစိုး ရ က ျပည္သူေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္နိုင္သြားျပီ ျပည္သူေတြ
ေက်နပ္ သြားႀကျပီ ဆိုတဲ ့ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္သြားနိုင္တယ္ ၊ ျပည္သူသည္ မီးေ၀း ခ်ိတ္ ျဖစ္ရင္ ေအးစက္ မာေက်ာ
သြားတိုင္ပါသည္..


Type the rest of your post here.

Friday, May 22, 2009

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာ သံရံုး အတြင္းေရး


မေလးရွားႏုိင္ငံ ျမန္မာသံရံုး အတြင္း မသမာ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ႏွင့္ စီးပြားရွာသူမ်ား

မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာျပည္မွ တရား၀င္အလုပ္သမား ေျမာက္မ်ားစြာလာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ လုပ္အားခ တစ္ေန ့ ရင္းဂစ္ ၁၈ မွ ၂၀ သာရရွိျပီး Overtime အခ်ိန္ပုိလုပ္အားခကုိ အဓိက အားထားေနရျပီး တစ္လကုိ ရင္းဂစ္ ၉၀၀၊ ၁၀၀၀ ေလာက္ရလွ်င္ အေတာ္ေလး အဆင္ေျပေသာ အလုပ္လုိ ့ေျပာလုိ ့ရပါတယ္။ အဲဒီ ၉၀၀-၁၀၀၀ ထဲကမွ လဲဗီးေၾကး တစ္လကုိ ၁၅၀-၂၀၀ ေလာက္ႏုတ္ရပါေသးတယ္။ ျပီးေတာ့ ေန ့စဥ္စားေသာက္စရိတ္ ခ်ိဳးျခံေခြ်တာစားမယ္ဆုိလွ်င္ တစ္လကုိ ၁၅၀-၂၀၀ေလာက္ေတာ့ ကုန္ပါတယ္။

ဒါေတာင္ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းယာ၊ အေျခခံလုိအပ္ေသာ ပစၥည္းအေသးအမႊား ၀ယ္ယူစရိတ္၊ ခရီးသြားလာစရိတ္ စသျဖင့္ ႏုတ္လုိက္လွ်င္ တစ္လအသားတင္ လစာမွာ ၅၀၀-၆၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္သာ က်န္ႏုိင္ပါတယ္။ ထုိကဲ့သုိ ့အဆင္မေျပေသာ အလုပ္သမားမ်ားဘ၀ကုိ မစာနာပဲ ေခါင္းပံုျဖတ္ မသမာစီးပြားရွာေနေသာသူမ်ား မေလးရွားႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရံုးအတြင္း၌ ရွိေနေၾကာင္း သံရုံးအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူတစ္ဦးမွ သတင္းေပးပုိ ့ခဲ့ပါတယ္။ သံရံုးအတြင္း၌ျဖစ္ေပၚေနေသာ မသမာစီးပြားေရးသမားတစ္စုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိ သံရံုးေကာင္တာ၌ သက္တမ္း တုိးမည္ဆုိလွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မနက္တင္ ညေနေလာက္မွ ရျပီး အဆုိပါ သံရံုးအတြင္း၌ မသမာစီးပြားရွာသူမ်ား(ပြဲစားမ်ား)ထံ၌ မိနစ္ ၂၀ အတြင္း ရရွိႏုိင္ပါတယ္္။ သုိ ့ေသာ္ ထုိသူမ်ားအား တစ္ေယာက္လွ်င္ ရင္းဂစ္ ၅၀သာ ပုိေပးရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၀င္ေငြခြန္ မေပးေဆာင္ပဲ သက္တမ္းတုိးမည္ဆုိလွ်င္ ပြဲစားအား သက္တမ္းတုိးေၾကး ရင္းဂစ္ ၄၀၀ ပုိေပးလုိက္ရံုပါပဲ။
တရား၀င္သက္တမ္းတုိးေၾကးမွာ ရင္းဂစ္ ၆၀၀ျဖစ္၍ ပြဲစားကုိ ၄၀၀ ပုိေပးျပီး ရင္းဂစ္ ၁၀၀၀ ျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရန္မလုိ သက္တမ္းတုိးျပီးသား စာအုပ္ကုိ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ အကယ္၍ Passport စာအုပ္ေပ်ာက္ဆံုးလုိ ့အသစ္ျပန္ေလွ်ာက္မည္ဆုိပါက ရင္းဂစ္ ၁၅၀-၂၀၀ ေပးရပါမည္။ စာအုပ္ေပ်ာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားခ်ိန္၌ ေနထုိင္ရန္ သံရံုးမွ ေထာက္ခံစာထုတ္မည္ဆုိလွ်င္ တစ္ေယာက္၊ တစ္ေစာင္လွ်င္ ၅၀ေပးရပါတယ္။ ထုိ ့အျပင္ စာအုပ္စာမ်က္ႏွာကုန္ဆံုး၍ စာအုပ္အသစ္ေလွ်ာက္လွ်င္ ၁ပတ္မွ ၂ပတ္အထိၾကာျမင့္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပြဲစားမ်ားထံတြင္ ေန ့ခ်င္းျပီး ရရွိႏုိင္၍ မေလးရင္းဂစ္ ၇၀၀ တိတိ ပုိေပးရပါတယ္။
သာမန္အားျဖင့္ စာအုပ္အသစ္တစ္အုပ္လွ်င္ ရင္းဂစ္ ၁၂၀၀ ဟု သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ပြဲစားမ်ားအား စာအုပ္အျမန္ရလုိသူမ်ားက ရင္းဂစ္ ၁၉၀၀ ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ ေန ့တြင္းခ်င္း ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ထုိကဲ့သုိ ့ကိစၥအ၀၀ ေျမာက္မ်ားစြာ အစံုအလင္ကုိ မေလးရွားရွိ ျမန္မာသံရံုးေကာင္တာတြင္တမ်ိဳး အဆုိပါ ပြဲစားမ်ားတြင္တမ်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနရျခင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေနသလဲဆုိတာ လူတုိင္းေတြးဆၾကည့္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထုိကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ သူမ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ အတိအက် ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ထုိပြဲစားမ်ားမွာ သန္းႏုိင္၊ မင္းေအာင္၊ ထြန္းထြန္း၊ တင္ေအာင္မုိး၊ ေအာင္ျမတ္၊ တင္စုိး၊ ထြန္းခုိင္တုိ ့ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ သပုပ္ေလလြင့္ အပုတ္ခ်ေျပာဆုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ိဳး လံုး၀မဟုတ္ပါ။ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္လွတဲ့ ကိစၥမ်ား သံရံုးေကာင္တာအတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကုိ သံရံုးအၾကီးအကဲမ်ား မသိႏုိင္စရာ မရွိဟု ယံုၾကည္ပါတယ္။ သံရံုးေရာက္ဖူးသူတုိင္းလဲ သိၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ထုိပြဲစားမ်ားမွာ ေန ့စဥ္ကိစၥအ၀၀ကုိ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားႏွင့္ စကားမေျပာျခင္လဲ အတင္း၀င္ေရာေျပာဆုိျပီး အလုပ္ကိစၥမ်ားကုိ ဖ်ားေရာင္းေသြးေဆာင္ျပီး "ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။ ဘယ္ေလာက္က်မယ္။ သူတုိ ့ကုိမယံုလွ်င္ အျမဲလာခဲ့ပါ ဒီသံရံုးထဲမွာ အျမဲရွိတယ္"လုိ ့ေျပာပါေသးတယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား စီးပြားရွာသူေတြကုိ ဒီလုိျမန္မာသံရံုးမွာ ေတြ ့ေနရတာ စဥ္းစားစရာပါ။ ထုိကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မည္ ထင္ေသာ သတင္းတစ္ခုပါ သိေစခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာအလုပ္သမားေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ ရွိေသာ Outsourcing Company တခုမွာ အျခားေသာ Company မ်ားသုိ ့အလုပ္သမား အငွားခ်ေပးထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ စာအုပ္သက္တမ္းတုိးဖုိ ့လုိလွ်င္ အဆုိပါ Outsourcing Company မွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ သံရံုးသုိ ့လုိက္စရာမလုိပဲ သံရံုးသုိ ့ေပးေဆာင္ရမည့္ တရား၀င္သက္တမ္းတုိးေၾကးအျပင္ ၀န္ေဆာင္ခအတြက္ ရင္းဂစ္ ၃၀၀ လစာထဲမွ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံရေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္အျဖတ္ခံရတာလဲ ရင္းဂစ္ ၃၀၀ ၾကီးမ်ားေတာင္လုိ ့ေမးတဲ့အခါ သံရံုးေကာင္တာမွ လူမပါလွ်င္ ကုိယ္စားလာလုပ္လုိ ့မရဘူးလုိ ့မင္းတုိ ့သံရံုးက ေျပာေၾကာင္း ဒါေပမဲ့ သူတုိ ့သံရံုးထဲမွာရွိေသာ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ လုပ္လွ်င္ရေၾကာင္း၊ ထုိပဲြစားကုိလဲ ေပးရေၾကာင္း၊ က်န္တာက ကားခ၊ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ခ စုစုေပါင္း တစ္ေယာက္ကုိ ရင္းဂစ္ ၃၀၀ ေပးရေၾကာင္း ထုိကုပၼဏီမွ လုိက္လံေဆာင္ရြက္ေပးသူ မေလးတရုတ္က ေျပာသြားပါတယ္ဟု သိရွိရပါတယ္။

ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သံရံုးအတြင္း၌ အဆင္မေျပလွေသာ ဘ၀မ်ားျဖင့္ေနထုိင္ေနရေသာ ျမန္မာျပည္သားအလုပ္သမားမ်ား အေပၚ၌ မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားရွာေနေသာသူမ်ားကုိ သံရံုးအတြင္းရွိ အၾကီးအကဲမ်ားမည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္စိစံုမွိတ္ျငိမ္ေနၾကပါသလဲ။ စဥ္းစားစရာ အလြန္ေကာင္းလွပါတယ္။ အၾကီးအကဲမ်ားကုိယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ နာမည္ပ်က္မွာ စုိး၍ ထုိပြဲစားမ်ားမွာ သံရံုးရွိအၾကီးအကဲမ်ား၏ ျပယုဂ္သာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း။ ထုိ ့အျပင္ သက္တမ္းတုိးလွ်င္ ၅၀၊ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္ ၁၅၀၊ စာအုပ္အျမန္ထုတ္ ၅၀၀၊ အခြန္မေဆာင္လုိလွ်င္ ၁၀၀၀ စသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အတိအက်ရွိျခင္း၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရံုးအတြင္းတြင္ ထုိကဲ့သုိ ့အတိအလင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွာ သံရံုးရွိ အၾကီးအကဲမ်ား မသိႏုိင္စရာမရွိျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားက အျခားေသာ ပဲြစားမ်ား (ျပင္ပမွ) လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်င္ ပြဲစားလက္မခံဘူးဟု ေျပာဆုိေမာင္းထုတ္ေသာ္လည္း ရံုးအတြင္းရွိ ပြဲစားမ်ားမွာ မည္သည့္ကိစၥမဆုိ လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမ်ားကုိ မေလးရွားႏုိင္ငံ ျမန္မာသံရံုးမွ အျဖစ္အပ်က္မွန္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵအမွန္ျဖင့္ သံရံုးသုိ ့တေစ့တေစာင္းေလ့လာမိသူတစ္ဦးမွ အမွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္လုိက္ပါတယ္။

မေလးရွားျမန္မာ သံရံုးအေၾကာင္းေလ႕လာေနသူ တစ္ဦး (မေလးရွား)


Type the rest of your post here.

Wednesday, May 20, 2009

Tetris Bloggers ဘေလာ ့အဖ်က္သမ်ားမ်ားသို ့


အဖ်က္သမား ဘေလာ ့ဂါ မ်ားေလာ ..သို ့မဟုတ္.....

ေမလ ၁၈ ရက္ေန ့က စ၍ ေတာ္လွန္ေရး ဘေလာ ့မ်ားစြာတို ့၏ စိေဘာက္မ်ား ( ဥပမာ ကို
ဖိုးတရုတ္ ၊ ကေနဒါ ျမန္မာ ၊ ရဲ ၀င္ ့သူ ၊ တာတာ ့စိတ္ကူး စသည္ မ်ား ) သို ့ ျမန္မာ ဘ
ေလာ ဂၤဂါ ဟူ၍ ေဖၚျပပါ IP Address မ်ား ကို အ သံုးျပဳ ကာ IP 61.19.65.245 နွင္ ့
IP 61.19.65.92 ေပၚ တင္ လိုက္လံ ဆဲေရး တိုင္းထြာ ရန္စ ျခင္းမ်ား လုပ္လွ်က္ရွိပါသည္ ။
ထိုသူ မ်ား၏ အဆင္ ့အတန္း နွင့္ ဘယ္နိုင္ငံတြင္ ဘယ္သို ့ေသာ အလုပ္မ်ိဳးမ်ားကို လုပ္ကိုင္
စားေသာက္ေနသည္ ကို က်ြန္ေတာ္ မ
သိခ်င္ပါ ။ သူတို ့၏ ဘေလာ ့စီေဘာက္သို ့က်ြန္ေတာ္ လိုက္ သြား၍ လြတ္လပ္စြာ ေရး သား
ေျပာဆိုခြင္ ့ကို မေနွာက္ယွက္ပါရန္ ၊ မိမိယံုႀကည္ရာ လမ္းေႀကာင္းကို မိမိဖါသာ သြား ႀက ပါ
ရန္ သတိေပး ပါေသာ္လည္း နုတ္ႀကမ္းေတာ ့အမိ ၊ ကိုယ္ႀကမ္းေတာ ့အဖ ဆိုသည္ ့အတိုင္း
ပိုမို ရိုင္းျပစြာ လာေရာက္ဆဲေရး တိုင္တာသည္ အထိျဖစ္လာခဲ ့ပါသည္ ။
ကြ်န္ေတာ္ ၏ အခ်ီန္ကို ထိုသူမ်ားအတြက္ မေပးနိုင္ သလို ၊ က်ြန္ေတာ္တို ့၏ ေတာ္လွန္ ေရး
အာရံုကို လည္း ထိုႀကံ ့ဖြတ္ ၊ စြမ္းအားရွင္စသည္တို ့နွင့္ တန္းတူေသာ လက္ ကိုင္တုတ္ မ်ား
ဆီသို ့ လမ္းေႀကာင္း မေျပာင္းနိုင္ပါ ။ ေတာ္လွန္ေရး မ်က္ေခ် ျပတ္ခံနိင္ပါ ။ ေခြးေဟာင္တိုင္း
ထမႀကည္ ့လိုေသာ္လည္း ေနာက္ေနာင္ အိပ္ေရးမပ်က္ေစရန္ သူတို ့၏ IP Address မ်ားကို
ဘန္း လိုက္ပါ သည္ ။ ကြန္ျပဴ တာ ဘယ္ နွစ္ေနရာ သံုး၍ ထိုအက်ိဳးမရွိသည့္ ေအာက္ တန္း
က်သည္ ့၊ ေပါေႀကာင္ေႀကာင္နိုင္သည္ ့၊ ေယာက်ၤားမဆန္သည္ ့၊ သူရဲ ေဘာ ေႀကာင္ သည္ ့
အလုပ္မ်ိဳးကို ဆက္လက္လုပ္ႀကမည္ မသိပါ ။
Gmail မွ ဖုန္း ထဲ မွ တိုက္ရိုက္ စကားေျပာရန္ ေဆြးေနြးရန္ စိန္ေခၚျခင္းကို လည္း သူတို ့မိမိ
ကို မိမိ ယံုႀကည္ဟန္ မတူပါ ။ ဤစာကိုသူတို ့ဖတ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္သူတို ့အခ်င္းခ်င္းႀကား
၌ ရွက္ေနႀကမည္ ၊ ေဒါကန္ေနႀကမည္ ကို ကြ်န္ေတာ္ခန္ ့မွန္းမိပါသည္ အရင္ကလည္း ဒီလို
ဟာမ်ိဳး အျခား ဘေလာ ့မ်ားတြင္ စီေဘာက္မ်ားတြင္ သူတို ့လုပ္ဘူးႀကပါသည္ ။ သူတို ့ကိုအ
ဖက္လုပ္၍ ဘယ္ သူမွ မေျပာေသ ာအခါတြင္ ျငိမ္က်သြား ႀကရာမွ ယခု ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စု
ႀကည္ ကိစၥေပၚလာေသာအခါ ထိုသူတို ့ေသြး ရူးေသြးတန္းျဖစ္ကာ ေနမထိထိုင္မသာ ျဖစ္ကာ
လုပ္မိလုပ္ရာ ႀကံရာ မရ ပဲေတြ ့ရာသိရာ မိမိ နွင္ ့မွီရာ မ်ား ထလုပ္ႀကျပန္ပါသည္။ သို ့မဟုတ္
Attentions လိုခ်င္ေနႀကသူမ်ားေလာ ..။
သူတို ့IP Address မ်ား အရ ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ Krung Thep Mahanakh ေဒ သ မွ
ျဖစ္ျပီး Longitute 100.5170 နွင္ ့ Latitude 13.7500 အတြင္းရွိျပီး City ID 4815 ဇုန္မွျဖစ္ပါ
သည္ အကယ္၍ Spam Relay နည္းျဖင္ ့ IP address အတု မွ ထြက္လာသည္ဆိုလွ်င္လည္း
California နွင္ ့New Jersey တို ့တြင္အေျခစိုက္ေသာInternational Email Abuse Agency
နွင္ ့ Spy Service providing Network မ်ားသို ့လည္းသတင္း ပို ့ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္ အျပင္
အာရွေဒသဆိုင္ရာ ဆိုက္ပန္ က်ြန္ေပၚ ရွိ ASNA စခန္း သို ့လည္း အီးေမးပို ့ထာပါသည္။
http://1001burmese.blogspot.com/ ထို ေဖၚျပပါ ၄င္းတို ့၏ ဘေလာ တြင္ ေရးခ်င္သူ
ဘာေရး ေရး ဖတ္ခ်င္သူမ်ား ဘာဖတ္ဖတ္က်ြန္ေတာ္တို ့စိတ္မ၀င္စား မေနွာက္ရွက္လိုပါ ဘ
ေလာ ့တခု စတင္ တည္ေဆာက္စဥ္ ဘယ္လို စည္းကမ္းခ်က္မ်ားလိုက္နာရမည္ကိုထိုသူတို့
့နားမလည္ ႀကျပီေလာ၊ သူတို ့၏ ဘေလာ ့အေႀကာင္း ကို NWA ဌါနခ်ဳပ္ကိုသတင္းပို ့သူ မ
ရွိေသးသည္ေလာ ေတာ ့မသိပါ။
International Email Account မ်ား Blobs အေကာင္ ့မ်ား ဖြင္ ့ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လိုက္နာ
ရမည္ ့စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ထိုသူတို ့သတိမျပဳမိႀကျပီေလာ မသိပါ ၊
က်ြန္ေတာ္သည္ ျမန္မာျခင္း ေဆြးေနြးရန္ ၀န္ ေလးသူ မဟုတ္ရပါ ၊ က်ြန္ေတာ္သည္ ဂ်ဏီ
ဗာ ကုလသမဂၢ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ၄င္း ဂ်ာမဏီ NGOs ပြဲမ်ားတြင္ ၄င္း ျမန္မာအစိုးရ
အဆင္ ့ျမင္ ့သန္တမန္မ်ားနွင္ ့ ပင္ ေတြ ့ဆံု စကားေျပာ ေဆြးေနြးျခင္းဥ္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္
မာ အခ်င္းခ်င္း ေအးေဆးေဖၚေရႊစြာ ေတြ ့ဆံုနိုင္သည္ ့အျပင္ ယေန ့တိုင္လည္း က ေမ ရိ
ကား ၊ အဂၤလန္ တို ့မွ မိတ္ေဆြေဟာင္း မ်ားထဲတြင္ အျမင္မတူသူမ်ား စြာ ရွိေန ေျပာဆို
ဆက္ဆံေနဆဲ လည္း ျဖစ္ပါသည္ ။
သင္စိတ္ဆိုးပါသလားဟုေမးလာလွ်င္ က်ြန္ေတာ္စိတ္မဆိုးပါ မိတ္ေဆြတိုးပြးရန္အလို ့ငွါ
ဖြင္ ့ထားပါေသာ က်ြန္ေတာ္၏ စီေဘာက္ထဲ သို ့သူေတာင္းစား မွ အစ မေအ အထိအႀကိမ္
ႀကိမ္ လာေရာက္ဆဲသည္ကို ဖတ္ရေသာအခါ ၊ ဆဲသူတို ့၏ ဘေလာ ့ကိုပင္ ေဗ်ာင္ဖြင္ ့ထား
ေပေသးရာ အံ ့ၾသရပါသည္ အင္း ငါ ့နဲ ့ေနာ္ ဘယ္လို လူေတြနဲ ့မ်ားလာေတြ ့ေနရပါလိမ္ ့
ျမန္မာ အမ်ိဳးသားျခင္းပဲ အယူအဆ အျမင္ မတူေစဦးေတာ ့ ထိုသို ့ျပဳ၇န္မသင့္ပါ အကယ္
ပင္ ယံုႀကည္ခ်က္ျပင္းထန္သူမ်ားျဖစ္၍ ေဆြးေနြးလိုပါလွ်င္လည္း Gmail ဖုန္း စသည္တို ့
မွ ရိုးသား ရဲ ၀န္ ့စြာ ေဆြးေနြးနိုင္ႀကသည္ပဲ ၊ က်ြန္ေနာ္ ့အျမင္ မွားေနပါ က ကိုယ္ပိုင္ေလ
ယဥ္ပ်ံ ဘိုး အကုန္ခံ ကာ အလင္းျပန္၀င္ရန္ ၀န္မေလးပါ သင္ တို ့အျမင္မွားေနပါက လည္း
အျမင္ဖလွည္ျခင္းအတြက္ ဗဟုသုတ ရနိုင္ပါသည္ ၊ မိမိ အျမင္ရံုးသြားသည္ ့တိုင္ ထိုအယူ
အဆကို ဆက္လက္ ဆုတ္ကိုင္လို က ဆက္လက္ဆုတ္ကိုင္ထားနိုင္ႀကသးသည္ ၊။
အဘယ္အက်ိဳးမွ် မရွိေသာ ၍ ကေလးဆန္ ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို ဘာေႀကာင္ ့မ်ား ဘာရည္
ရြယ္ခ်က္နွင္ ့အခ်ိန္ကုန္ခံ ၍ ႀကိဳးစားပန္းစား လိုက္လံ လုပ္ေဆာင္ေနႀကရပါသနည္းဟု
သာ ၾသ ခ်ယံု မွ တပါး ပုဂိုလ္ေရး အရ မသိေသာသူမ်ားျဖစ္ေနပါသျဖင္ ့ စိတ္မဆို းနိုင္ပါ။
ဒီမိုကေရစိနည္းလမ္းအရ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚေရး သားျဖန္ ့ေ၀ျခင္းကို ယံုႀကည္၀ါသနာ
ပါသည္ ့အေလွ်ာက္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေနြး အျဖရွာေရး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး ၊
တန္းတူ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳေရး စသည္ ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို လက္
ကိုင္ထားသူျဖစ္ရကား ျပန္ဆဲရန္ စဥ္းေတာင္ မစဥ္းစားမိပါ ။
ထို ့ေႀကာင္ ယေန ့ထို ဘေလာ ့ကာ ပိုင္သူ မ်ားသို ့က်ြန္ေတာ္ေျပာလိုသည္မွာ အကယ္ပင္
ရိုးသားစြာ ယံုႀကည္ခ်က္ျပင္းထန္လွ်င္ ကြဲလြဲေသာ အျမင္မ်ားရွိပါေစ ယဥ္ေက်း ျပင္းထန္
စြာ ေဆြးေနြးႀကရန္ က်ြန္ေတာ္တို ့၏ Gmail မ်ားသို ့၄င္း ဖုန္း မွတဆင္ ့၄င္း ဆက္သြယ္
ရန္ အထူးဖိတ္ေခၚလိုပါသည္ ။

ကေနဒါ မွ ျမန္မာ တစု ..


Type the rest of your post here.

Tuesday, May 19, 2009

Joint Statement of Friends of Burma and Burmese democratic forces in Canada


Joint Statement of Friends of Burma and Burmese democratic forces in Canada

May 18, 2009


We, Burma supporters and Burmese Canadians, are dismayed to see new charges against Burmese democracy leader and 1991 Nobel Peace Prize winner Daw Aung San Suu Kyi and the transfer of her and two caregivers to the notorious Insein Prison in Rangoon.

Daw Aung San Suu Kyi is Burma’s most celebrated and beloved person in the struggle for democratic governance in Burma. She has been under house arrest continuously since 2003 and for more than 13 of the past 19 years. The release from her house arrest was due on the 27th of May.

However, on May 13, she and her two female caretakers were detained after an American national allegedly swam across Inya Lake and stayed at her house for two days. Aung San Suu Kyi has been charged under the regime’s Law Safeguarding the State from the Dangers of Subversive Elements and is being held in Insein Prison. Her health has deteriorated tremendously, and due to the tight restrictions of her detention, she is often refused access to her doctor.

Her trial is scheduled for Monday, May 18. Two of Aung San Suu Kyi’s lawyers, were dismissed from the country’s bar by the Burmese military on Friday, May 15.

We believe that the intrusion of the American citizen into her residence is either the set-up of the Burmese military junta, or the foolish behavior of the person in question. Nevertheless, this incident has become a pretext for the military junta to continue the detention of Burma’s democracy leader, effectively keeping her from participating in the upcoming election in any manner.

We appreciate the Government of Canada and the international community speaking out against this injustice. We call upon the government to take further strong action should the junta continue to detain her since she is an ‘Honorary Citizen of Canada.’

We are asking that the UN Security Council, notably China, and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), urgently intervene to secure Daw Aung San Suu Kyi’s release from the notorious Insein prison as well as the release of all political prisoners in Burma.

We will show our deepest concerns for her well-being and strongest solidarity with her in a ‘Global Day of Action’ scheduled for May 18, 2009, by holding protests in Ottawa, Toronto and Vancouver.

We urge all freedom loving Canadians to join us in our action in support of Aung San Suu Kyi and freedom and democracy in Burma.


Signed by –

1) International Burmese Monks Organization (Canada Branch)
2) National League for Democracy (Canada Branch)
3) Canadian Friends of Burma
4) Canadian Campaign for Free Burma
5) Burmese Students’ Democratic Organization (Canada)
6) Burma Forum Canada
7) Burmese Muslim Association (Canada)
8) United Democratic Youth League (Canada Branch)
9) Arakanese Canadian Society (Toronto)
10) Kachin Canadian Association of Toronto Canada
11) Students for a Free Tibet Canada
Type the rest of your post here.

Rally in Canada to demand Daw Aung San Suu Kyi ReleaseMay 18th afternoon 1:30 pm, in Toronto Canada, two hundreds Burmese Canadian community including ethnic nationalities and Canadian supporter protest against detention of Daw Aung San Suu Kyi and demanded her immediate and unconditional release. It was held in front of Ontario Provincial Legislative Building in downtown Toronto.

Toronto area Member of Parliament and opposition party NDP leader Jack Layton, Dr. Brian John (Myanmar Coordinator Amnesty International), Michael Craig (Chair, China Rights Network) were among speakers at the protest and representatives of Tibetan Canadian also joined the protest.

The protesters also mention their appreciation to the Government of Canada and international community speaking out, and ask the Government of Canada to take stronger action should Burma's democracy leader and Honorary Canadian Citizen Aung San Suu Kyi is not released.

Similar protests were conducted in Ottawa and Vancouver as part of a Global Day of action.

Saturday, May 16, 2009

Global Action day - Rally in Toronto for Burma's democracy icon Aung San Suu Kyi


Nobel Peace Prize recipient Daw Aung San Suu Kyi is Burma’s most celebrated and beloved person in the struggle for democratic governance in Burma. She has been under house arrest continuously since May 2003 and for a total of more than 13 of the past 19 years.

The release from her house arrest was due on the 27th of May. However, on May 13, Daw Suu and her two female caregivers were detained after an incident when an American national allegedly swam across Inya Lake and stayed at her house for two days. Aung San Suu Kyi has been charged under the regime’s Law Safeguarding the State from the Dangers of Subversive Elements and is being held in the notorious Insein Prison. Her trial is scheduled for May 18.


Her health has deteriorated recently, and due to the tight restrictions of her detention, she has often been denied access to her doctor, who was arrested last Thursday at the time of his monthly visit.

Burmese democracy movements and supporters around the globe are planning a ‘Global Day of Action’ scheduled on May 18, 2008 to demand her release and the release of all political prisoners in Burma.

In Canada, we will show our deepest concern for her well-being and our strong solidarity with her in a ‘Global Day of Action’ on Monday, May 18, 2008, by holding protests in Toronto, Ottawa and Vancouver.

We request all freedom loving Canadians to join us in our action in support of Aung San Suu Kyi and freedom and democracy in Burma.

The event in Toronto:

Date: Monday, May 18, 2009

Time: 1:30 pm

Place: Queen’s Park (in front of Ontario Provincial Legislative Building)

Contact Persons:

Zaw Wai Kyaw, phone: 416 358 2318
Aung Tin, phone: 647 343 7871
Timothy Zaw, phone: 416 735 4128


Canada News ( ကေနဒါ ျမန္မာ သတင္း )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday, May 17, 2009

နိုင္ငံ တကာ ရွိ ျမန္မာ သံ ရံုး မ်ား သို ့ သတိ ေပး စာ မ်ား ေရာက္ ရိွ ျခင္း

နိုင္ငံ တကာ ရွိ ျမန္မာ သံ ရံုး မ်ား သို ့ သတိ ေပး စာ မ်ား ေရာက္ ရိွ ျခင္း

ျပည္ တြင္း မွေန ၍ နိုင္ငံ တကာ ရွိ ျမန္မာ သံ ရွံး မ်ား သို ့ အထူး သတိထားေနႀကရန္
( ေပါက္ ခ်္ မွ တဆင္ ့) အ ေသးစိပ္ လွ်ိဳ ၀ွက္ ညြန္ႀကားခ်က္မ်ား နွင္ ့ တပ္လွန္ ့ထားေႀကာင္း ခိုင္လံု ေသာ သံတမန္ သတင္း ရပ္ ကြက္မ်ား မွ တဆင္ ့သိရွိ ရသည္ ။ အခ်ိဳ ့အေရး ႀကီးသည္ ့ထိုင္း ၊ ဂ်ပန္ ၊ အေမရိကား ၊ ကေန ဒါ ၊ စသည္ ့နိုင္ငံမ်ားတြင္ ေန ့ည မျပတ္ အနည္း ဆံုး လူနွစ္ ေယာက္ စီ ကင္း က် တာ၀န္ ယူ ခိုင္း ထား ျပီး ေနျပည္ေတာ္ နွင္ အျမဲ ဆက္သြယ္ မႉ မျပတ္ရန္ ညြန္ႀကားထားသည္ ။ သံတမန္ မိသားစု ၀င္ မ်ား ေဆြမ်ိဳး သားသမီးမ်ားကို ပါ ကင္း ေစာင္ ့ရန္နွင္ ့ ေက်ာင္းသြားျခင္း ၊ ရံုး သြားျခင္း ၊ ေစ်း သြားျခင္းတို ့တြင္ ၊ ေဒသခံ ဒရိုင္ပါ တို ့ေမာင္း နွင္ ေသာ သံရွံး ၏ ကားျဖင္ ့သာ သြားလာရန္
ညြန္ႀကားထားေႀကာင္း သိရသည္ ။ သံရံုး သို ့ဖုန္းဆက္လွ်င္လည္း ျမည္သည္ ့ျမန္မာ သံ၀န္
ထမ္း ကမွ် မကိုင္ရန္နွင္ ့ ေဒသခံ Receptionist မ်ားမွ သာ ဖုန္းတဆင္ ့ကိုင္ရန္ နွင္ ့ အင္
တာကြန္ျဖင္ ့ျမန္မာ ၀န္ထမ္း မ်ားမွ နားဆင္ ရန္ ေနျပည္ေတာ္ မွ ညြန္ႀကားထားသည္ ။
သံရွံး မွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အမိုက္ပံုး ထဲ သို ့မျပစ္ ရန္ ၊ စာရြက္ ဖ်က္စက္ မ်ား သံရွံုးတိုင္း
အသစ္ ၀ယ္ထားရန္ ၊ ေဒသ လံု ခ်ံဳ ေရး Alarm Company မ်ား Motions Sensors သံုး မီး လံုး မ်ား ကင္မရာ ရုပ္ ဖမ္း စက္မ်ား တပ္ဆင္ထားရန္ Budget ခြင္ ့ျပဳ ထားျပီးျဖစ္သည္ ။
အခ်ိဳ ့နိုင္ငံမ်ား ဂ်ပန္ ၊ ထိုင္း စသည္ တို ့တြင္ ေဒသခံ ရဲ မ်ားကို နာရီ ျပည္ ့ငွါး ထားရန္ ၊ အ
ေနာက္နိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ တခါဘူးမွ် မငွါးဘူးသည္ ေဒသခံ Security မ်ား ငွါး ယန္းအသံုးျပဳ
ရန္ ညြန္ႀကားထားသည္ ။ အထူး ညြန္ႀကားခ်က္ မွာ သံရံုး တိုင္း မိမိ တို ့ေရာက္ရွိရာ နိုင္ငံ
တိုင္း ရွိ အာဆီ ယံ သံ ရံုး ၀န္ထမ္း မ်ားနွင္ ့ မိမိတို ့အဆင္ ့ဆင္ ့အလိုက္ အထူး ပိုမို မိတ္
ေဆြဖြဲ ့ထားရန္ ( Lunch အတူ စားျခင္း ၊ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း ) ညြန္ႀကားထားသည္ ။
သံအမတ္ႀကီး ၏ေနအိမ္မွ ထမင္းခ်က္ အမ်ိဳး သမၼီးမ်ားမွ အစ ဥယဥ္ မႉး အဆံုး စေန ၊ တ
နဂၤေႏြ ထြက္လည္ ခြင္ ့ကို ေခတၱ ပိတ္ထားရန္ စသည္ တို ့ပါသည္..
ျပည္ပရွိ မိမိတို ့မိသားစုမ်ားထံ လိုက္လာရန္ ၊ လည္ ရန္ အသင္ ့ျဖစ္ေနေသာ ျပည္တြင္း ထဲ မွ သံတမန္ မိသားစု ၊ ေဆြမ်ိဳးစုမ်ားကို လည္း ယာယီထြက္ခြင္ ့ပိတ္ထားလိုက္သည္ ။
ထို ထက္ပိုဆိုးသည္ မွာ သံရံုး ၀န္ထမ္း အခ်င္း ခ်င္းႀကားဥ္ ပင္ လွ်င္ အခ်င္း ခ်င္း အထူးသ
တိထားေစာင္ ့ႀကည္ ့ႀကရန္ ၊ အေရး ေပၚ အေျခအေနေပၚ အခြင္ ့ေကာင္းယူ၍ နိုင္ငံ ေရး ခိုလံု ခြင္ ့မ်ိဳး ျဖင္ ့ထြက္မေျပး နိုင္ေစရန္ သံအမတ္ ကို အထူး မွာႀကားထားသည္ ။ မည္သည္ ့မီဒီ
ယာနွင္ ့မွ် အင္တာဗ်ဴး မလုပ္၇န္ ၊ ေဒသဆိုင္ရာ နိုင္ငံျခားေရး ဌါန မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အထူး
နည္းကပ္စြာဆက္ဆံရန္ ( ဖါးထားရန္ ) ညြန္ႀကားထားသည္ ။
ေနျပီးစားျပီး US $ ၁၂၀၀ မွ က်ပ္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္အထိရေသာ သံယံုး၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာထပ္
မံတိုးေပးရန္ အသံမ်ားလည္း ထြက္ေပၚ လွ်က္ရွိသည္ ။

ဘန္ေကာက္သံရံုး အပိုင္စီး မႉမ်ိဳး ကဲ ့သို ့ျဖစ္ေပၚ လာလွ်င္ အဘယ္သို ့အေရး ေပၚ လုပ္
ေဆာင္ရမည္ ကို လည္း သံအမတ္ႀကီးကို လွ်ိဳ၀ွက္ သီးသန္ ့မွာႀကားထားသည္ …

သူတို ့ဘာေႀကာင္ ့ ျပည္ပတြင္ ဤသို ့ေႀကာက္ေနႀကရတာလဲ ?

ေရဘုရင္ မိေက်ာင္းသည္ပင္ ကုန္း ေပၚ ေသာင္ျပင္ေပၚ တြင္ ဖြတ္ကဲသို ့ ပင္ျဖစ္ေႀကာင္း
မိမိကို မိမိသိရိွႀက၏

----------------------------------------------------------------------------------------

ေတာ္လွန္ေသြး

ေသြးႀကြနိုင္ငံေရးမွာ
ေသြးဟာတြန္အား
ေသြးမ်ားေအးစက္
ေျခာက္ကပ္တဲ ့အခါ
ရပ္သြားမွာပဲ.....။

စစ္ေသြးႀကြေတာ္လွန္ေရး
စစ္ေရးမွာမူတည္
စစ္၀ါဒီထြန္းကား
စစ္သားျခင္းစစ္တိုက္
ဆန္းစစ္လုိက္တဲ ့အခါ
စစ္မွာ ေတာ္လွန္တာ
ေပ်ာက္ဆံုးေနတပ္....။

ေတာ္လွန္ေရး
ေသြးနဲ ့စေပမဲ ့
ေအးစက္ဖို ့မလို
ပြက္ဆူဖို ့လို
ေသြးဆိုတာ နီးေစြး
ေႏြးေနရမယ္
ေႏြးေနရမယ္......။ ။

http://canadamyanmar.blogspot.com/

( ကဗ်ာမ်ားblog မွ )

ေတာင္းဆိုမႉေႀကင္ ့ေတာ္လွန္ေရးေပၚေပါက္လာရတာ
ေတာ္လွန္ေရးပံုသန္႑န္ေတြဟာလည္း လိုအပ္သလို
ေတာင္းဆိုမႉအရေျပာင္းလြဲလာရလိပ္မယ္
ေတာ္လွန္ေရးတိုင္းမွာေပးဆပ္မႉရွိတယ္ ဘာမဆိုတရားတယ္§ ေဒၚ စု ဟာ ငါတို ့ ျမန္မာ ့ဒီမိုကေရစီ အေရး ေတာ္ပံုႀကီးရဲ ့မီးရွႉးတန္ေဆာင္ပဲ …..

စစ္အစိုးရ လုပ္ရပ္ဟာ ငါတို ့အားလံုးကိုစိန္ေခၚလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္ ၊ နိုင္ငံေရး အရ ေျဖရွင္း ျခင္း ၊ ျငိမ္း
ခ်မ္းေရး ၊ ေတြ ့ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ၊ ရင္ႀကားေစ ့ေရး စတာေတြကို စစ္အစိုးရက ေက်ာခိုင္း ေနေႀကာင္းထင္
ရွားစြာ ျပ သလိုက္တာပဲ ျဖစ္တယ္

သူတို ့ျပည္တြင္းထဲမွာ ငါတို ့ေခါင္းေဆာင္ ေတြကို အနိုင္ က်င္ ့ရင္ ငါ တို ့သူေတြဟာ ျပည္ပမွာ သူတို ့ရဲ ့ သံရံုးေတြ သားသမၼီးေတြ ၊ အဆက္အသြယ္ ယႏၱယားေတြကို လက္စားေခ် မႉေတြ ျဖစ္လာနိုင္တယ္

ေဂ်ာ္ နီ ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ နိုင္ငံ တကာ မွာ ေပၚ ေပါက္လာနိုင္တယ္

ျပည္တြင္းထဲ က ငါ တို ့ရဲ ့ ခံတပ္ ႀကီး က်ဆံုး ျပိဳ လဲ သြားရင္ ကမာၻ နဲ ့အ၀ွမ္းမွာ
ေပ်ာက္က်ား လႉပ္ ရွား မႉေတြ ေပၚ ေပါက္ လာနိုင္တယ္

ျပည္တြင္း မွာ လည္း ျမိဳ ့ တြင္း ေပ်ာက္က်ားေတြ ပုိမို မ်ားျပားလာနိုင္တယ္ .

စစ္အစိုး ရ ရဲ ့လုပ္ရပ္ ဟာ ငါ တို ့အားလံုး ကို က်ားနာ တစ္ေကာင္စိတ္ဓါတ္ မ်ိဳး
ျဖစ္သြားေအာင္ လမ္ေႀကာင္း ေျပာင္းေပးလိုက္တာ ပဲ ျဖစ္တယ္

မိမိ နွင္ ့အနီး စပ္ ဆံုး မွ စ၍ ေတာ္ လွန္ေရး ကို တိုးျမင္ ့လုပ္ေဆာင္ ႀက ဖို ့ လို ျပီ
ပံုသန္တန္ ေျပာင္း ႀကဖို ့လို ျပီ ....

Saturday, May 16, 2009

Who is Tay Za

Tay Za

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Tay Za

တေဇ

Born 18 July 1967


Occupation Chairman, Htoo Trading

Tay Za (Burmese: တေဇ, also spelled Tayza or Teza) (born 18 July 1967)[1] is a Burmese business tycoon, and a close associate of the country's head, Than Shwe.

Contents [hide]

1 Business holdings

2 Relationship with the junta

3 Sanctions

4 References


 

[edit] Business holdings

His major business interests include Htoo Holdings and Air Bagan, the country's first and only fully privately-owned airline.[2] In 2006/2007 Htoo Trading, a division of Htoo Holdings involved in teak log exports, was Burma's top private exporter and fifth largest overall, with gross revenues of $65.1 million.[3] His son, Thiha Zaw, recently bought the London Cigarette Company, a large cigarette maker in Burma, and is believed to control the tobacco industry.[2]

Other activities include construction, tourism, infrastructure projects, and mobile phone services. He maintains close relations with the military leadership - a son of key junta member General Thura Shwe Mann serves on the board of Htoo Trading, and his Myanmar Avia Export, Burma’s sole representative of Russia’s Export Military Industrial Group and of the Russian helicopter company Rostvertol,[ 4] was instrumental in the junta’s 2002 purchase of advanced MiG-29 fighters for US$130 million.[5][ 2]

 

[edit] Relationship with the junta

Sean Turnell, an economics professor at Australia's Macquarie University who specializes in Myanmar, calls Tay Za "easily the most flamboyant of the tycoons that Burma has produced".[6] According to Thailand-based opposition sources, he and former drug baron Lo Hsing Han paid for the $300,000 wedding of the daughter of Senior-General Than Shwe in 2006, and he is reported to be romantically involved with another daughter.[7] Than Shwe's family frequently stay at a Tay Za-owned resort at Ngwe Saung on Burma's northwest coast,[8] and he is reported to act as a business agent for the family in Singapore.[4]

Tay Za is reported to be in the process of establishing an art museum in Rangoon and is reported to be buying paintings by contemporary Burmese artists through a US citizen (to avoid US sanctions). The art museum will be on Kaba Aye Pagoda Road near Inya Lake in Rangoon.[9]

 

[edit] Sanctions

In 2007, following protests against the junta on the streets of many cities in Burma, the United States government imposed sanctions against Tay Za and the companies he controls including Htoo Trading and Air Bagan.[10][11]

 

[edit] References

^ Jay Solomon and James Hookway (2007-10-24) . "U.S. Focuses on Myanmar Tycoon". The Wall Street Journal. http://online. wsj.com/article/ SB11931666891716 8700.html?.

^ a b c Money Men. The Irrawaddy. September 2008. http://www.irrawadd y.org/article. php?art_id= 14151.

^ Ye Lwin and Kyaw Thu (4-10 June 2007). Govt dominates foreign trade as gas sales pump up exports. The Myanmar Times. http://www.mmtimes. com/no369/ b004.htm.

^ a b Wai Moe (2007-10-23) . "Tay Za Grounded". The Irrawaddy. http://www.irrawadd y.org/article. php?art_id= 9085.

^ Peter Beaumont and Alex Duval Smith (2007-10-7). "Drugs and astrology: how 'Bulldog' wields power". The Guardian. http://www.guardian .co.uk/world/ 2007/oct/ 07/burma. peterbeaumont.

^ "Tay Za: Junta links prove lucrative for Myanmar tycoon". The Strait Times. 5 May 2008. http://www.straitst imes.com/ print/Latest+ News/Asia/ STIStory_ 234209.html.

^ "Than Shwe Watch". The Irrawaddy. 2008-12-08. http://www.irrawadd y.org/article. php?art_id= 5597&page=6.

^ Cathy Scott-Clark and Adrian Levy (24 May 2008). "At home with the general". Mail and Guardian. http://www.mg. co.za/article/ 2008-05-24- at-home-with- the-general.

^ Tay Za, the Artful Dodger, The Irrawaddy, December 2008, pp. 11 ^ Executive Order: Blocking Property and Prohibiting Certain Transactions Related to Burma ^ "HP-807: Treasury Action Targets Financial Network of Burmese Tycoon and Regime Henchman Tay Za". US Department of Treasury. 2008-02-05. http://www.ustreas. gov/press/ releases/ hp807.htm.

Retrieved from "http://en.wikipedia .org/wiki/ Tay_Za"


Bush Gulati

62 Summerhill Avenue
Toronto, ON M4T 1A8
Canada
Global Action day - Rally in Toronto for Burma's democracy icon Aung San Suu Kyi


Nobel Peace Prize recipient Daw Aung San Suu Kyi is Burma’s most celebrated and beloved person in the struggle for democratic governance in Burma. She has been under house arrest continuously since May 2003 and for a total of more than 13 of the past 19 years.

The release from her house arrest was due on the 27th of May. However, on May 13, Daw Suu and her two female caregivers were detained after an incident when an American national allegedly swam across Inya Lake and stayed at her house for two days. Aung San Suu Kyi has been charged under the regime’s Law Safeguarding the State from the Dangers of Subversive Elements and is being held in the notorious Insein Prison. Her trial is scheduled for May 18.


Her health has deteriorated recently, and due to the tight restrictions of her detention, she has often been denied access to her doctor, who was arrested last Thursday at the time of his monthly visit.

Burmese democracy movements and supporters around the globe are planning a ‘Global Day of Action’ scheduled on May 18, 2008 to demand her release and the release of all political prisoners in Burma.

In Canada, we will show our deepest concern for her well-being and our strong solidarity with her in a ‘Global Day of Action’ on Monday, May 18, 2008, by holding protests in Toronto, Ottawa and Vancouver.

We request all freedom loving Canadians to join us in our action in support of Aung San Suu Kyi and freedom and democracy in Burma.

The event in Toronto:

Date: Monday, May 18, 2009

Time: 1:30 pm

Place: Queen’s Park (in front of Ontario Provincial Legislative Building)

Contact Persons:


Zaw Wai Kyaw, phone: 416 358 2318

Aung Tin, phone: 647 343 7871

Timothy Zaw, phone: 416 735 4128

Friday, May 15, 2009

ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုႀကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး

ျမန္မာျပည္သားတိုင္း ပါ၀င္ အားေပးႀက ပါစို ...

ကမာၻနွင္ ့အ၀ွန္း ဆႏၵျပပြဲကို နိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ ျမိဳ ့ႀကီးမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကိုက္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင္ ့
ကေနဒါ နိုင္ ငံ တိုရြန္တို ျမိဳ ရွိ ျမန္မာျပည္ဖြားတိုင္း တခဲ နက္ ပါ၀င္ အင္အား ျပႀကပါ စို ့ .....

အခ်ိန္ = ေန ့လည္ ၁ နာ ရီ ၃၀ မိနစ္
ေနရာ = ျပည္နယ္ ပါလီမန္ အေဆာက္အဦး ေရွ ့
ေန ့ရက္ = တနလၤာ ေန ့ ( ေမလ ၁၈ ရက္ )


  • ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စု ႀကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး
  • နိုင္ငံ ေရး အက်ဥ္း သားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး
  • ျမန္မာ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား စစ္ဖိနပ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေရး...
တို ့အတြက္ ပါ၀င္ ပူး ေပါင္း ႀကပါ ...


Type the rest of your post here.

Saturday, May 9, 2009

ဒီမိုကရက္တစ္ လူငယ္ ညီညြတ္ေရး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္
ဒီမိုကရက္တစ္ လူငယ္ ညီညြတ္ေရး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္

( ၉ ရက္ ၁၁ လ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ ထုတ္ လုပ္သားျပည္သူ ့ေန ့စဥ္ သတင္းစာ ျဖတ္ပိုင္း )

United Democratic youth League ( Canada )


ဒီမိုကရက္တစ္ လူငယ္ ညီညြတ္ေရး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ကို ၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ ေရြဂံုတိုင္ အုတ္လမ္းတြင္ စတင္၍ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ၊အနုပညာရွင္မ်ား ၊ ၀ါရင္ ့နိုင္ငံ ေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖင္ ့ဖြဲ ့စည္း ခဲ ့ႀက စဥ္
ကပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုႀကည္ နွင္ ့ NLD ပါတီကို ေထာက္ခံ ပံ ပို းေပးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ အဓိက ျဖင္ ့
NLD ၏ ၇ ပါတီ တပ္ေပါင္းစုတြင္ ပါ၀င္ ခဲ ့ႀကေသာ္လည္း အေႀကာင္း ေႀကာင္းေႀကာင္ ့အခ်ိဳ ့မွာျပည္ပ
သို ့ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ သြားခဲ ့ရျခင္း ၊ အခ်ိဳ ့မွာ လည္း စစ္အစိုးရ၏ စည္းယံုးဖ်ားေရာင္းမႉအေပၚ နား
လည္မႉ ရယူကာလမ္းေႀကာင္း ေျပာင္းလြဲ သြားခဲ ့ႀက သည္ ့အျပင္ ၊ အခ်ိဳ ့မွာ လည္း ယံုႀကည္ခ်က္ ခံယူ
ခ်က္ အျမင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႉမ်ား ျဖင္ ့အဖြဲ ့နွင္ ့အဆက္ အသြယ္ျဖတ္ကာေနာက္ဆံုးတြင္ စစ္အစိုး
ရ၏ ဖိအားေပးမႉ ၊ ဖ်ားေယာင္း မႉ မ်ား ႀကား ျပည္တြင္းတြင္ အဖြဲ ့ကို ဖ်က္သိမ္္း လိုက္ ခဲ ့ႀကရသည္ ။
သို ့ေသာ္ ေလွခြက္ႀကီး က်န္ အလံ မလဲ စတမ္း ဆိုသည္ ့အတိုင္း ျပည္ပေရာက္ လူငယ္ အခ်ိဳ ့မွ ဆက္
လက္ ၍ ပါ တီဖ်က္သိမ္းျခင္း ၊ စစ္ စိုးရနွင္ ့အေပး အယူ လုပ္ ျခင္း တို ့အ ေပၚ အေဘာမတူပဲ အေ၀း
ေရာက္ ပါတီကို မေလးရွား နွင္ ့ကေနဒါ တို ့မွ ေန၍လက္ဆင္ ့ကမ္း တာ၀န္ယူ ထားခဲ ့ႀက သည္ ။
သို ့ေသာ္ ပါတီနိုင္ငံေရး ဆန္လြန္းေသာ ၊ အမ်ိဳးသား နိုင္ငံေရး ကို ေနာက္ခ်န္ထားေသာ ၊ အဖြဲ ့မဟုတ္
သည္ ့အျပင္ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုႀကည္ နွင္ ့ NLD ပါတီ ကို ၄င္း ၊ ျပည္တြင္းျပည္မ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့
အစည္း မ်ား ၊ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ ့အစည္း မ်ားကို ေသာ္ ၄င္း ေနာက္တန္း မွ ေန၍ ပံ ပိုးလို ေသာအ
ဖြဲ ့အျဖစ္ သာ ဆက္လက္ရပ္တည္ ေနႀက ျပီ ျဖစ္သည္ ။
ယေန ့NLD ပါတီ ၏ ေရြဂံုတိုင္ ေႀကာ္ျငာခ်က္ အေပၚ မိမိတို ့အဖြဲ ့အေနနွင္ ့ေထာက္ခံ ေႀကာင္း နွင့္
စတင္ ဖြဲ ့စည္း စဥ္ ကကဲ့သို ့ပင္ ၇ ပါတီ တပ္ေပါင္း စု အျဖစ္နွင္ ့ေနာက္တန္းမွ ႀကားကန္ေပးရန္အ
သင္ ့ရွိေႀကာင္း ေအာက္ပါ ေႀကာ္ျငာ ခ်က္က ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ့အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရွိ အ
ျခား အဖြဲ ့အစည္း မ်ားနွင္ ့လည္း တေသြး တည္း ရွိပါေႀကာင္း ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

http://gab-burma.weebly.com/new-groups-joined-today.html( အျမင္ သေဘာထား မတူ ေသာ အဖြဲ ့၀င္ မ်ား အျခင္း ျခင္း ပုဂႅိဳလ္ ေရး အေသးစိပ္ သ
ေဘာထားကြဲလြဲ မႉမ်ား ကို တင္ျပ ေရးသား ရန္ မဟုတ္ပါ )

ဆက္ေရးပါမည္ ။။

Type the rest of your post here.

Saturday, May 2, 2009

၀က္တုပ္ေကြး နွင္ ့ကေနဒါ ျမန္ ့မာ ကြန္ျမဴနတီ

၀က္တုပ္ေကြး နွင္ ့ကေနဒါ ျမန္ ့မာ ကြန္ျမဴနတီ

ဒီကိုနုွိပ္ပါ Click HERE
http://karygiannismp.com/7thpressreleases/swinefluburmese1.pdf

ကေနဒါ အစိုးရသည္ ျပည္သူ ့အေပၚ လ်ိဳ ၀ွက္ေသာ ဖံုးဖိေသာ ထိမ္းခ်ဳပ္ ထိန္ခ်န္ အစိုးရမဟုတ္သလို ကေနဒါ
မီဒီယာမ်ားသည္ လည္း ေႀကာက္လန္ ့ေနရေသာ လြတ္လပ္စြာ အမွန္ကို မေဖၚ ထုတ္ ရဲ ေသာ အေျခအေနတြင္
မရွိႀကေသာေႀကာင္ ့ အခ်ီန္လြန္လွ်င္ ေသေစနိုင္ေသာ ၀က္တုပ္ေကြး ကဒ္ဆိုး ၏ အျဖစ္မွန္ ကို နာရီ မိနွစ္မျခား
နည္းမ်ိဳးစံုျဖင္ ့တင္ျပ သတိေပးေလ ့ရွိသည္ ့အျပင္ လူမ်ိဳးႀကီး လူမ်ိဳးငယ္ မေရြး ဘာသာေပါင္းစံုျဖင္ ့လည္း အစိုး
ရကိုယ္တိုင္မွ ေႀကာ္ျငာ ေပးေေလ ့ရွိသည္ အခ်ိန္မလြန္ခင္ ကာကြယ္ တားဆီးစရာမ်ား ျပင္ဆင္စရာမ်ားကို
ျပည္သူမ်ားဖက္မွ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေပသည္ ။
ျမန္မာအစိုးရ ၊ တရုပ္အစိုးရမ်ားကဲ သို ့ေသာ ျပည္သူေရြးခ်ယ္မထားသည္ ့ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားသည္ အျဖစ္
မွန္ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ဖံုးဖိထားတပ္သည္ ့အျပင္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္း မီဒီယာ စံနစ္ကို အားမေပးပဲ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီ မိွုင္း
တိုက္ လွည္ ့စားသည္ ့ အဆိပ္အေတာက္မီဒီယာ စံနစ္မ်ိဳးကိုသာ အသံုးျပဳသည္ ့အတြက္ တိုင္းျပည္အတြက္ေရာ
ကမာၻ ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ မယံုႀကည္ မစိတ္ခ်ရသည္ ့ လက္လြန္သည္ ့အျဖစ္မ်ိဳး မ်ားစြာ ေတြ ့ရတပ္ႀကရ
သည္ မွာ ၁၉၉၂ ခု နွစ္ တရုပ္ျပည္မွ စတင္ ေသာ ဆား SARS ေရာဂါဆိုးႀကီး ကမာၻကို ျပန္ ့ပြားပံု ၊ ငွက္ တုပ္
ေကြးေရာ ဂါ နွင္ ့ ျမန္မာ AIDS ေရာဂါ ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား ၏ ဒံုးက်ဥ္ ျပနာ စသည္ ့သာတကမ်ားက သက္ေသ
ခံေနပါသည္ ။
ဘာေႀကာင္ ့ ယေန ့ကမာၻႀကီးေပၚတြင္ ျပည္သူ ေရြးခ်ယ္ေသာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည္ ့နိုင္ငံမ်ားနွင္ ့ျပည္သူ မ
ေရြးခ်ယ္ခဲ ့ပါပဲ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ နိုင္ငံမ်ား ကြာျခားေနႀကရပါသလဲ ...
ဘာေတြကြာျခားပါသလဲ ၊ ထိုနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရး အျပင္ ကမာၻ ့နိုင္ငံ အသီးသီးရွိျပည္သူမ်ားကိုပါ ထိခိုက္
အႏၳရယ္ျပဳ ခ်ိမ္းေျခာက္လာနိုင္ပါသေလာ ၊ အဖိနိပ္ခံျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္အ
ဘယ္မွ် စိုးရိပ္စရာေကာင္းပါသလဲ ၊ ထိုးထြင္းျမင္နိုင္စြမ္းရွိေသာျပည္သူမ်ား နွင္ ့အတၱနည္းပါးေသာ ျပည္သူ
မ်ားအေနနွင္ ့ ေခါင္းငံု ့ျငိမ္ခံေနသင္ ့ပါသေလာ ၊ လူ ့အခြင္ ့အေရး နွင္ ့လြပ္လပ္ခြင္ ့ကို ေလးစား ခံစားေန
ႀကရေသာ အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ လူသားမ်ားအေနနွင္ ့ ငါတို ့ျပည္တြင္းေရး မဟုတ္ဟု မ်က္ေစ ့မိတ္နားပိတ္
ေနသင္ ့ပါသေလာ ..စသည္ ့စသည္ ့ေမးခြန္းမ်ားစြာကို စစ္အုပ္စုမ်ား မွ အစ သာမန္ ျပည္သူမ်ားအလည္
တိုက္ပြဲ၀င္ လတ္ေျမာက္ေရး လိုလားသူမ်ားအဆံုး မိမိဖာသာ ေျဖႀကည္ ့လွ်င္ တူညီေသာအျဖမ်ားကို ရ
ရွိလာနိုင္ပါသည္ ။